ITPP2/443-707/08/MD - Zaświadczenie o braku obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 5 listopada 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-707/08/MD Zaświadczenie o braku obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 11 lipca 2008 r. (data wpływu 25 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku występowania do urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o braku obowiązku zapłaty podatku z tytułu przywozu z terytorium innego kraju Wspólnoty pojazdów używanych, które mają być odsprzedane przed rejestracją - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku występowania do urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o braku obowiązku zapłaty podatku z tytułu przywozu z terytorium innego kraju Wspólnoty pojazdów używanych, które mają być odsprzedane przed rejestracją.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca, jako zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług, sprowadza na terytorium RP używane motocykle z innych państw członkowskich UE, nabywane od osób fizycznych na podstawie umów cywilnoprawnych. Następnie dokonuje ich odsprzedaży przed pierwszą rejestracją na terenie kraju. Sprzedaż danego pojazdu dokumentuje wystawieniem faktury VAT marża oraz występuje do urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia, na podstawie wniosku VAT-24, potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy nabycie przez podatnika podatku od towarów i usług używanego motocykla (od osoby fizycznej, która nie jest podatnikiem na terenie Niemiec), który będzie odsprzedany w ramach działalności gospodarczej na podstawie faktury VAT marża zobowiązuje do występowania do urzędu skarbowego o zaświadczenie o braku obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług (VAT-24).

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma On obowiązku występowania do urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie zaświadczenie potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług (VAT-24). W opinii Wnioskodawcy z takim wnioskiem może wystąpić osoba nabywająca na terenie RP dany pojazd (motocykl).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, naczelnicy urzędów skarbowych dla celów związanych z rejestracją środków transportu są obowiązani do wydawania zaświadczeń potwierdzających:

1.

uiszczenie przez podatnika podatku - w przypadkach, o których mowa w art. 103 ust. 3 i 4, lub

2.

brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium kraju.

W przypadku, o którym mowa w art. 99 ust. 9 i 10, podatnicy są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego (art. 103 ust. 3 ustawy). W myśl ust. 4 cyt. artykułu, przepis ust. 3 stosuje się również w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu lub innych środków transportu, od których podatek jest rozliczany zgodnie z art. 99 ust. 1-3 lub 8, jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na terytorium kraju.

W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, podatnicy są obowiązani przedłożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z ustalonym wzorem informację o nabywanych środkach transportu. Do informacji dołącza się kopię faktury potwierdzającej nabycie środka transportu przez podatnika (art. 103 ust. 5 ustawy). Na podstawie ust. 6 ww. artykułu informacja, o której mowa w ust. 5, wraz z kopią faktury potwierdzającej nabycie środka transportu i dowodem zapłaty, stanowią podstawę do wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 105 ust. 1 pkt 1.

W myśl art. 99 ust. 9 ustawy, w przypadku gdy podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5, nie mają obowiązku składania deklaracji podatkowej, o którym mowa w ust. 1-3 lub w ust. 8, deklarację podatkową składa się w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Natomiast ust. 10 wskazanego artykułu stanowi, iż w przypadku gdy podatnicy, o których mowa w art. 15, oraz podmioty niebędące podatnikami wymienionymi w art. 15, niemające obowiązku składania deklaracji podatkowej, o którym mowa w ust. 1-3 lub w ust. 8, dokonują jedynie wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu, deklarację podatkową w zakresie nabywanych nowych środków transportu składa się w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W świetle art. 9 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

W myśl ust. 2 ww. artykułu, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:

1.

nabywcą towarów jest:

a.

podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika,

b.

osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a- z zastrzeżeniem art. 10;

2.

dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy:

1.

nabywcą jest podmiot inny niż wymieniony w ust. 2 pkt 1,

2.

dokonującym dostawy towarów jest podmiot inny niż wymieniony w ust. 2 pkt 2 - jeżeli przedmiotem nabycia są nowe środki transportu.

Stosownie do art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy, przez towary używane rozumie się (dla potrzeb opodatkowania marżą) dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (PCN 7102, 7103, 7106, 7108, 71107112), (7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 27.41.10-30, ex 2741.10-50, ex 27.41.20-30, ex 27.41.20-50, ex 27.41.20-70.00, 27.41.30-30, 27.41.30-50, 27.41.61-00, 27.41.62-00, 36.22.11-30.00, 36.22.11-50.00 i 36.22.12-30.00).

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność handlową, dotyczącą używanych motocykli nabywanych na podstawie umów cywilnoprawnych od osób fizycznych z innych państw członkowskich Wspólnoty, które następnie są odsprzedawane przed pierwszą rejestracją na terenie kraju. Sprzedaż danego pojazdu dokumentuje fakturą VAT marża, po czym występuje do urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług. Wnioskodawca powziął wątpliwość co do obligatoryjności występowania w ww. sytuacji do urzędu skarbowego o wydanie przedmiotowego zaświadczenia.

Mając na uwadze wskazane regulacje należy uznać, że Wnioskodawca nabywając towary (używane motocykle) od osób fizycznych z innych krajów Wspólnoty na podstawie umów cywilnoprawnych, nie jest zobowiązany do rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy (nabycie dokonywane jest od podmiotu nie będącego podatnikiem albo podatnikiem od wartości dodanej). W opisanej sytuacji nie ma miejsca nabycie nowego środka transportu wobec czego, nie wystąpi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w ust. 3 tego artykułu.

Zatem na gruncie niniejszej sprawy mamy do czynienia z przywozem pojazdów nabywanych z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, który to przywóz nie wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Jednak jeżeli pojazdy te mają być dopuszczone do ruchu (zarejestrowane) na terytorium kraju, koniecznym jest przedłożenie we właściwym organie rejestrującym dokumentu (wydawanego w trybie art. 105 ust. 1 pkt 2 ustawy), potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tego tytułu (jest to zaświadczenie wydawane na formularzu VAT-25 na podstawie uprzednio złożonego wniosku VAT-24).

Mając na uwadze fakt, iż przedmiotowe pojazdy (motocykle) nabywane są w celach handlowych i nie są przez Wnioskodawcę rejestrowane na terytorium kraju, nie zachodzą przesłanki określone w przepisach art. 103 ust. 3, 4, 5, 6 oraz art. 105 ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca w takim wypadku nie ma obowiązku występowania do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o braku obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu (VAT-24).

Końcowo należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii możliwości wystąpienia przez nabywcę danego pojazdu, który zamierza dokonać jego rejestracji, do właściwego organu z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu, gdyż nie było ona przedmiotem zapytania.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl