Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 13 lutego 2014 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-66/14/AJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2014 r. (data wpływu 20 stycznia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 4 lutego 2014 r. (data wpływu), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacja projektu pn. "XXX" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony w dniu 4 lutego 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "XXX".

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest podatnikiem podatku od towarów i usług i ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony tylko w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Gmina podpisała umowę na realizację projektu pn. "XXX" w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami". Przekazane przez realizatora programu środki finansowe PFRON przeznaczone zostaną na realizację ww. projektu. Realizacja projektu, jak i podejmowane działania, mieszczą się w obszarze zadań własnych Gminy, a Gmina nie wystąpi w tym przypadku w roli podatnika podatku od towarów i usług. Działania nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną. Ponadto w związku z zakupem mikrobusu Gmina nie będzie zawierała umów cywilnoprawnych w przyszłości, w związku z tym realizacja projektu nie będzie przynosiła dochodów. Nabywcą na fakturze będzie Gmina, mikrobus będzie własnością Gminy i zostanie przekazany Zespołowi Szkół na podstawie umowy użyczenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia bądź zwrotu podatku naliczonego przy nabyciu towarów usług związanych z ww. projektem.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ zakup mikrobusa nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną. Gmina stwierdziła, że nie będzie przysługiwał jej zwrot podatku, o którym mowa w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r., w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), ponieważ otrzymane środki nie będą tymi, o których mowa w § 8 ust. 3 i4 ww. rozporządzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl