Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 11 września 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-611/08/MD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 4 lipca 2008 r. (data wpływu 10 lipca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 1 września 2008 r. (data wpływu 5 września 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony oraz zwrotu ewentualnej nadwyżki podatku naliczonego w związku z realizacją pierwszego etapu budowy kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy oczyszczalni ścieków - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2008 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismami z dnia 1 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony oraz zwrotu ewentualnej nadwyżki podatku naliczonego w związku z realizacją pierwszego etapu budowy kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy oczyszczalni ścieków.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca otrzymał w 2008 r. zwrot części poniesionych kosztów, związanych z zakończonym w 2007 r. projektem pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej - I etap i przebudowa oczyszczalni ścieków w W.", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 dla Priorytetu III - Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie.

W projekcie tym Wnioskodawca podatek od towarów i usług ujął jako koszt kwalifikowany i otrzymał w związku z tym procentową cześć zwrotu podatku ze środków Unii Europejskiej.

Ww. kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków, na podstawie umowy z dnia 1 stycznia 1999 r., rozszerzonej aneksem nr 3 z dnia 30 listopada 2007 r., zarządza "Z." sp. z o.o. z siedzibą w O.

Koszty związane z utrzymaniem zbudowanej kanalizacji sanitarnej i przebudowanej oczyszczalni ścieków w W. są pokrywane z opłat za nieczystości, uzyskiwane od ostatecznych użytkowników kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków. Właścicielem zrealizowanej inwestycji jest nadal Wnioskodawca.

Wnioskodawca, oświadczył, że w zakresie tego projektu nie ma możliwości uzyskania zwrotu zapłaconego podatku na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto Gmina wskazała, że jako podstawowa jednostka lokalnego samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze. zm.).

Pismem z dnia 1 września 2008 r. Wnioskodawca uzupełnił przedstawiony we wniosku stan faktyczny o następujące informacje.

"Z." w O. jest użytkownikiem kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w W. na podstawie nieodpłatnej umowy użyczenia z dnia 1 grudnia 1999 r., rozszerzonej aneksem nr 3 z dnia 30 listopada 2007 r. Opłaty z tytułu zrzutu ścieków od dostawców pobiera ww. Zakład, tym samym przychody z tego tytułu są dochodami "Z." w O., który ponosi również koszty utrzymania sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, w piśmie z dnia 1 września 2008 r., zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej - I etap i przebudowa oczyszczalni ścieków w W." i czy w konsekwencji Wnioskodawcy przysługuje prawo do zwrotu ewentualnej nadwyżki podatku naliczonego z tego tytułu.

Wnioskodawca uważa, że nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego, a w efekcie zwrotu tego podatku naliczonego, w zakresie zrealizowanej inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej - I etap i przebudowa oczyszczalni ścieków w W." współfinansowanej z EFRR w ramach ZPORR 2004 - 2006 dla Priorytet III - Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikom, o których mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Podatek naliczony wynikający z ww. inwestycji nie był związany z czynnościami opodatkowanymi, ponieważ inwestycja ta służyła realizacji zadań własnych Gminy wynikających z przepisów odrębnych (nie wynikających z umów cywilnoprawnych). Nie ma możliwości zaliczenia nie odliczonego podatku od towarów i usług do kosztów uzyskania przychodów od podatku dochodowego od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl