Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 września 2013 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-593/13/EB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2013 r. (data wpływu 24 czerwca 2013 r.), uzupełnionym w dniach 12 i 19 września 2013 r. (daty wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności zbycia nieruchomości oraz prawa do znaków towarowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2013 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniach 12 i 19 września 2013 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności zbycia nieruchomości oraz prawa do znaków towarowych.

W złożonym wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka zamierza zbyć w drodze aportu nieruchomości (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) oraz prawa do znaków towarowych (dalej razem jako aktywa). W nieruchomościach będących przedmiotem aportu znajdują się zakłady produkcyjne Spółki oraz innej spółki z o.o. (przekazane spółce z o.o. na podstawie umowy cywilnoprawnej), magazyny oraz powierzchnie biurowe. Przedmiotem aportu nie będzie jednak całość składników służących do produkcji prowadzonej w ww. nieruchomościach (np.: urządzenia, pracownicy, towary, umowy handlowe), lecz wyłącznie same nieruchomości, w których prowadzona jest produkcja. Po dokonaniu aportu Spółka będzie kontynuować działalność w zakresie produkcji słodyczy, wykorzystując aportowane nieruchomości na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zbywane aktywa nie stanowią wyodrębnionego organizacyjnie (na bazie statutu, regulaminu, czy też innego aktu o podobnym charakterze) zespołu składników w postaci odrębnego oddziału, działu ani departamentu przedsiębiorstwa, na którego czele stałby kierownik, czy dyrektor. W ramach prowadzonego przedsiębiorstwa nie ma odrębnego zakładowego planu kont przyporządkowanego do aktywów. Zakładowy plan kont Spółki nie zawiera odrębnych kont analitycznych, na których księgowane są wyłącznie zdarzenia gospodarcze związane z działalnością aktywów (aktywa, należności i zobowiązania, koszty i przychody). Brak jest również odrębnych planów finansowych dotyczący aktywów, odrębnego rachunku (subrachunku) bankowego, na który wpływają należności i są spłacane zobowiązania związane z działalnością aportowanych aktywów. Na nabywcę nie przejdą należności i zobowiązania (z wyjątkiem tych wierzytelności i zobowiązań, które przechodzą z mocy prawa, np. umowy najmu nieruchomości). Zobowiązania i należności związane z aktywami pozostaną w Spółce lub zostaną wypełnione przez Spółkę (lub dłużnika, w przypadku należności) przed dokonaniem aportu (w przypadku zobowiązań Spółka oraz nabywca nie podejmą próby uzyskania zgody wierzycieli na przeniesienie zobowiązań).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy aktywa będące przedmiotem aportu nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i w związku z tym transakcja aportu będzie podlegać opodatkowaniu.

Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w uzupełnieniu wniosku, aportowane aktywa nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i w związku z tym transakcja aportu będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Spółka stwierdziła, że zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa, rozumie się przez to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Wskazała, że zgodnie z powyższą definicją na gruncie podatkowym mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa (dalej również ZCP), jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

a.

istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,

b.

zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

c.

składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,

d.

zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie

realizujące określone zadania gospodarcze.

Spółka podniosła, że zorganizowana część przedsiębiorstwa to przede wszystkim zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych. Na potwierdzenie swojego stanowiska powołała fragmenty interpretacji indywidualnych z dnia: 15 czerwca 2012 r. (sygn. IPPP1/443-322/12-2/PR), 7 kwietnia 2009 r. (sygn. IPPP3/443-29/09-4/SM). Reasumując stwierdziła, że jej zdaniem, aby uznać zbywane aktywa za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów podatkowych, na moment wniesienia aportu powinny być spełnione łącznie następujące przesłanki:

* finansowe wyodrębnienie w istniejącym przedsiębiorstwie, polegające na istnieniu odrębnych kont dotyczących działalności ZCP,

* posiadanie przez ZCP odrębnego rachunku bankowego,

* organizacyjne wyodrębnienie ZCP w strukturze istniejącego przedsiębiorstwa jako zakładu, oddziału, itp. oraz przyporządkowanie pracowników oraz majątku ZCP,

* możliwość kontynuacji dotychczasowych zadań ZCP, w przypadku przeniesienia na nowy podmiot,

* istnienie w ramach ZCP składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,

* możliwość przejścia pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy do podmiotu nabywającego ZCP;

* przeniesienie w ramach transakcji aportu wszystkich składników majątku (w tym zobowiązań) związanych z działalnością ZCP.

Zdaniem Spółki, aportowane aktywa nie będą stanowić zorganizowanej części przedsiębiorstwa o czym świadczą następujące okoliczności:

* aportowane aktywa nie są wyodrębnione organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie w postaci oddzielnej jednostki organizacyjnej, działu, wydziału, na którego czele stałby kierownik, czy dyrektor, na podstawie wewnętrznego, sformalizowanego aktu (np. uchwały zarządu);

* przedmiotem aportu nie będzie ogół składników majątku, w szczególności, że po dokonaniu aportu Spółka będzie kontynuować w aportowanych nieruchomościach dotychczasową podstawową działalność gospodarczą (przede wszystkim produkcję słodyczy); zmieni się wyłącznie tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (umowa cywilnoprawna);

* aktywa nie są również wyodrębnione finansowo w przedsiębiorstwie; zakładowy plan kont nie zawiera oddzielnych kont analitycznych dotyczących aktywów;

* wraz z aportowanymi aktywami nie przejdą związane z nimi należności i zobowiązania (z wyjątkiem tych wierzytelności i zobowiązań, które przechodzą z mocy prawa, np. umowy najmu nieruchomości). Zobowiązania związane z aktywami pozostaną w Spółce lub zostaną wypełnione przed dokonaniem aportu (Spółka oraz nabywca nie podejmą próby uzyskania zgody wierzycieli na przeniesienie zobowiązań).

Reasumując stwierdziła, że Jej zdaniem, zbywane aktywa nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Podniosła, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Z kolei w myśl art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Spółka stwierdziła, że biorąc pod uwagę, że zbywane aktywa nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa transakcja aportu będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić należy, iż niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, co oznacza, iż w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl