Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 września 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-518a/08/PS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2008 r. (data wpływu 18 czerwca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 września 2008 r. (data wpływu 9 września 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania wypłacanych premii pieniężnych przez przekazującego świadczenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2008 r. złożono wniosek, uzupełniony pismem z dnia 3 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania wypłacanych premii pieniężnych przez przekazującego świadczenie.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W celu wspierania współpracy handlowej Wnioskodawca zawarł z odbiorcami towarów umowy (porozumienia) na mocy, których strony postanowiły, że z tytułu określonego poziomu zakupów sprzedawca przyznaje odbiorcy premię pieniężną. Premia będzie ustalana jako tzw. bonus warunkowy - określony dodatkowy procent od wartości zakupów dokonanych przez odbiorców w określonym okresie rozliczeniowym, którym jest miesiąc, należny w przypadku, gdy łączna wartość zakupów dokonanych przez odbiorców przekroczy ustalony pułap. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego odbiorcy otrzymują od sprzedawcy informacje o wysokości osiągniętego w okresie rozliczeniowym obrotu i na tej podstawie wystawiają noty obciążeniowe. Premia pieniężna nie dot. jednej konkretnej transakcji, lecz stanowi świadczenie odrębne, które przyznawane jest za spełnienie określonych warunków, tj. za osiągnięcie określonego w umowie pułapu obrotów w okresach miesięcznych. Premia stanowi pewnego rodzaju nagrodę za efekty współpracy handlowej pomiędzy sprzedawcą, a poszczególnymi odbiorcami. W uzupełnieniu wniosku, pismem z dnia 3 września 2008 r. wskazał Pan, że pytania zawarte w złożonym wniosku ORD-IN dotyczą obowiązków prawno-podatkowych Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy wypłacane premie pieniężne, o których mowa powyżej podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako wynagrodzenie za świadczenie usług.

2.

Czy nota obciążeniowa jest prawidłowym dowodem księgowym dotyczącym wypłacanych premii pieniężnych dla nabywców towarów.

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) premia pieniężna nie może być traktowana jako towar czy usługa. Zatem nie podlega opodatkowaniu. Dokonywanie zakupów przez odbiorców mieści się w zakresie czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w postaci dostawy towarów, dlatego też nie można uznać zrealizowania na rzecz sprzedającego określonego z góry pułapu obrotu jako świadczenia usługi. Zauważyć należy, że na określony pułap obrotu składa się odpowiednia liczba transakcji sprzedaży - dostaw w rozumieniu art. 7 ww. ustawy. Zatem czynności stanowiące dostawę towarów nie mogą jednocześnie przez ich zsumowanie stanowić usługi, z uwagi na treść art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, z której wynika, że dostawa nie może być świadczeniem usługi. Prowadziłoby to do podwójnego opodatkowania tej samej czynności, pierwszy raz jako sprzedaży (dostawy towaru), drugi raz jako zakupu (świadczenia usług) przez odbiorcę tego samego towaru, w ramach tej samej transakcji.

Wypłata premii pieniężnej stanowi pewnego rodzaju nagrodę za efekty współpracy handlowej i nie stanowi czynności skutkującej powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Zatem czynność polegająca na wypłaceniu po stronie sprzedawcy oraz otrzymaniu po stronie odbiorcy premii pieniężnej nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie usług, wobec czego na odbiorcy nie ciąży obowiązek wystawienia faktury VAT i naliczenia podatku należnego. Wypłacenie premii pieniężnej jest obojętne z punktu widzenia podatku od towarów i usług, a właściwym dowodem dla udokumentowania premii jest nota księgowa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, poprzez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

* przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

* zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

* świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz wskazane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, stwierdzić należy, że działania Pana w postaci wypłaty premii pieniężnych nie mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu. Zatem w odniesieniu do Wnioskodawcy, czynność przekazania premii pieniężnej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a to powoduje, że do udokumentowania przekazanych premii w przedmiotowej sprawie nie znajdą zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wraz z aktami wykonawczymi. Tak więc właściwe dokumentowanie przekazywanych premii pieniężnych, przy uwzględnieniu odrębnych przepisów, spoczywa na Wnioskodawcy, a wybrana metoda nie będzie wywoływać konsekwencji na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Reasumując, wypłata premii pieniężnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług po stronie wypłacającego (Wnioskodawcy), oznacza to, iż Wnioskodawca nie ma prawa do wystawienia faktury VAT dokumentującej wypłacenie premii.

Zaznacza się, że niniejsza interpretacja została udzielona zgodnie z żądaniem Wnioskodawcy w zakresie Jego obowiązków prawno-podatkowych, a zatem nie reguluje kwestii opodatkowania otrzymanego wynagrodzenia przez kontrahentów podatnika.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl