Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 września 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-510A/08/AJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2008 r. (data wpływu 18 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur stanowiących obciążenie z tytułu premii pieniężnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur stanowiących obciążenie z tytułu premii pieniężnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka zawiera umowy ze swoimi odbiorcami. Jeżeli odbiorcy zrealizują określony obrót, to wystawiają Spółce fakturę z 22% stawką podatku, a Spółka ten VAT odlicza.

W powyższych przypadkach przyznanej premii nie można połączyć z konkretnymi fakturami za dostawę towarów lub świadczenia usług, bo dotyczy ona całkowitego obrotu za określony okres czasu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy ma miejsce świadczenie usług, za które wynagrodzeniem jest premia wypłacana przez podatnika, a w konsekwencji, czy podatnik jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez odbiorcę w celu udokumentowania usługi świadczonej w zamian za przyznaną premię, na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy premia pieniężna stanowi wynagrodzenie za usługę świadczoną przez nabywcę towarów, który otrzymuje premię za dokonanie zakupów w określonej wysokości. Praktykę powyższą usankcjonował Minister Finansów w interpretacji ogólnej nr PP3-812-1222/2004/AP/4026 w której potwierdził, że w przypadku premii pieniężnych niezwiązanych z konkretną dostawą (a więc nie będących rabatem) mamy do czynienia z zapłatą za usługę polegającą na konkretnym zachowaniu nabywcy uprawniającym do wypłaty premii.

W związku z powyższym premia stanowi wynagrodzenie za usługę podlegającą opodatkowaniu i podatnikowi przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego z faktury otrzymanej od odbiorcy z tytułu zrealizowanego przez niego obrotu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanej ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z dyspozycją art. 106 ust. 1 cytowanej ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, są obowiązani wystawić fakturę, stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...).

W myśl postanowień art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy: transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze, jednak transakcja nie podlega opodatkowaniu.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z analizy przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że wypłaca On premię pieniężną w związku z osiągnięciem przez nabywcę określonego poziomu wartości nabywanych towarów handlowych. Premia pieniężna, jak wskazuje Wnioskodawca nie jest związana z konkretną dostawą, przyznawana jest za osiągniecie określonego poziomu zakupów kontrahentów Wnioskodawcy w określonym czasie. Skonstruowane w ten sposób relacje handlowe wskazują, że przedmiotowe zdarzenie prawne ma charakter czynności dwustronnie zobowiązującej (dokonanie zakupów o określonej wartości - po stronie odbiorcy premii; zapłata premii - po stronie Wnioskodawcy). Wypłacona przez Wnioskodawcę gratyfikacja pieniężna zależy od określonego zachowania nabywcy, co powoduje, że pomiędzy Stroniami istnieje relacja zobowiązaniowa, którą należy traktować jako świadczenie usług.

Oznacza to, że kontrahenci świadczą na rzecz Spółki odpłatne usługi, o których mowa w art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, a więc dokonują czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy.

W konsekwencji powyższego przedmiotowe usługi, jeżeli są świadczone przez czynnego podatnika podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług podlegają udokumentowaniu fakturą VAT.

W związku z tym należy uznać, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych przez kontrahentów, dokumentujących odpłatne świadczenie usług, w zakresie, o którym mowa w powołanym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług pod warunkiem, że nie występują inne ograniczenia wynikające z art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Końcowo wskazać należy, że powołane pismo Ministra Finansów Nr PP3-812-1222/2004/AP/4026 jest interpretacją wydaną w trybie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), która nie uległa zmianie i nadal obowiązuje.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl