Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 11 kwietnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-51/08/AF

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2008 r. (data wpływu 21 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupem motocykla i paliwa służącego do jego napędu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2008 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupem motocykla i paliwa służącego do jego napędu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na handlu artykułami pasmanteryjnymi, kaletniczymi i krawieckimi. Posiada dwa punkty sprzedaży detalicznej, które są zaopatrywane w hurtowni. Dotychczas przewóz pomiędzy tymi punktami wykonywany był rowerem zaopatrzonym w sakwy. W związku z planowanym usprawnieniem obsługi klientów Wnioskodawca zamierza kupić motocykl wyposażony w kufry służące do przewozu towarów handlowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy kupując motocykl do działalności gospodarczej i wykorzystując go jako środek transportu Wnioskodawca ma prawo do pełnego odliczenia kwoty podatku naliczonego związanego z zakupem motocykla i paliwa służącego do jego napędu od kwoty podatku należnego.

Zdaniem Wnioskodawcy ma prawo do pełnego odliczenia kwoty podatku naliczonego od kwoty podatku należnego. Motocykl zgodnie z klasyfikacją wyrobów i usług ma symbol 35.41, czyli znajduje się w dziale 35 - "sprzęt transportowy pozostały". Jest więc sprzętem transportowym i dlatego zgodnie z prawem przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego przy zakupie motocykla i paliwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł - art. 86 ust. 3 cytowanej ustawy. Stosownie do zapisu art. 83 ust. 4 ustawy przepisu powyższego nie stosuje się do enumeratywnie wyliczonych w nim przypadków. Żaden z nich nie dotyczy jednak przedmiotowej sytuacji.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Celem tej statystyki nie jest określenie przeznaczenia rzeczy, a jedynie zaklasyfikowanie czy dana rzecz lub czynność może zostać uznana za towar. Z uwagi na fakt, że cytowana ustawa nie definiuje pojęcia pojazdu samochodowego należy stosować definicję określoną w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). W art. 2 pkt 33 ww. ustawy określono, że "pojazd samochodowy" to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, przy czym określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego. "Motocykl" jest pojazdem samochodowym jednośladowym lub z bocznym wózkiem - wielośladowym - art. 2 pkt 45 tejże ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3, czyli samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Wnioskodawca zamierza nabyć motocykl do przewozu towarów handlowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie - Prawo o ruchu drogowym należy go uznać za pojazd samochodowy. Zatem stosownie do zapisu art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku jego nabycia kwota podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej na fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł. Zatem w tym przypadku przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ograniczonej do powyższych limitów. Poza tym biorąc pod uwagę treść art. 88 ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego w stosunku do nabywanych przez niego paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu motocykla.

Reasumując, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, przy czym kwota podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł W odniesieniu do zakupu paliwa służącego do napędu motocykla nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl