Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 7 sierpnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-502/08/EŁ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2008 r. (data wpływu 17 czerwca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu o nazwie: Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne poprzez kampanię promocyjną produktów rybnych "100 sposobów na rybkę" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2008 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu o nazwie Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne poprzez kampanię promocyjną produktów rybnych "100 sposobów na rybkę".

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Urząd Gminy realizuje obecnie projekt pod nazwą: Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne poprzez kampanię promocyjną produktów rybnych "100 sposobów na rybkę". Projekt jest realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006". Koszty kwalifikowane są finansowane ze środków publicznych krajowych oraz publicznych środków wspólnotowych. Wydatki kwalifikowane w ramach projektu obejmują: wynajem nagłośnienia, oświetlenia i sceny; prowadzenie imprezy (konferansjer); ochrony imprezy; wynajem sanitariatów; przygotowanie i emisję spotów radiowych, wykonanie publikacji; wykonanie plakatów i zaproszeń; wykonanie kubków okolicznościowych, wykonanie banerów, catering rybny; catering dla gości oficjalnych, obsługę medyczną; obsługę urządzeń elektrycznych; porady dietetyka, drobne nagrody dla dzieci.

Urząd wskazał, że towary i usługi nabywane w ramach projektów nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych, jak również sam projekt nie jest wykorzystywany do tego celu. Wykonywane przez Urząd Gminy czynności opodatkowane dotyczą wyłącznie usług z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Ponadto przyznane w ramach ww. projektu środki nie stanowią środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, gdyż są to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz publiczne środki krajowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Urząd Gminy ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług poniesionego w ramach realizacji projektu pod nazwą: Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne poprzez kampanię promocyjną produktów rybnych "100 sposobów na rybkę".

Zdaniem Wnioskodawcy, Urząd Gminy nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług poniesionego w ramach realizacji projektu pod nazwą: Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne poprzez kampanię promocyjną produktów rybnych "100 sposobów na rybkę". Jest to związane z faktem, iż towary i usługi nabywane w ramach projektu nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych, jak również sam projekt nie jest związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Zatem nie ma zastosowania przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl