ITPP2/443-496/10/AP - Odliczenie podatku od zakupu paliw do napędu samochodów osobowych przysługuje wyłącznie w przypadku, gdy samochody te są przeznaczone do odpłatnego używania na podstawie umów najmu itp.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 28 lipca 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-496/10/AP Odliczenie podatku od zakupu paliw do napędu samochodów osobowych przysługuje wyłącznie w przypadku, gdy samochody te są przeznaczone do odpłatnego używania na podstawie umów najmu itp.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2010 r. (data wpływu 24 maja 2010 r.), uzupełnionym w dniu 26 lipca 2010 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem paliw do napędu samochodów osobowych nabytych do celów wynajmu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 maja 2010 r. złożono wniosek, uzupełniony w dniu 26 lipca 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem paliw do napędu samochodów osobowych nabytych do celów wynajmu.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu, został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Posiada Pan samochody osobowe kupione w celu m.in. "rent a car" (zawarte umowy nie przekraczają 6 miesięcy) oraz oddania do wynajmu (umowa zawarta jest co najmniej na 6 miesięcy).

Poniósł Pan koszt zakupu paliwa do tych samochodów, co spowodowane było następującymi przyczynami:

1.

samochody przeznaczone do ww. celów muszą być przekazane z pełnym bakiem,

2.

muszą być niekiedy postawione do dyspozycji klienta w miejscu jego siedziby,

3.

po wygaśnięciu umowy, a przed podpisaniem kolejnej, korzysta Pan z ww. samochodów do celów prowadzonej działalności gospodarczej (w ramach podróży służbowych lub jazd lokalnych).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony dotyczący faktur VAT w zakresie nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanego do napędu ww. samochodów.

Zdaniem Wnioskodawcy wyrażonym w uzupełnieniu wniosku, przepis art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy nie dotyczy samochodów oddanych w odpłatne używanie na okres co najmniej 6 miesięcy. W przypadku samochodów przeznaczonych do "rent a car", dla których okres najmu jest krótszy niż 6 miesięcy, nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. W przypadku sporadycznego korzystania z samochodów (pkt 3 stanu faktycznego), uważa Pan, że powyższy przepis stosuje się odpowiednio, tj. dla samochodów przeznaczonych do wynajmu na okres dłuższy niż 6 miesięcy przysługuje odliczenie podatku, a dla samochodów przeznaczonych do wynajmu na okres krótszy niż 6 miesięcy, odliczenie nie przysługuje.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z przytoczonego przepisu wynika, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w takim zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Zatem aby podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z otrzymanych faktur VAT, zakupy dokumentowane tymi fakturami muszą być związane w sposób bezpośredni i bezsporny z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi.

W myśl ust. 3 powołanego artykułu, w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Stosownie do ust. 4 pkt 7 tego artykułu, przepis ust. 3 nie dotyczy przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:

a.

odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub

b.

oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

Towary i usługi, przy nabyciu których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego, a także przypadki nie stanowiące podstawy do dokonania ww. obniżenia lub zwrotu, ustawodawca wymienił w art. 88 ustawy.

Zgodnie z ust. 1 pkt 3 tego artykułu, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów, o których mowa w art. 86 ust. 3.

Analiza powołanych przepisów wskazuje, że ograniczenie w prawie do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliw, oleju napędowego lub gazu do napędu samochodów obowiązuje w przypadku, gdy nabyte paliwa mają służyć m.in. do napędu samochodów osobowych. Ww. ograniczenie nie ma zastosowania w sytuacji, gdy przedmiotem działalności podatnika jest oddanie samochodów w odpłatne używanie na podstawie umów najmu, dzierżawy, itp. Jednakże warunkiem odliczenia podatku jest przeznaczenie pojazdu wyłącznie do odpłatnego używania na podstawie umów wymienionych w tym przepisie, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

Ze złożonego wniosku wynika, iż posiada Pan samochody osobowe, które nabył w celu tzw. "rent a car" oraz oddawania ich do wynajmu (umowa zawierana jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy).

Ponosi Pan koszty nabycia paliw do napędu samochodów z następujących powodów:

* w momencie przekazania samochodów klientom, muszą one posiadać pełny zbiornik paliwa,

* zdarzają się sytuacje, kiedy samochód musi być postawiony do dyspozycji klienta w miejscu przez niego wyznaczonym (np. siedziby firmy),

* w momencie, gdy jedna umowa wygaśnie, a kolejna nie jest jeszcze zawarta, wykorzystuje Pan ww. samochody do jazd lokalnych lub podróży służbowych odbywanych w ramach prowadzonej działalności.

Mając na uwadze powołany stan prawny oraz przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, iż w przypadku wynajmu samochodów na okres przekraczający 6 miesięcy, ma Pan prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem paliwa, oleju napędowego lub gazu, służącego do ich napędu. Prawo do odliczenia dotyczy więc sytuacji, gdy napełnia Pan zbiorniki samochodów, wynajętych na co najmniej 6 miesięcy i przekazuje je klientom (bez względu na to, czy klient odbiera samochód z siedziby Pana firmy, czy też jest konieczność podstawienia go w miejsce wskazane przez klienta). Prawo to jednak nie przysługuje, gdy wynajem samochodów następuje na okres krótszy niż 6 miesięcy, a zatem dotyczy to działalności w zakresie tzw. "rent a car".

Również w przypadku, gdy samochody są wykorzystywane przez Pana w celach odbycia podróży służbowych lub do jazd lokalnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - wbrew Pana stanowisku - nie przysługuje prawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących zakup paliwa, ponieważ w takiej sytuacji nie można uznać, iż samochody w tym okresie wykorzystywane są na cele odpłatnego używania na podstawie umów wskazanych w przepisie art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. b) ustawy. Z uwagi na powyższe stanowisko przedstawione we wniosku należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl