ITPP2/443-49/07/AJ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 20 listopada 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-49/07/AJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Miasta i Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2007 r. (data wpływu 1 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu realizacji inwestycji pod nazwą: "Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości K." niezwiązanej z wykonywaniem czynności opodatkowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2007 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 26 października 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina K. w 2008 r. zrealizuje zadanie pod nazwą "Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez remont świetlicy wiejskiej".

Inwestycja polega na remoncie świetlicy wiejskiej z zakresem robót:

* wykonanie wymiany podłóg,

* docieplenie budynków,

* malowanie ścian,

* wymiana instalacji elektrycznej.

Projekt stanowi bezpośrednie wsparcie transgranicznej infrastruktury. Na powyższe zadanie gmina wystąpiła z wnioskiem o wsparcie ze środków Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A, gdzie niezbędne jest przedstawienie aktualnej interpretacji potwierdzającej brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług - w przypadku gdy wnioskodawca będący podatnikiem wnosi o jego objecie kosztami kwalifikowanymi.

Wnioskodawca uzupełnił powyższy wniosek pismem z dnia 26 października 2007 r. w którym wskazano, że świetlica, która ma być przedmiotem remontu nie będzie wynajmowana ani też udostępniana osobom trzecim.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy Gmina K jest uprawniona do odliczenia podatku od towarów i usług.

Zdaniem wnioskodawcy:

Gmina K. nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jak również brak podstaw do zwrotu podatku, ponieważ inwestycje realizowane w ramach projektu nie będą związane ze sprzedażą opodatkowaną, nie będzie również osiągany przychód-sprzedaż opodatkowana.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl