Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 29 sierpnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-478A/07/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 maja 2008 r. (data wpływu 9 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług spedycyjnych polegających na pracach manewrowych wagonów na torach ładunkowych nabrzeży portowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług spedycyjnych polegających na pracach manewrowych wagonów na torach ładunkowych nabrzeży portowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka świadczy usługi spedycyjne i agencji celnej (o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 9, 9a, 17, 19, 21, 23 oraz w art. 83 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług) służące bezpośrednim potrzebom środków transportu morskiego i ich ładunkom, zaklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług do grupy 63.40.12. Usługi spedycji i pośrednictwa świadczone przez Spółkę obejmują swoim zakresem między innymi: organizację transportu drogowego, transportu morskiego, przeładunków w porcie, podstawiania i zabierania próżnych oraz ładownych wagonów kolejowych, kontrolę stanu technicznego wagonów kolejowych podstawionych bądź zdanych w porcie oraz przygotowanie stosownych dokumentów. Usługi świadczone są dla kontrahentów krajowych, wewnątrzunijnych, jak i z krajów trzecich. Przedmiotem zlecenia spedycji mogą być wszelkie czynności prawne i faktyczne związane z przewozem, m.in. przyjęcie/zdanie, podstawienie/zabranie wagonów kolejowych, wypełnienie dokumentów przewozowych, zawarcie umowy przewozu, dostarczenie przesyłki przewoźnikowi, zawarcie umowy ubezpieczenia, załatwienie formalności celnych, itp. Wykonanie usług zlecane jest przez Wnioskodawcę (w imieniu kontrahenta-zleceniodawcy) różnym podwykonawcom (krajowym i zagranicznym). Przeważająca część tych usług wykonywana jest na terenie portu krajowego.

Spółka obsługuje wszystkie rodzaje ładunków przywożonych lub wywożonych drogą morską i lądową. Często świadczona usługa obejmuje jedynie pewną część całego cyklu wysłania towaru poza granice Polski lub sprowadzenia do Polski (między innymi usługi wykonywanie prac manewrowych wagonów na torach ładunkowych nabrzeży portowych, podstawianie i zabieranie próżnych oraz ładownych wagonów na/z bocznic kolejowych na terenie portu, sprawdzenie stanu technicznego wagonów). Zawsze jednak usługi te związane są z obsługą ładunków na obszarze polskich portów morskich z przeznaczeniem do załadunku na lub wyładowanych z morskich środków transportu.

Podstawą do wykonania usługi jest pisemne zlecenie złożone przez zamawiającego (odbiorcę usługi). Zlecenia obejmują różnego rodzaju usługi występujące jako zespół czynności związanych z ładunkiem, np. przed załadunkiem lub po wyładunku towaru w porcie, takich jak: przyjęcie/zdanie wagonów pod względem technicznym, podstawienie/zabranie wagonów, prace manewrowe, organizacja transportu lądowego (w omawianej sytuacji kolejowego), organizacja odprawy celnej, wystawienie dokumentów itp.

Spółka na podstawie pierwotnego obciążenia (faktur otrzymanych), wystawiając fakturę swojemu zleceniodawcy z tytułu kompleksowej usługi spedycyjnej, obciąża go również kosztami podstawienia i zdania wagonów w porcie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy poprawne jest obciążenie przez Wnioskodawcę zleceniodawcy usług spedycyjnych kosztami prac manewrowych wagonów na torach ładunkowych nabrzeży portowych ze stawką podatku 0%.

Zdaniem Wnioskodawcy przy wykonywaniu prac manewrowych na nabrzeżu portowym należy zastosować stawkę podatku 0%. Spółka winna tą stawką obciążyć swojego zleceniodawcę na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 9a ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 7 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2004 r.

Spółka świadczy usługi pośrednictwa i spedycji, w szczególności morskiej. W ramach tych usług występują czynności manewrowe na nabrzeżu portowym i sprawdzenie stanu technicznego wagonów kolejowych, gdyż podstawiony tabor musi znajdować się w stanie technicznym i stopniu czystości umożliwiającym jego wykorzystanie do zamierzonego celu. Usługi te wykonywane są na obszarze polskich portów morskich. Spółka uważa, że po nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2008 r., wyżej opisane usługi podlegają opodatkowaniu stawką 0%. W ocenie Spółki podstawę prawną zastosowania tej stawki podatku w odniesieniu do prac manewrowych wagonów na torach ładunkowych nabrzeży portowych oraz do przyjęcia/zdania tych wagonów pod względem technicznym stanowi art. 83 ust. 1 pkt 9a ustawy oraz § 7 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2004 r., stwierdzające, że stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich, polegających na obsłudze lądowych środków transportu (w omawianym przypadku do wagonów kolejowych). Jak wynika ze stanu faktycznego usługi świadczone są na terenie portu morskiego, a właścicielem bocznicy kolejowej jest port. Czynności manewrowe na nabrzeżu portowym, jak również kontrola stanu technicznego wagonów są elementem koniecznym do wykonania usługi spedycyjnej i dla potrzeb podatku powinny być rozpatrywane łącznie z innymi elementami jako kompleksowa usługa spedycji. Zdaniem Wnioskodawcy spełnione są przesłanki dla zastosowania stawki 0% określone w ww. przepisach. Dla możliwości zastosowania tej stawki decydujące znaczenie ma fakt, że wymienione w stanie faktycznym czynności są usługami świadczonymi na obszarze polskich portów morskich, polegającymi na obsłudze lądowych środków transportu. Spółka posiada pisemne zlecenie zamawiającego oraz faktury wystawione przez port morski. Mając na uwadze powyższe oraz przy uwzględnieniu, ze Spółka legitymuje się dokumentami wymaganymi przez ustawę dla możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatku, jest Ona zdania, iż zaprezentowane stanowisko jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem od towarów i usług został określony w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Zgodnie z treścią punktu 1 tego artykułu opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Artykuł 41 ust. 1 powołanej ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem m.in. art. 83, w którym wymienione zostały szczególne przypadki zastosowania obniżonej stawki podatku w wysokości 0%.

W art. 83 ust. 1 pkt 9a powołanej ustawy, ustawodawca przewidział preferencyjną stawkę podatku dla usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich, związanych z transportem międzynarodowym, polegających na obsłudze lądowych środków transportu.

Jednakże zastosowanie obniżonej stawki podatku na podstawie tego przepisu wymaga spełnienia warunku wymienionego w art. 83 ust. 2 ustawy. W oparciu o ten artykuł, stawkę 0% można zastosować w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie. Oznacza to, że podatnik musi posiadać dokumenty jednoznacznie wskazujące, że świadczone przez Spółkę usługi związane są z transportem międzynarodowym.

Ponieważ ustawa o podatku od towarów i usług traktuje usługi spedycji międzynarodowej jak usługi transportu międzynarodowego, w związku z tym w zakresie świadczenia usług spedycji międzynarodowej należy stosować regulacje przewidziane dla usług transportowych, tj. wynikające z art. 83 ust. 3 pkt 1 oraz art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:

a.

z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty,

b.

z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju,

c.

z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt),

d.

z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju.

Zgodnie z art. 83 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy opodatkowanie usług transportu międzynarodowego stawką preferencyjną 0% wymaga odpowiedniego ich udokumentowania.

Prawo do zastosowania stawki 0% z tytułu świadczenia usług transportu międzynarodowego ustawodawca uzależnił od posiadania przez świadczącego usługę określonych dokumentów, wymienionych w art. 83 ust. 5 pkt 1 i 2. Dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia usług transportu międzynarodowego są w przypadku transportu:

1.

towarów przez przewoźnika lub spedytora - list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktura wystawiona przez przewoźnika (spedytora),

2.

towarów importowanych - oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1, dokument potwierdzony przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów.

Stosownie do regulacji zawartej w § 7 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich, związanych z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów, polegających na obsłudze lądowych i morskich środków transportu.

W stanie faktycznym przedstawionym we wniosku wskazano, iż Spółka świadczy usługi sklasyfikowane według PKWiU pod symbolem 63.40.12 tj. usługi spedycji. Usługi będące przedmiotem zapytania (prace manewrowe wagonów kolejowych na torach nabrzeża portowego) są wykonywane na terenie polskiego portu morskiego i są to czynności wchodzące w skład świadczonych usług spedycyjnych a także związane z obsługą ładunków na obszarze polskich portów morskich z przeznaczeniem do załadunku lub wyładowanych z morskich środków transportu. Ponadto przedstawiając własne stanowisko Spółka wskazała, że jest w posiadaniu dokumentów wymaganych przez ustawę dla możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0%.

W świetle powyższego należy uznać, że przy obciążeniu przez Wnioskodawcę kontrahenta za wykonanie kompleksowej usługi spedycyjnej, w skład której wchodziły prace manewrowe wagonów kolejowych na nabrzeżu portowym, Spółka - będąc w posiadaniu wymaganych dokumentów - może na podstawie powołanych przepisów zastosować stawkę podatku 0%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl