Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 29 sierpnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-475B/08/EŁ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 7% podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy towarów od dostawcy (importera), w przypadku ich dalszej sprzedaży ze stawką podatku w wysokości 22% - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2008 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 7% podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy towarów od dostawcy (importera), w przypadku ich dalszej sprzedaży ze stawką podatku w wysokości 22%.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jest hurtownią wyrobów sanitarnych i higienicznych. Jednym z asortymentów, będących przedmiotem obrotu są prześcieradła papierowe w rolkach, które Spółka kupuje od kilku importerów i producentów. Do niedawna, zarówno dostawcy, jak i Spółka, przy sprzedaży tego towaru stosowała 22% stawkę podatku. Jeden z dostawców, importer wyrobów higienicznych, powołując się na Deklarację Zgodności producenta importowanych papierowych prześcieradeł w rolkach, określającą, że ich produkcja jest zgodna z wymogami Dyrektywy 93/42/CEE, dotyczącej wyrobów medycznych, stosuje do ich sprzedaży stawkę 7%, powołując się na przepis art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług, a w szczególności na poz. 106 załącznika nr 3 do ustawy, który pozwala na stosowanie 7% stawki dla wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, dopuszczonych do obrotu na terytorium RP, bez względu na symbol PKWiU. Ustawa o wyrobach medycznych, w rozdziale 4 "Wymagania zasadnicze i ocena zgodności wyrobów medycznych z wymaganiami zasadniczymi" określa zasady wprowadzenia do obrotu na teren RP wyrobów medycznych, bez konieczności ich rejestracji we właściwym rejestrze wyrobów medycznych. Jak to określa dostawca, prześcieradła w rolkach spełniają wymogi tych przepisów, powołując się na cytowaną Deklarację Zgodności i znak CE, który widnieje na tych wyrobach. Jednocześnie pismo Urzędu Statystycznego w Łodzi, adresowane do importera potwierdza, że dla tych wyrobów powinno się stosować PKWiU 21.22.12-90.00. Inny dostawca Spółki (producent) na prześcieradła w rolkach, posiadających identyczne cechy, stosuje ten sam symbol PKWiU i sprzedaje je ze stawką 22%. Spółka zaznaczyła, że większość kupujących te wyroby nie świadczy usług medycznych (są to np. gabinety kosmetyczne i zakłady SPA).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedając prześcieradła w rolkach ze stawką 22%, możemy odliczać podatek w wysokości 7% z faktur zakupu, otrzymywanych od dostawcy (importera) posługującego się Certyfikatem Zgodności.

Zdaniem Wnioskodawcy, pomimo sprzedaży papierowych prześcieradeł w rolkach ze stawką w wysokości 22% Spółka może odliczać 7% podatek naliczony z faktur zakupu, wystawionych przez dostawcę, tj. importera.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikowi podatku od towarów i usług i dotyczy podatku naliczonego wynikającego z zakupu towarów i usług wykorzystywanych do dokonywania czynności opodatkowanych. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika.

W treści art. 88 ww. ustawy, ustawodawca wskazał czynności, w odniesieniu do których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego.

Na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Zgodnie z literalnym brzmieniem powyższego przepisu podatnikowi nie przysługuje prawo do dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami, które nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Ograniczenie to nie dotyczy jednak sytuacji wymienionych w art. 88 ust. 3 powołanej ustawy.

Ponadto w myśl art. 88 ust. 3a ustawy o podatku od towarów i usług, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

1.

sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:

a.

wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących,

b.

w których kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty wykazanej na kopii;

2.

transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;

3.

wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentująca tę samą sprzedaż;

4.

wystawione faktury, faktury korygującą lub dokumenty celny:

a.

stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności;

b.

podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,

c.

potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;

5.

faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego

;

6.

zaświadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 5, zawierają informacje niezgodne ze stanem faktycznym.

Wskazać należy, że przepisy dotyczące podatku od towarów i usług (w tym powołane wyżej), nie pozbawiają prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów, które zostały opodatkowane inną niż przyjęta przez sprzedawcę (wyższą bądź niższą) stawką podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka sprzedaje towary (papierowe prześcieradła w rolkach sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w Łodzi jako PKWiU 21.22.12-90.00) stosując 22% stawkę podatku od towarów i usług. Jeden z dostawców (importer wyrobów higienicznych) powołując się na Deklarację Zgodności sprzedaje Spółce te towary ze stawką 7% podatku.

Zatem, na podstawie przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, mając na uwadze powołane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług należy uznać, iż Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach otrzymanych od dostawcy (importera), w których wykazano stawkę w wysokości 7% - w zakresie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ww. ustawy, o ile nie wystąpią inne ograniczenia wynikające z art. 88 tej ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl