ITPP2/443-457/09/RS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 8 lipca 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-457/09/RS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2009 r. (data wpływu 2 czerwca 2009 r.), uzupełnionymi pismami datowanymi dnia 29 czerwca 2009 r. (data wpływu 30 czerwca i 2 lipca 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy towarów dokonywanej w kantynie znajdującej się na terenie Centrum - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2009 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismami datowanymi dnia 29 czerwca 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy towarów dokonywanej w kantynie znajdującej się na terenie Centrum.

W przedmiotowym wniosku, oraz pismach stanowiących jego uzupełnienie, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka wygrała przetarg na obsługę kantyny mieszczącej się na terenie Centrum zwaną "J", która stanowi agendę Kwatery Głównej. Teren ten jest wydzielony, całkowicie ogrodzony i wyłączony z ruchu ogólnie dostępnego. W kantynie prowadzona będzie sprzedaż towarów akcyzowych (zwolnionych z podatku akcyzowego na podstawie rozporządzenia Komisji WE nr 31/96 z dnia 10 października 1996 r.), a także innych towarów Wspólnotowych takich jak: kosmetyki, odzież, drobny sprzęt RTV i AGD, środki higieny osobistej, słodycze, napoje bezalkoholowe itp. Kantyna prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie do oficjalnego użytku (w tym zaopatrzenie mesy) Kwatery Głównej i upoważnionego personelu. Zakup niektórych towarów podlega ograniczeniom ilościowym wynikającym z wewnętrznych regulacji sojuszu. Dotyczy to głównie alkoholu, papierosów, których sprzedaż jest limitowana na podstawie wewnętrznych przepisów. Pozostałe towary objęte sprzedażą kantynową związane są z osobistymi potrzebami żołnierzy i cywilów szkolonych w obrębie Centrum. Jedyna waluta transakcji kupna-sprzedaży to złoty polski. Przez ostatnie lata kantyna prowadzona była przez niemiecką Spółkę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy § 11 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. daje podstawę do zastosowania stawki 0% dla całości sprzedaży, bez względu na pochodzenie towarów, w oparciu o przelewy od "J" i dokumentację wynikającą z wpłat gotówkowych od osób fizycznych tj. żołnierzy oraz personelu cywilnego.

Zdaniem Wnioskodawcy powołującego treść § 11 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, ww. przepis daje prawo do zastosowania stawki 0% na dowolny towar w oparciu o dokumentację powstałą na bazie wydruków komputerowych z programu fakturowo-magazynowego zainstalowanego w kantynie na terenie "J". Wskazano, że wymogi formalne sprzedaży sformułowane w ust. 2 powyższego paragrafu nie nakładają na Spółkę, jako sprzedawcę żadnych dodatkowych zobowiązań dokumentacyjnych. Stawka 0% jest wypadkową porozumień zawartych pomiędzy Rządem RP, a Dowództwem i umowy podpisanej przez Prezydenta RP w dniu 13 kwietnia 2005 r. w Brukseli (Dz. U. z 18 listopada 2005 r.), w którym artykuł 7 ust. 7.11 stanowi "zwolnienie podatkowe przewidziane w ust. 7.1 obejmuje zaopatrzenie na użytek służbowy "J" oraz jego kasyn, klubów, restauracji i kantyn zlokalizowanych na jego terenie, o ile zaopatrzenie jest niezbędne dla ich działalności". Spółka przed przystąpieniem do przetargu, otrzymała z "J" oficjalne pisemne oświadczenie odnoście zwolnienia "J" z wszystkich ceł i podatków zgodnie z art. 8 Protokołu Paryskiego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 41 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku.

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz sił zbrojnych, o których mowa w art. I ust. 1 lit. a) Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 21, poz. 257 oraz z 2008 r. Nr 170 poz. 1052), posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju - do celów służbowych takich sił lub personelu cywilnego im towarzyszącego lub też w celu zaopatrzenia ich mes i kantyn, jeżeli siły takie biorą udział we wspólnych działaniach obronnych.

W oparciu o § 15 ust. 1 pkt 6 powołanego wyżej rozporządzenia, zwalnia się od podatku, z zastrzeżeniem ust. 2, dostawę towarów w barach, mesach i kantynach Kwatery Głównej oraz w barach, mesach i kantynach Centrum zlokalizowanych na jego terenie.

Z powołanej wyżej treści § 11 ust. 1 pkt 3 wynika, że aby dostawa na rzecz sił zbrojnych była opodatkowana stawką 0% muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

* dostawa dokonywana musi być na rzecz sił zbrojnych o których mowa w art. I ust. 1 lit. a) Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r.,

* siły zbrojne muszą posiadać siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju,

* dostawa towarów ma być do celów służbowych takich sił lub personelu cywilnego im towarzyszącego lub też w celu zaopatrzenia ich mes i kantyn, (wystarczy, aby dana dostawa towarów służyła jednemu z dwóch wymienionych wyżej celów);

* siły zbrojne muszą brać udział we wspólnych działaniach obronnych.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka będzie zajmowała się sprzedażą towarów w kantynie mieszczącej się na terenie Centrum. Dostawa będzie obejmować towary akcyzowe, a także inne towary jak np. kosmetyki, odzież, drobny sprzęt RTV i AGD, środki higieny osobistej, słodycze, napoje bezalkoholowe.

Z uwagi na fakt, że siedziba sił zbrojnych ("J") na rzecz których dokonywane będą dostawy, nie mieści się na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju, przedmiotowa sprzedaż towarów nie może zostać objęta powyższą regulacją.

W związku z faktem, że dostawa towarów będzie miała miejsce na terenie kraju (na terenie Centrum) - zastosowanie będzie miał § 15 ust. 1 pkt 6 cytowanego rozporządzenia. Z treści tego przepisu wynika, że dla skorzystania ze zwolnienia od podatku wystarczy, aby dostawa (bez jakichkolwiek wymogów co do pochodzenia towarów i form zapłaty) dokonywana była m.in. w kantynach mieszczących się na terenie Centrum.

Reasumując należy stwierdzić, że dostawa towarów dokonywana przez Spółkę będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie § 15 ust. 1 pkt 6 powołanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r.

Zgodnie z art. 14 § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

W związku z powyższym interpretację indywidualną wydaje się wyłącznie w oparciu o zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku, a nie dołączonych do niego dokumentów. Zatem załączone do złożonego wniosku kserokopie dokumentów nie były przedmiotem merytorycznej oceny.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl