Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 29 lipca 2013 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-432/13/KT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2013 r. (data wpływu 9 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przez Gminę czynności polegających na przebudowie ulicy, w związku z którymi otrzymała od Spółki, tytułem partycypacji w kosztach inwestycji, środki finansowe oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z tą przebudową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 maja 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przez Gminę czynności polegających na przebudowie ulicy, w związku z którymi otrzymała od Spółki, tytułem partycypacji w kosztach inwestycji, środki finansowe oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z tą przebudową.

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), Prezydent Miasta sprawuje zarząd ul. G. i ul. N. w miejscowości S. Gmina jest w posiadaniu dokumentacji technicznej przebudowy ul. G. wraz z odwodnieniem oraz posiada zabezpieczone środki finansowe na jej przebudowę w latach 2012-2013.

W dniu 16 maja 2012 r. Gmina zawarła na podstawie art. 16 ww. ustawy o drogach publicznych, umowę ze Spółką, przedmiotem której było ustalenie zakresu współpracy i zobowiązań stron w związku z koniecznością budowy infrastruktury podziemnej, spowodowaną inwestycją niedrogową, tj. budową pawilonu handlowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową na działce oznaczonej w rejestrze gruntów nr 502, położonej w miejscowości S., której odpowiadają działki nr 24/43, 24/41, 24/46, 24/39 i 24/40 stanowiące własność inwestora, czyli Spółki, co spowoduje konieczność dokonania niżej określonych robót w pasie drogowym ul. G. i ul. N., tj.:

* budowa kolektora deszczowego inwestora w pasie drogowym ul. G.,

* umieszczenie infrastruktury technicznej podziemnej inwestora w pasie drogowym ul. G., zapewniającej doprowadzenie mediów do obiektu handlowego,

* czasowe włączenie kolektora deszczowego inwestora do kanału ul. N.,

* lokalizacja wjazdu z ul. G. na teren obiektu handlowego.

Gmina oraz inwestor oświadczają, że bez wybudowania ww. infrastruktury inwestycji inwestycja budowlana nie mogłaby w należyty sposób funkcjonować. W przypadku przystąpienia przez inwestora do realizacji inwestycji budowlanej, wybudowanie infrastruktury inwestycji jest warunkiem koniecznym do oddania jej do użytku oraz prowadzenia w niej bieżącej działalności handlowo-usługowej.

Zgodnie z zapisami umowy, inwestor jest odpowiedzialny za przygotowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii, w szczególności uzyskania decyzji pozwolenia na budowę dla zakresu robót wyżej wymienionych oraz wykona te prace inwestycyjne w całości na własny koszt i własnym staraniem w pasie drogowym ul. G. i ul. N., które są niezbędne dla funkcjonowania obiektu handlowego, w terminie umożliwiającym Gminie rozpoczęcie przebudowy ul. G., jednak nie później niż do 30 września 2012 r., gdyż po tym terminie Gmina rozpocznie przebudowę ul. G. i tym samym nie wyrazi zgody na umieszczenie infrastruktury inwestora w pasie drogowym tej ulicy.

Na podstawie § 2 tej umowy, Gmina udzieliła inwestorowi zgody na umieszczenie infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania obiektu handlowego w pasie drogowym ul. G. i ul. N. oraz pozwoliła na przesył ścieków opadowych i roztopowych przez kolektor na terenie miasta, natomiast inwestor w ramach tej umowy, partycypował w kosztach przebudowy ul. G. w wysokości 200.000 zł. Strony ustaliły, że kwota ta zostanie wpłacona Gminie przez Spółkę po przekazaniu protokołu odbioru częściowego robót związanych z przebudową ul. G., potwierdzającego poziom zaawansowania tych robót na poziomie 30%.

W związku z wykonaniem robót przekraczającym 30% inwestycji, Gmina w dniu 22 stycznia 2013 r. wystawiła na rzecz Spółki fakturę VAT ze stawką 23% tytułem partycypacji w kosztach przebudowy ul. G., zgodnie z zawarta umową z dnia 16 maja 2012 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

* Czy Gmina postąpiła prawidłowo wystawiając fakturę VAT ze stawką 23% na inwestora w związku z jego partycypacją w kosztach inwestycji - przebudowy ul. G. - zgodnie z umową z dnia 16 maja 2012 r.

* Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych na realizację inwestycji polegającej na przebudowie ul. G....

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym doszło do odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług na rzecz inwestora - Spółki. Środki będące partycypacją w kosztach przebudowy ul. G. stanowią wynagrodzenie za wykonaną usługę na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej i dlatego, zgodnie z dyspozycją art. 106 ust. 1 ustawy, Gmina, jako podatnik podatku od towarów i usług jest zobowiązana do wystawienia faktury stwierdzającej dokonanie ww. czynności.

Następnie stwierdziła, że ma prawo do odliczenia podatku od zakupów służących tej inwestycji - przebudowie drogi. Po powołaniu treści przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Gmina wskazała, że podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku naliczonego, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. Aby podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o podatek naliczony wynikający z dokonanych zakupów, inwestycje te muszą być związane z wykonywaniem przez podatnika czynności opodatkowanych. W ocenie Gminy, taki bezpośredni związek powstał w momencie świadczenia odpłatnej usługi na rzecz inwestora - Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 tej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże stosownie do art. 146a pkt 1 tej ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do ust. 2 pkt 1 lit. a ww. artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Z powołanego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Jak stanowi art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 260), budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia.

W myśl ust. 2 tego artykułu, szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg, o których mowa w ust. 1, określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej.

Z treści wniosku wynika, że Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W dniu 16 maja 2012 r. zawarła umowę ze Spółką, przedmiotem której było ustalenie zakresu współpracy i zobowiązań stron w związku z koniecznością budowy infrastruktury podziemnej, spowodowaną inwestycją niedrogową, tj. budową pawilonu handlowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową na gruntach stanowiących własność inwestora (Spółki). Na podstawie § 2 tej umowy, Gmina udzieliła inwestorowi zgody na umieszczenie infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania obiektu handlowego w pasie drogowym ul. G. i ul. N. oraz pozwoliła na przesył ścieków opadowych i roztopowych przez kolektor na terenie miasta, natomiast inwestor w ramach tej umowy, partycypował w kosztach przebudowy ul. G. w wysokości 200.000 zł. Strony ustaliły, że kwota ta zostanie wpłacona Gminie przez Spółkę po przekazaniu protokołu odbioru częściowego robót związanych z przebudową ul. G., potwierdzającego poziom zaawansowania tych robót na poziomie 30%. Po spełnieniu tego warunku, Gmina w dniu 22 stycznia 2013 r. wystawiła na rzecz Spółki fakturę VAT ze stawką 23% tytułem partycypacji w kosztach przebudowy ul. G.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane uregulowania prawne należy stwierdzić, że wykonana przez Gminę inwestycja drogowa polegająca na przebudowie ulicy gminnej w części związanej z inwestycją niedrogową, w celu wykonania której Spółka przekazała Gminie środki finansowe na jej realizację, spełnia warunki dla uznania jej za świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podlegające - zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ww. ustawy - opodatkowaniu według 23% stawki podatku. W konsekwencji, stosownie do dyspozycji art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Gmina była zobowiązana do wystawienia faktury stwierdzającej wykonanie tej usługi.

Wobec powyższego, Gmina ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów dokonanych na realizację ww. inwestycji polegającej na przebudowie ulicy, na zasadach wynikających z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, pod warunkiem nieistnienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 88 ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl