ITPP2/443-403/09/AF

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 5 sierpnia 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-403/09/AF

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2009 r. (data wpływu 18 maja 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 lipca 2009 r. (data wpływu 17 lipca 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu "Profesjonalny pracownik III Sektora" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2009 r. złożono wniosek, uzupełniony pismem z dnia 13 lipca 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu "Profesjonalny pracownik III Sektora".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W latach 2005-2006 Wnioskodawca zrealizował projekt w ramach ZPORR z działania 2.1 do umowy ("Profesjonalny pracownik III Sektora") w ramach projektu 2 - Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach. Celem projektu było pogłębienie wiedzy i umiejętności 25 osób w odniesieniu do tematyki niezbędnej pracownikom w warunkach przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

W ramach projektu zorganizowano i przeprowadzono cykl szkoleń nieodpłatnych (ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Wydatki poniesione na realizację ww. projektu mają związek wyłącznie z działalnością edukacyjną, tj. zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W opisanej sytuacji zastosował zwolnienie od podatku, klasyfikując usługę w grupowaniu PKWiU 80.42.20-00.00.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do ww. projektu istnieje możliwość odliczenia podatku w całości lub części.

Zdaniem Wnioskodawcy możliwość odliczenia podatku naliczonego istnieje w momencie wystąpienia z wnioskiem do Naczelnika Urzędu Skarbowego, przy realizacji projektów finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej przekazywanej przez rządy państw obcych lub organizacje międzynarodowe. Druga sytuacja, w której istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej.

Wnioskodawca nie posiada możliwości odzyskania podatku, ponieważ nie otrzymał wyżej opisanych dotacji zagranicznych, a projekty realizuje w ramach działowości statutowej, która jest nieopodatkowana.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z przytoczonego przepisu wynika, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jedynie w takim zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Zatem aby podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z otrzymanych faktur VAT, zakupy dokumentowane tymi fakturami muszą być związane w sposób bezpośredni i bezsporny z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W rozdziale 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach, daje prawo do ubieganie się o zwrot podatku, w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 10 tego rozporządzenia.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca w ramach realizacji projektu "Profesjonalny pracownik III Sektora", przeprowadził nieodpłatne szkolenia dla 25 osób, które miały na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności w odniesieniu do tematyki niezbędnej pracownikom w warunkach przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją przedmiotowego projektu, ponieważ nie wystąpił związek pomiędzy dokonanymi zakupami a czynnościami opodatkowanymi, a otrzymane środki nie stanowią środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej przekazywanej przez rządy państw obcych lub organizacje międzynarodowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl