Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 7 czerwca 2011 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-344b/11/RS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2011 r. (data wpływu 8 marca 2011 r.), uzupełnionym w dniach 5 i 31 maja oraz 6 czerwca 2011 r. (daty wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług świadczonych na rzecz Prokuratury - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2011 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniach 5 i 31 maja oraz 6 czerwca 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług świadczonych na rzecz Prokuratury.

W przedstawionym wniosku oraz jego uzupełnieniach, przedstawiono następujący stan faktyczny.

Sąd jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od sierpnia 2008 r. Otrzymał w trwały zarząd budynek przeznaczony do użytkowania przez dwie jednostki budżetowe, tj. Sąd i Prokuraturę, przy czym Prokuratura początkowo korzystała z części budynku na zasadzie umowy użyczenia zawartej z Sądem, a od lipca 2010 r. otrzymała tę część budynku w trwały zarząd. W budynku są wspólne, obsługiwane przez Sąd, urządzenia pomiaru energii elektrycznej, cieplnej i wody oraz część infrastruktury technicznej, które nie mogą być rozdzielane, gdyż wymagałoby to od Skarbu Państwa poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych. Sąd we własnym imieniu ma podpisane umowy z dostawcami zewnętrznymi na ww. media dla całego budynku oraz jego ochronę, ubezpieczenie, czy konserwację ciągów technicznych. Za ww. dostawy i usługi otrzymuje i opłaca faktury wystawiane przez zewnętrznych dostawców - usługodawców, a następnie, w części dotyczącej usług świadczonych na rzecz Prokuratury, obciąża Prokuraturę fakturami VAT ze stawkami wynikającymi z faktur w zakresie energii elektrycznej, cieplnej, rozprowadzenia wody i ścieków, sprzątania terenu zewnętrznego oraz ochrony fizycznej budynku. Za wykonane usługi konserwacyjne dźwigów Sąd otrzymuje w imieniu własnym faktury ze stawką podstawową. Od Urzędu Dozoru Technicznego otrzymuje rachunek za dozór i obciąża częścią kosztów Prokuraturę wystawiając fakturę VAT ze stawką "zw".

W związku z powyższym w uzupełnieniu wniosku zadano następujące pytanie:

Czy usługi takie jak konserwacja dźwigów, sieci infrastruktury technicznej itp., dozór techniczny oraz inne usługi, za wyjątkiem usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3, należy traktować jako usługi świadczone między jednostkami budżetowymi, które są zwolnione od podatku od towarów i usług (usługi pierwotne są wykonywane przez firmy zewnętrzne).

Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w uzupełnieniu, usługi wykonane na rzecz Prokuratury korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie § 13 ust. 1 pkt 13 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. 246, poz. 1649 z późn. zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy podkreślić, że ze względu na fakt, iż wniosek złożony w miesiącu marcu 2011 r. dotyczy stanu faktycznego niniejszą interpretację wydano w oparciu o przepisy prawne obowiązujące w tym okresie.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z treści przepisu art. 7 ust. 1 powołanej ustawy wynika, że dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Definicję towaru ustawodawca zawarł w art. 2 pkt 6 powołanej ustawy. Zgodnie z tym przepisem, pod pojęciem towaru należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez świadczenie usług - zgodnie z art. 8 ust. 1 powołanej ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...)

Przepis art. 41 ust. 1 ustawy, stanowi, że stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1, wprowadzonym do ustawy art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), zmienionym art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

W myśl postanowień zawartych w § 13 ust. 1 pkt 13 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2010 r. Nr 246, poz. 1649), zwalnia się od podatku usługi świadczone pomiędzy jednostkami budżetowymi z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej.

W załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca wymienił m.in. następujące usługi:

* poz. 140 - usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych (PKWiU 36.00.20.0),

* poz. 141 - usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych (PKWiU 36.00.30.0),

* poz. 142 - usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU ex 37)

* poz. 143 - usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.1)

* poz. 144 - usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.2)

* poz. 145 - usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.11.6)

* poz. 146 - usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.12.1)

* poz. 147 - usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu (PKWiU 38.12.30.0)

* poz. 148 - usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia (PKWiU 38.21.10.0)

* poz. 149 - usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.21.2)

* poz. 150 - usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.22.19.0)

* poz. 151 - usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych, z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0)

* poz. 152 - usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem (PKWiU 39.00.1)

* poz. 153 - pozostałe usługi związane z rekultywacją oraz specjalistyczne usługi w zakresie kontroli zanieczyszczeń (PKWiU 39.00.2)

* poz. 174 - usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu (PKWiU 81.29.12.0)

* poz. 175 - pozostałe usługi sanitarne (PKWiU 81.29.13.0

Powyższa kwestia w analogiczny sposób została uregulowana w § 13 ust. 1 pkt 13 lit. a) obowiązującego do dnia 6 kwietnia 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 73, poz. 392).

Z przestawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że od sierpnia 2008 r. Sąd jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Otrzymał w trwały zarząd budynek przeznaczony do użytkowania przez dwie jednostki budżetowe, tj. Sąd i Prokuraturę, przy czym Prokuratura początkowo korzystała z części budynku na zasadzie umowy użyczenia zawartej z Sądem, a od lipca 2010 r. otrzymała tę część budynku w trwały zarząd. Podpisał umowy we własnym imieniu z dostawcami zewnętrznymi na dostawę mediów (energii elektrycznej, cieplnej, rozprowadzenie wody i ścieków) do całego budynku oraz jego ochronę, dozór, ubezpieczenie, konserwację ciągów technicznych. W związku z powyższym otrzymuje faktury VAT, (za wyjątkiem dozoru, który dokumentowany jest rachunkami). Częścią usług obciąża Prokuraturę poprzez wystawienie faktur VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz powołane regulacje należy stwierdzić, że w związku z faktem, iż Sąd i Prokuratura, na rzecz której wykonywane są przedmiotowe usługi, mają status jednostek budżetowych, ich świadczenie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie § 13 ust. 1 pkt 13 lit. a) wyżej wskazanego rozporządzenia, za wyjątkiem usług wskazanych w wyłączeniu zawartym ww. przepisie.

Jednocześnie informuje się, że w kwestii uznania czynności wykonywanych na rzecz Prokuratury za podlegające opodatkowaniu oraz sposobu ich dokumentowania wydano interpretację indywidualną nr ITPP2/443-344a/11/RS.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl