ITPP2/443-277/07/KL

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 18 marca 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-277/07/KL

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2007 r. (data wpływu 20 grudnia 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania otrzymywanych od kontrahentów premii pieniężnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 grudnia 2007 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania otrzymywanych od kontrahentów premii pieniężnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka dokonując zakupów od swoich dostawców w 2008 r. będzie otrzymywała od nich premie pieniężne, z tytułu osiągnięcia określonego poziomu zakupów w uzgodnionym okresie czasu. Premie te nie będą związane z konkretnymi dostawami.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy osiągnięcie określonego poziomu zakupów w uzgodnionym okresie czasu może być uznane za świadczenie usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w konsekwencji, w jaki sposób winien zostać udokumentowany fakt otrzymania premii pieniężnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, osiągnięcie określonego poziomu zakupów w uzgodnionym okresie nie może być uznane za świadczenie usługi, a zatem wypłata premii nie jest wypłatą wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym wypłata premii nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem (jest poza zakresem ustawy o podatku od towarów i usług), gdyż nie mieści się w katalogu czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 tej ustawy. W konsekwencji otrzymanie premii, jako niepodlegające opodatkowaniu, winno być udokumentowane notą księgową.

Uzasadniając swoje stanowisko Spółka, powołując orzeczenie ETS (sprawa C 384/95) wskazała, iż świadczeniem usługi będzie każda transakcja podatnika wykonana w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej, która nie stanowi dostawy towarów. Świadczenie usług nie może mieć jednak miejsca bez ustalenia konsumenta, tj. podmiotu będącego beneficjentem danej usługi (a Wnioskodawca uważa, iż w zamian za otrzymywaną sumę pieniężną nie świadczy żadnej usługi na rzecz dostawcy). Gdyby przyjąć założenie, że osiągnięcie określonego poziomu obrotów w danym przedziale czasowym stanowi jednak usługę, doszłoby do podwójnego opodatkowania tych samych czynności, tj. dostawy towarów i usługi polegającej na realizacji określonej wartości zakupów, uprawniającej do otrzymania wynagrodzenia. Byłoby to sprzeczne z dyspozycją art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Spółka wskazała, iż powyższe wnioski znajdują potwierdzenie m.in. w wyroku NSA z dnia 6 lutego 2007 r. sygn. akt I FSK 94/06 oraz wyroku WSA w Warszawie z dnia 22 maja 2007 r. sygn. akt III SA/Wa 4080/2006. Przytoczono również stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie wyrażone w decyzji z dnia 25 września 2007 r. Nr PP-3/4407-44/07.

Odnosząc się z kolei do stanowiska Ministra Finansów, zawartego w urzędowej interpretacji z dnia 30 grudnia 2004 r. Nr PP3-812-1222/2004/AP/4026, które jest sprzeczne ze stanowiskiem Wnioskodawcy, uznano, że ma ono jedynie na celu wskazanie organom podatkowym pewnego kierunku interpretacyjnego w procesie stosowania prawa, nie mając jednocześnie charakteru wiążącego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, poprzez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej

;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji

;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa

.

Natomiast na podstawie art. 29 ust. 4 wskazanej ustawy, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. W tym przypadku zastosowanie będzie miał przepis § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.), zgodnie z którym, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Tak więc w przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą (dostawami), to nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy.

Z kolei w sytuacji, gdy premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie i premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą, należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że otrzymywane przez Wnioskodawcę premie pieniężne nie są związane z żadną konkretną transakcją zakupu, ale z osiągnięciem określonego poziomu nabyć w uzgodnionym okresie czasu. Oznacza to, że Spółka, poprzez swoje zachowanie, świadczy na rzecz kontrahentów odpłatne usługi, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem dokonuje czynności opodatkowanych tym podatkiem, stosownie do art. 5 ust. 1 cyt. ustawy i z tego tytułu otrzymuje gratyfikację pieniężną. Pomiędzy stronami tworzy się relacja zobowiązaniowa, którą należy traktować jako świadczenie usługi przez stronę otrzymującą taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych stawką VAT 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dla wypełnienia dyspozycji art. 106 ust. 1 ww. ustawy Wnioskodawca otrzymujący premię pieniężną, będący podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15, powinien udokumentować tę okoliczność poprzez wystawienie faktury VAT spełniającej wymogi, o których mowa w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r., jako, że obowiązek odprowadzenia podatku należnego, w związku ze świadczeniem określonych usług na rzecz dostawcy, ciąży na odbiorcy otrzymującym premię.

Końcowo stwierdzić należy, iż powołane przez Spółkę rozstrzygnięcia: NSA o sygn. akt I FSK 94/06 oraz WSA o sygn. akt III SA/Wa 4080/2006, czy też Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie Nr PP-3/4407-44/07, są rozstrzygnięciami w konkretnych sprawach, osadzonych w określonych stanach faktycznych i tylko do nich się zawężają, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa. Z kolei z orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (sprawa C 384/95) wynika, iż nie można mówić o świadczeniu usług bez ustalenia usługobiorcy, a w uzasadnieniu niniejszej interpretacji wywiedziono, że Wnioskodawca świadczy na rzecz swoich kontrahentów (dostawców) odpłatne usługi.

Natomiast pismo Ministra Finansów Nr PP3-812-1222/2004/AP/4026 jest interpretacją wydaną w trybie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), która nie uległa zmianie i nadal obowiązuje.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl