ITPP2/443-267/14/AJ - VAT w zakresie niepodlegania opodatkowaniu dostawy działek gruntu

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 18 czerwca 2014 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-267/14/AJ VAT w zakresie niepodlegania opodatkowaniu dostawy działek gruntu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2014 r. (data wpływu 3 marca 2014 r.), uzupełnionym w dniach 19 maja i 6 czerwca 2014 r. (daty wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie niepodlegania opodatkowaniu dostawy działek gruntu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniach 19 maja i 6 czerwca 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie niepodlegania opodatkowaniu dostawy działek gruntu.

We wniosku oraz jego uzupełnieniach, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W 1990 r. otrzymał Pan od babci i dziadka w formie darowizny gospodarstwo rolne w skład, którego wchodziło sześć działek rolnych w tym działka rolna numer XXX, o pow. 6,47 ha. Od tego roku prowadzi Pan gospodarstwo rolne i opłaca podatek rolny. W 2013 r. decyzją Wójta Gminy S. ww. działka o numerze XXX została podzielona na trzynaście działek przeznaczonych pod zabudowę, jedną działkę pełniącą funkcje drogi wewnętrznej. Pozostała część działki objęta jest funkcją rolną. W 2013 r. sprzedał Pan jednym aktem notarialnym dwie działki niezabudowane i nieuzbrojone w przyłącza energetyczne, wodne ani kanalizacyjne. W 2014 r. planuje Pan sprzedaż pozostałych wydzielonych działek (dwanaście sztuk), a także działkę rolną. "W związku z planowaną sprzedażą zostanie naliczony podatek dochodowy i podatek od towarów i usług". Działki będzie Pan sprzedawał jako osoba prywatna. Nie są one zabudowane i nie są uzbrojone w przyłącza energetyczne, wodne i kanalizacyjne. Ponadto od dnia 1 kwietnia 2011 r. prowadzi Pan działalność gospodarczą sklasyfikowaną wg PKD jako 55.20.Z. Określenie przedmiotu działalności: 55.20.Z, adres Z. w miejscowości K. Rozlicza się Pan w formie karty podatkowej. Na dzień 26 lutego 2014 r. działalność gospodarcza jest zawieszona.

Zmiana przeznaczenia działki gruntu nr XXX została dokonana przez Gminę - plan zagospodarowania przestrzennego: funkcja działki zabudowa mieszkaniowa Mn. Przed planowaną sprzedażą nie zamierza Pan uzbrajać działek gruntu w przyłącza wodno-kanalizacyjne, energetyczne, gazowe. Nie planuje korzystać z biura obrotu nieruchomościami, ogłaszać w radio, telewizji, Internecie. Wyżej wymieniona działka gruntu nie była przedmiotem najmu i dzierżawy, jest wykorzystywana w działalności rolniczej od 1990 r., ponieważ prowadzi Pan gospodarstwo rolne i płaci podatek rolny. W 2013 r. występował Pan do Urzędu Gminy z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W międzyczasie Gmina przystąpiła do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości S. Pana plan podziału został zmieniony (układ dróg uległ zmianie). W tym momencie plan zagospodarowania przestrzennego jest ważniejszy, niż wydane warunki zabudowy dla Pana działki. W momencie sprzedaży działek Gmina pobiera opłatę planistyczną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedając w 2014 r. pozostałą ilość działek wydzielonych (dwanaście sztuk) wraz z działką rolną zostanie naliczony podatek od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek od towarów i usług nie wystąpi, ponieważ sprzedaje swój majątek jako osoba fizyczna. Stwierdził Pan, że nie wystąpi w roli przedsiębiorcy, nie prowadzi działalności gospodarczej. Wskazał, że nie ma na to wpływu częstotliwość wykonywania tych czynności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Artykuł 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

W świetle zapisów art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Na mocy art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L 347 str.1, z późn. zm.), działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców i osób świadczących usługi włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów. Za działalność gospodarczą uznaje się również wykorzystywanie, w sposób ciągły, własności dóbr materialnych lub niematerialnych do celów zarobkowych.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług - w świetle powyższych przepisów - jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze czynność winna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - musi być zrealizowana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że osoba fizyczna nieprowadząca regularnej, czy zorganizowanej działalności gospodarczej, dokonująca jednorazowej lub okazjonalnych transakcji, nie występuje w charakterze podatnika od towarów i usług. Zatem jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego (np. działek gruntu), a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza to prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że jest Pan właścicielem działki gruntu nr 266, która w części na mocy decyzji władz Gminy S. została podzielona na 13 działek gruntu przeznaczonych pod zabudowę i jedną z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną, pozostała cześć ma funkcję rolniczą. W 2013 r. sprzedał Pan dwie działki niezabudowane i nieuzbrojone w przyłącza energetyczne, wodne, kanalizacyjne. W 2014 r. zamierza sprzedać pozostałych 12 działek przeznaczonych pod zabudowę oraz działkę rolną. Działki są nieuzbrojone i nie będą uzbrojone, nie będzie Pan korzystał z usług biura obrotu nieruchomościami w celu ich sprzedaży. Zamiar sprzedaży nie będzie ogłaszany w prasie, radio, telewizji i Internecie. Grunt, który ma być przedmiotem sprzedaży, jest wykorzystywany w prowadzonym gospodarstwie rolnym, w związku z czym płaci Pan podatek rolny. Ponadto od dnia 1 września 2011 r. prowadzi Pan działalność gospodarczą, która na dzień 26 lutego 2014 r. jest zawieszona. Ponadto wystąpił Pan z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, jednak nie został on w całości uwzględniony, ponieważ Gmina w międzyczasie przystąpiła do prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Mając na uwadze powyższe, treść powołanych przepisów prawa oraz aktualne orzecznictwo sądowe, w tym wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby (C-180/10) i Emilian Kuć, Halina Jeziorska-Kuć (C-181/10), trudno uznać, że zbycie gruntu, o którym mowa we wniosku, nastąpi w ramach działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Z treści wniosku wynika, że nie wykonywał i nie zamierza Pan wykonywać czynności mających na celu przygotowanie ich do sprzedaży (nie zamierza Pan uzbrajać działek gruntu w przyłącza wodno-kanalizacyjne, energetyczne i gazowe, nie planuje korzystać z biura obrotu nieruchomościami, a sprzedaż nie będzie ogłaszana w radio, telewizji, Internecie) Powyższe wyklucza zatem handlowy cel transakcji. W konsekwencji stwierdzić należy, że w tej konkretnej sprawie pomimo, że prowadził Pan działalność gospodarczą, (jej przedmiotem nie jest sprzedaż nieruchomości) aktywność Pana nie będzie porównywalna do działań handlowca wykonywanych w ramach profesjonalnego obrotu nieruchomościami. Zatem w odniesieniu do tych czynności nie wystąpi Pan w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ww. ustawy, a czynności te będą mieścić się w zakresie zarządu majątkiem prywatnym.

Zaznaczenia wymaga, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, przy założeniu, że sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego spowodował dezaktualizację wydanej decyzji o warunkach zabudowy. Powyższe oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl