Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 27 marca 2008 r.
Izba Skarbowa w Białymstoku
ITPP2/443-25/08/AP
Zwrot kosztów napraw gwarancyjnych.

"(...) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w ww. przepisie rozumie się zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast przez świadczenie usług stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W treści art. 6 powołanej ustawy wskazano wyłączenia stosowania przepisów ustawy, którym podlegają m.in. czynności nie mogące być przedmiotem prawnie skutecznej umowy (art. 6 pkt 2). Przepis ten wprost określa, iż nie podlegają opodatkowaniu jedynie te czynności, które nie mogą stanowić podstawy do zawarcia umowy. Wyłączenie powyższe nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Z powołanych przepisów wynika, iż każde świadczenie nie będące dostawą towarów stanowi świadczenie usług. Do świadczenia usług dochodzi jeśli, jak ma to miejsce w niniejszej sprawie, pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą występuje wzajemna relacja wynikająca z umowy polegająca na wykonaniu danej czynności za wynagrodzeniem. Czynnik odpłatności (wynagrodzenie za usługę) jest podstawową przesłanką wynikającą z ogólnej definicji, kwalifikującą wykonanie czynności jako odpłatne świadczenie usługi.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, że zawarta umowa dealerska przewiduje wykonywanie przez Spółkę napraw gwarancyjnych maszyn i urządzeń firmowanych znakiem dostawcy, a koszty tych napraw będą Spółce zwracane. Zakres zwracanych kosztów obejmuje zarówno wartość części zamiennych jak i koszt usług (robocizny). Zatem Wnioskodawca zgodnie z postanowieniami umowy będzie otrzymywał zapłatę za dokonywane naprawy.

W przedmiotowym przypadku pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką, z którą zawarła umowę dealerską, zachodzi wzajemna relacja określona warunkami umowy: Spółka jako gwarant dla Wnioskodawcy zwróci koszty napraw oraz robocizny poniesione w przypadku wykonania napraw gwarancyjnych dla klientów. Fakt występowania czynnika odpłatności - jednego z elementów opisujących czynności podlegające opodatkowaniu według przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (art. 5 ust. 1 pkt 1) jednoznacznie wskazuje, iż Spółka na rzecz dostawcy będzie wykonywać usługi za wynagrodzeniem. (podkreśl. red.)

Ponadto należy zaznaczyć, iż jedną z podstawowych cech podatku od towarów i usług jest jego neutralność. Zgodnie z zasadą neutralności podatnik nie ponosi ciężaru podatku (należnego) poprzez realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Ciężar podatku ponosi ostateczny konsument. Aby zasada neutralności podatku została zachowana konieczne jest opodatkowanie towarów, co do których podatnik skorzystał z prawa do odliczenia przy ich nabyciu. Spółka w piśmie uzupełniającym wskazała, iż przy nabyciu części zamiennych zużywanych do napraw gwarancyjnych będzie odliczany podatek naliczony. Postępowanie zgodne z zasadą neutralności podatku nakazuje zatem opodatkować czynność, do której wykorzystano towary uprzednio rozliczone przy nabyciu w podatku naliczonym. (...)"

Opublikowano: S.Podat. 2008/6/3-4