Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 18 stycznia 2012 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-1675/11/PS
Prawo parafii do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego renowacji zabytkowych nagrobków i rewitalizacji terenu zabytkowego cmentarza.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2011 r. (data wpływu 1 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu renowacji trzech zabytkowych nagrobków i rewitalizacji terenu zabytkowego cmentarza - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2011 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu renowacji trzech zabytkowych nagrobków i rewitalizacji terenu zabytkowego cmentarza.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Parafia nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie prowadzi działalności podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem. W ramach działania 4.1.3 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów, przystąpiła do renowacji trzech zabytkowych nagrobków i rewitalizacji terenu zabytkowego cmentarza. Obecnie nagrobki zostały odnowione. Teren cmentarza został na nowo zagospodarowany. Prace zostały zakończone 26 listopada 2011 r. Inwestycja ma na celu poprawę stanu dziedzictwa kulturowego, wyeksponowanie walorów historycznych i artystycznych cmentarza. Wpłynie również na poprawę walorów turystycznych i podniesie atrakcyjność miejscowości. Całkowity koszt inwestycji 24.095,52 zł. Kwota wnioskowanej pomocy 16.866,86 zł. Nie występuje i nie wystąpi w przyszłości związek pomiędzy nabyciem towarów i usług, a zrealizowanym zadaniem z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Parafia, jako niezarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przy udziale środków finansowych w ramach działania 4.1.3 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, objętych PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odliczenia podatku od zakupów towarów i usług służących realizacji inwestycji finansowanej przy udziale środków unijnych w ramach działania 4.1.3 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 88 ust. 4 cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz niepodlegających temu podatkowi.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że Parafii nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż realizacja zadań inwestycyjnych, o których mowa we wniosku nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi, a Parafia nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl