ITPP2/443-153b/10/AW

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 12 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-153b/10/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2010 r. (data wpływu 22 lutego 2009 r.), uzupełnionym w dniu 12 marca 2010 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją w 2010 r. operacji "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lutego 2010 r. złożono wniosek, uzupełniony w dniu 12 marca 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją w 2010 r. operacji "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".

W przedmiotowym wniosku, oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 15 października 2009 r. Stowarzyszenie złożyło wniosek w Urzędzie Marszałkowskim o przyznanie pomocy na rok 2010 w ramach działania 4.3.1 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja". W związku z uzyskaniem środków pomocowych w ramach ww. działania będzie finansować koszty utrzymania swojego biura, w tym m.in. najmu, "mediów", telefonów, personelu, zakupu urządzeń i materiałów biurowych, nieodpłatnej działalności szkoleniowej i doradczej na rzecz potencjalnych beneficjentów działań osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z terenu objętego działaniem LGD, działań promocyjnych dla potencjalnych beneficjentów działań osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z terenu objętego działaniem LGD, działań promocyjnych dotyczących zarówno możliwości pozyskiwania środków w ramach działań osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak również działania LGD. Na mocy podpisanej umowy zapewnione będą środki na funkcjonowanie w celu pełnienia funkcji lokalnej instytucji wdrażającej dla działania osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013. Stowarzyszenie będzie szkolić, doradzać, zachęcać działaniami promocyjnymi, by potencjalni beneficjenci składali wnioski o dofinansowanie projektów w ramach działania 4.3.1 PROW - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. Następnie przeprowadzi postępowanie konkursowe i wskaże te projekty, które wpisują się w przyjętą dla danej LGD Lokalną Strategię Rozwoju. Umowy o dofinansowanie wybranych projektów i rozliczenie finansowe będą już prowadzane przez inne instytucje: Urząd Marszałkowski oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wszelkie świadczenia dla beneficjentów Stowarzyszenie będzie wykonywać nieodpłatnie. Zakupione w wyniku realizacji operacji mienie pozostanie Jego wyłączną własnością i będzie wykorzystywane jedynie na własne potrzeby.

Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane jako czynny podatnik VAT, na podstawie art. 96 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 tej ustawy. Nie prowadzi działalności gospodarczej, a działalność statutowa kwalifikuje się do usług zwolnionych od podatku, wymienionych w poz. 10 załącznika nr 4 do ww. ustawy. W wyniku realizacji działań objętych umową z Samorządem Województwa, Stowarzyszenie nie osiągnie żadnych przychodów. Jego działalność nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Efekty powstałe w wyniku działań nie będą w żaden sposób związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy Stowarzyszenie będzie mieć możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją w 2010 r. operacji w ramach działania 4.3.1 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".

2.

Czy Stowarzyszenie będzie mieć możliwość odzyskania podatku od towarów i usług poprzez jego zwrot na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, powołującego m.in. przepis art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 4 i art. 96 ustawy o podatku od towarów i usług, zakupy dokonane przez Stowarzyszenie w 2010 r. w ramach realizacji przedmiotowej operacji w żaden sposób nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi. Ponadto Stowarzyszenie nie stanie się czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie będzie mógł również ubiegać się o zwrot podatku od towarów i usług na podstawie regulacji zawartych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż otrzymane dofinansowanie nie będzie stanowić środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 7 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia. Wobec powyższego nie będzie możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją przedmiotowej operacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Podkreślić należy, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii, czy wykonywane przez Stowarzyszenie czynności są zwolnione od podatku od towarów i usług, ponieważ nie przedstawiono w tym zakresie własnego stanowiska i nie postawiono pytania, a udzielając niniejszej interpretacji powyższe przyjęto jako element zdarzenia przyszłego.

Mając powyższe na względzie, stosownie do brzmienia art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl