ITPP2/443-126/07/JK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 9 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-126/07/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pani stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 października 2007 r. (data wpływu 18 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży domu o czterech lokalach mieszkalnych przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 października 2007 r. został złożony ww. wniosek (uzupełniony dnia 28 listopada 2007 r., 21 grudnia 2007 r. i 3 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży domu o czterech lokalach mieszkalnych przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W roku 2006 zakupiła Pani wraz z mężem działkę budowlaną z zamiarem wybudowania na niej domu jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej (cztery lokale mieszkalne) z przeznaczeniem dla rodziny tj. Pani z mężem, Państwa synów oraz rodziców. Inwestycja finansowana jest z własnych oszczędności oraz zaciągniętego kredytu bankowego. Obecnie zakończony został stan surowy zamknięty i rozpoczęto prace wykończeniowe. Wzrost cen materiałów budowlanych spowodował, że środki finansowe uległy wyczerpaniu, a dodatkowo obciążeniem jest spłata odsetek kredytu. Z uwagi na powyższe podjęła Pani decyzję o sprzedaży całej nieruchomości (domu w trakcie budowy - przed jego zasiedleniem), a w przypadku braku klienta na cały dom sprzedane zostaną oddzielnie lokale mieszkalne. Zarówno Pani jak i mąż nie prowadzicie żadnej działalności gospodarczej. Ponadto oprócz obecnie posiadanego mieszkania nie posiadacie Państwo innych mieszkań lub domów i nigdy wcześniej nie dokonywaliście sprzedaży nieruchomości i nie macie zamiaru czynić tego w przyszłości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż całej nieruchomości lub poszczególnych mieszkań będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem wnioskodawcy sprzedaż nieruchomości niezależnie od tego czy nastąpi na rzecz jednego nabywcy w całości, czy też zostanie sprzedany oddzielnie każdy lokal mieszkalny, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ sprzedaż ta nie następuje w warunkach prowadzenia działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

W myśl postanowień art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Art. 15 ust. 2 wskazuje, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Powołane regulacje prawne wskazują, iż niezbędnymi warunkami opodatkowania określonej czynności jest aby dostawa towarów lub świadczenie usług były opodatkowane tym podatkiem, a podmiot lub osoba ją wykonująca musi zostać uznana za podatnika podatku od towarów i usług.

W rozumieniu cytowanego art. 2 pkt 6 ustawy dostawa budynku lub lokali mieszkalnych (przed pierwszym zasiedleniem) jest czynnością podlegającą opodatkowaniu. W świetle powołanego art. 15 ustawy istotnym warunkiem jest jednak aby dostawa towarów była dokonywana przez podatnika tego podatku w ramach wykonywanej działalności gospodarczej. Generalnie działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy stanowi profesjonalny obrót, realizowany w sposób ciągły i zorganizowany. Z działalnością gospodarczą mamy do czynienia także wtedy, gdy określone czynności wykonywane są sporadycznie lub nawet jednorazowo, ale tylko wówczas gdy okoliczności dostawy towaru lub świadczenia usługi wskazują na zamiar wykonywania jej w sposób częstotliwy.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika zamiar dokonania jednorazowej sprzedaży całej nieruchomości stanowiącej majątek osobisty, lub w przypadku braku nabywcy - poszczególnych lokali mieszkalnych. Jeżeli więc osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej dokonuje sprzedaży majątku osobistego, w warunkach wskazujących, że działania te nie są czynione z zamiarem ich powtarzania (kontynuowania) i nie zmierzają do nadania im stałego charakteru, a budynek będący przedmiotem interpretacji nie został wybudowany w celu jego zbycia - czynności te nie mogą być uznane za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a zatem osoba je wykonująca nie uzyskuje statusu podatnika podatku od towarów i usług.

Z uwagi na powyższe w opisanej sytuacji sprzedaż budynku mieszkalnego lub poszczególnych lokali mieszkalnych, które się w nim znajdują nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl