ITPP2/443-1127/09/KT - Brak możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu kampanii promocyjnej produktów rybnych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 24 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-1127/09/KT Brak możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu kampanii promocyjnej produktów rybnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2009 r. (data wpływu 30 grudnia 2009 r.), uzupełnionym w dniu 4 lutego 2010 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. "III Jarmark Rybny, Rynek Pełen Ryb 2009 - kampania promocyjna produktów rybnych" - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2009 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 4 lutego 2010 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. "III Jarmark Rybny, Rynek Pełen Ryb 2009 - kampania promocyjna produktów rybnych".

W przedmiotowym wniosku, oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.

Powiat zamierza zawrzeć z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowę o dofinansowanie przedmiotowej kampanii promującej produkty rybne z publicznych środków Unii Europejskiej oraz z funduszu krajowego w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". Warunkiem do zawarcia powyższej umowy jest uzyskanie wnioskowanej interpretacji indywidualnej.

Na potrzeby organizacji festynu zakupiono około 500 kg ryb. Zostały one przetworzone odpłatnie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, na różne potrawy. Ryby były nieodpłatnie rozdawane uczestnikom festynu, na który wstęp był również bezpłatny. Cały zgromadzony towar został wykorzystany. W ramach festynu na rynku stanęła również scena oraz kilka straganów. Stragany te zostały nieodpłatnie udostępnione lokalnym artystom i rzemieślnikom. Osoby te wystawiały tam swoje dzieła, głównie o tematyce marynistycznej i kaszubskiej. Mogły też sprzedawać swoje wyroby. Na scenie występowały lokalne zespoły i artyści. Za swoje występy otrzymali wynagrodzenie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy Powiat, jako jednostka samorządu terytorialnego, jest podatnikiem podatku od towarów i usług, któremu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z tytułu uzyskania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej i funduszu krajowego w ramach sektorowego Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", na podstawie umowy z ARiMR.

2.

Czy w razie uznania, że Powiat jest podatnikiem tego podatku, któremu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z tytułu uzyskania powyższych środków, czy istnieje możliwość odzyskania tego podatku w inny sposób.

Wnioskodawca, powołując się na treść pisma Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie kosztów kwalifikowanych, zgodnie z którym kosztem tym nie jest podatek od towarów i usług, jeżeli podatnik jest podatnikiem tego podatku, któremu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony oraz gdy podatnik co prawda nie jest ww. podmiotem, ale ma możliwość odzyskania tego podatku w inny sposób, np. poprzez zaliczenie go do kosztów i odliczenie od podatku dochodowego od osób prawnych, wskazał, iż:

1.

Odnośnie pierwszego pytania, zdaniem Powiatu, zadanie realizowane w ramach ww. umowy jest zadaniem publicznym, polegającym na promocji Powiatu, działaniach w zakresie promocji zdrowia oraz aktywizowaniu lokalnego rynku pracy poprzez promocję jego sztandarowych produktów, tj. realizowanym na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, 17 i 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). W związku z powyższym uzyskanie środków unijnych w formie pomocy finansowej na wykonanie zadania publicznego jest czynnością zwolnioną z podatku od towarów i usług na podstawie § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336). Zdaniem Wnioskodawcy, gdyby nawet przyjąć, że wykonywanie powyższego zadania Powiatu odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej (niepodlegającej zwolnieniu od podatku od towarów i usług), nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż efektem umowy z ARiMR nie jest towar lub usługa wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych. Promocja Powiatu i aktywizacja lokalnego rynku pracy oraz promocja zdrowia są zadaniami publicznymi (zwolnionymi od podatku od towarów i usług).

2.

Odnośnie drugiego pytania, z uwagi na brak związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, Wnioskodawca nie może odzyskać podatku naliczonego. Powiat nie opłaca podatku dochodowego od osób prawnych, nie ma więc możliwości odzyskania nieodliczonego podatku od towarów i usług poprzez wliczenie go do kosztów i odliczenie od podstawy opodatkowania.

Zdaniem Wnioskodawcy, w niniejszym przypadku, Powiat nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w jakikolwiek sposób.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom VAT oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 10, obowiązującego do dnia 31 grudnia 2009 r., rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 10 tego rozporządzenia.

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 11 obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Od dnia 1 stycznia 2010 r. powyższe kwestie analogicznie reguluje (odpowiednio w rozdziale 9 i § 7 ust. 3 i 4 oraz § 12 ust. 1 pkt 12) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799).

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2, 17 i 21 ww. ustawy, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz promocji powiatu.

Z treści złożonego wniosku wynika, że zadanie realizowane w ramach ww. umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu ze środków Unii Europejskiej oraz z funduszu krajowego, jest zadaniem publicznym, polegającym na promocji Powiatu, działaniach w zakresie promocji zdrowia oraz aktywizowaniu lokalnego rynku pracy poprzez promocję jego sztandarowych produktów. Na potrzeby organizacji festynu promującego produkty rybne, zakupiono ryby, które zostały przetworzone odpłatnie na różne potrawy, a następnie nieodpłatnie rozdawane uczestnikom festynu, na który wstęp był również bezpłatny. Cały zgromadzony towar został wykorzystany. W ramach festynu udostępnione były nieodpłatnie stragany, gdzie lokalni artyści i rzemieślnicy mogli wystawiać i sprzedawać swoje dzieła, głównie o tematyce marynistycznej i kaszubskiej. Występujące podczas festynu lokalne zespoły i artyści, za swoje występy otrzymali wynagrodzenie. Całość projektu miała na celu realizację zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego (Powiatu), do których jednostka ta została powołana, a jednocześnie brak jest związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Powiat nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ww. zakupy. Wnioskodawcy nie przysługuje także prawo do otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż - jak wynika z treści wniosku - dofinansowanie, o które się ubiega, nie stanowi środków, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r.

Pomimo, że w niniejszej interpretacji potwierdzono stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego, należy zauważyć, że wbrew stanowisku Powiatu, usługi, o których mowa we wniosku, nie podlegają zwolnieniu od podatku, ale jako świadczone nieodpłatnie, bez prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wobec powyższego stanowisko należało uznać za nieprawidłowe.

Jednocześnie informuje się, iż w niniejszej interpretacji nie rozstrzygano kwestii braku możliwości zaliczenia przez Wnioskodawcę nieodliczonego podatku od towarów i usług do kosztów uzyskania przychodów i odliczenia od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ nie przedstawiono w tym zakresie stanowiska oraz nie postawiono pytania, a w części D.2 wniosku nie zaznaczono, iż jego przedmiotem są przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych.

Ponadto należy wskazać, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Końcowo zaznacza się, że tutejszy organ nie dokonywał oceny dokumentów załączonych do wniosku, bowiem zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego, a niniejszą interpretację wydano w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl