Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 marca 2015 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/4512-266/15/AJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2015 r. (data wpływu 6 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. "...".

We wniosku i uzupełnieniu do niego przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie... w D... jest organizacją społeczną działającą na podstawie ustawy przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach". Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, nie prowadzi działalności gospodarczej i realizuje jedynie cele statutowe.

W ramach działalności statutowej Stowarzyszenie przystąpiło do realizacji umowy przyznania pomocy nr.../14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach ww. umowy Stowarzyszenie realizuje operację "...", polegającą na organizacji bezpłatnych koncertów zespołów ludowych na obszarze gminy W... oraz zakupieniu strojów ludowych dla zespołu D... ze wsi D.... Celem projektu jest "Wsparcie twórczości kulturalnej..." poprzez zakup strojów oraz wzrost aktywności mieszkańców poprzez udział w koncertach zespołu". Faktury za stroje dla zespołu oraz związane z organizacją koncertów zostaną wystawione na Wnioskodawcę. Przedmiotowe zadanie i dokonane zakupy nie będą służyły czynnościom opodatkowanym w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Łączny koszt zaplanowanych działań wynosi 11.608,10 zł, a na kwotę 9.197,70 zł. Wnioskodawca uzyskał dotację zgodnie z ww. umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa. Przygotowując wniosek o pomoc Stowarzyszenie uznało za koszt kwalifikowany kwotę brutto z VAT-em. Po podpisaniu umowy przyznania pomocy okazało się, że konieczne jest przedstawienie interpretacji indywidualnej w sprawie możliwości odzyskania, bądź nieodzyskania uiszczonego podatku VAT. Interpretacja stanowić będzie załącznik do wniosku o płatność na etapie refundowania wydatków poniesionych w związku z realizacją opisanego projektu. Umowa została podpisana w dniu 2 marca 2015 r., a do 31 marca 2015 należy dokonać rozliczeń z wykonanych działań, czyli przedstawić w Urzędzie Marszałkowskim Województwa wniosek o płatność wraz z interpretacją indywidualną. Mimo, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie posiada rejestracji z zakresie podatku VAT, to instytucja rozliczająca przyznaną dotację (Urząd Marszałkowski Województwa) wymaga przedstawienia indywidualnej interpretacji uprawniającej do zakwalifikowania podatku VAT do kosztów realizowanych działań.

W wyniku realizacji działań związanych z wykonywaną operacją "..." Stowarzyszenie nie będzie osiągało przychodów. Realizacja wskazanego działania nie ma w żadnym zakresie związku z czynnościami opodatkowanymi VAT, a nabywane towary i usługi nie będą związane z wykonywaniem przez Stowarzyszenie czynności opodatkowanych VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadania pt. "..." w ramach działania 413 "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 z zakresu Małych Projektów.

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, że Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane jako podatnik VAT czynny i nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie statutową, to w opisanej sytuacji nie ma możliwości "odzyskania podatku VAT" wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu "..." w ramach działania 413 "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 z zakresu Małych Projektów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że nie został spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż towary i usługi nabywane w ramach ww. projektu nie służą sprzedaży opodatkowanej. W konsekwencji Stowarzyszeniu, które nie jest zarejestrowane, jako podatnik VAT, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki.

Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo do zwrotu podatku naliczonego, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu.

Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl