Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 października 2014 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-950/14/AJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2014 r. (data wpływu 12 sierpnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2014 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Prowadzi Pani biuro rachunkowe i zamierza rozszerzyć zakres swojej działalności gospodarczej o sprzedaż wysyłkową dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Sprzedaż detaliczna będzie odbywać się wyłącznie przez Internet. Jako biuro rachunkowe nie świadczy Pani usług dla osób fizycznych. Przyszłe zapłaty za dostawę towarów w całości będą następować za pośrednictwem poczty lub banku na numer rachunku firmowego jak i również za pośrednictwem kont internetowych typu PayPal. Dla sprzedaży prowadzona będzie ewidencja, z której jednoznacznie wynikać będzie jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana. "Każda transakcja zakupu" zawierać będzie: unikatowy numer identyfikacyjny transakcji, imię, nazwisko i adres nabywcy, adres e-mail, nazwę i ilość zakupionego towaru, cenę jednostkową towaru, wartość ogółem zakupionych towarów, koszty przesyłki oraz wysokość opłaty za dokonanie transakcji automatycznie pobierana przez PayPal. Na podstawie złożonych zamówień sporządzane będzie dzienne zestawienie sprzedaży, które zawierać będzie: datę sprzedaży, nr transakcji PayPal, do której odnosi się sprzedaż, informacje dotyczące danych nabywcy (imię, nazwisko, adres) i wartość zakupionych towarów. Płatności gromadzone będą na koncie PayPal i po jakimś czasie środki zostaną wypłacone z konta PayPal na konto bankowe firmowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy będzie mogła Pani korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej na mocy § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 36 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. przy sprzedaży detalicznej, gdy należności będą wpływać na konto internetowe typu PayPal i tym podobne i będzie prowadzona ewidencja sprzedaży wysyłkowej zawierająca dane, z których jednoznacznie wynika jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana.

Pani zdaniem, planując rozszerzyć swoją działalność gospodarczą o sprzedaż wysyłkową powinna Pani korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencji za pomocą kasy fiskalnej na mocy § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 36 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sytuacji, gdy należności będą wpływać również na konto internetowe typu PayPal i prowadzona będzie ewidencja sprzedaży wysyłkowej zawierająca dane nabywcy.

Każda z transakcji zakupu towaru będzie zawierać następujące informacje: unikatowy numer identyfikacyjny transakcji, imię, nazwisko i adres nabywcy, adres e-mail, nazwę i ilość zakupionego towaru, cenę jednostkową towaru, wartość ogółem zakupionych towarów, koszty przesyłki oraz wysokość opłaty za dokonanie transakcji automatycznie pobieraną przez konto internetowe typu PayPal.

Zamówienia będą składane codziennie i na tej podstawie będą sporządzane ich dzienne zestawienia sprzedaży, które będą zawierać: datę sprzedaży, numer transakcji typu PayPal, do której odnosić się będzie sprzedaż, informacje dotyczące danych nabywcy (imię, nazwisko, adres) i wartość zakupionych towarów.

Płatności będą gromadzone na koncie internetowym typu PayPal i po jakimś czasie (uzbieraniu dla Pani odpowiedniej kwoty) środki zostaną wypłacone z konta PayPal na konto bankowe (firmowe).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

W myśl przepisu art. 111 ust. 1 tej ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

Na podstawie art. 111 ust. 8 pkt 1 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa. Przy wydawaniu rozporządzenia minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględnia:

1.

wielkość i proporcje sprzedaży zwolnionej od podatku w danej grupie podatników;

2.

stosowane przez podatników zasady dokumentowania obrotu;

3.

możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących;

4.

konieczność zapewnienia realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1, przy uwzględnieniu korzyści wynikających z ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz faktu zwrotu podatnikom przez budżet państwa części wydatków na zakup tych kas;

5.

konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczania podatku, w tym właściwego ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego;

6.

konieczność zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku;

7.

konieczność przeciwdziałania nadużyciom związanym z nieewidencjonowaniem obrotu przez podatników.

W obecnym stanie prawnym kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382).

Stosownie do przepisu § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 36 tego załącznika wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2012 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

W przypadku podatników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20.000 zł (§ 5 ust. 2).

Z kolei jak wynika z zapisu § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3, nie stosuje się, bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawie towarów i świadczeniu usług w nim wymienionych.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że prowadzoną dotychczas działalność gospodarczą (biuro rachunkowe) planuje Pani rozszerzyć o sprzedaż detaliczną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dokonywaną za pośrednictwem Internetu. Dotychczas nie świadczyła Pani usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zapłaty za dostawę towarów w całości będą następować za pośrednictwem poczty lub banku na numer rachunku firmowego jak i również za pośrednictwem kont internetowych typu PayPal. Dla sprzedaży prowadzona będzie ewidencja, z której jednoznacznie wynikać będzie jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana. "Każda transakcja zakupu" zawierać będzie: unikatowy numer identyfikacyjny transakcji, imię, nazwisko i adres nabywcy, adres e-mail, nazwę i ilość zakupionego towaru, cenę jednostkową towaru, wartość ogółem zakupionych towarów, koszty przesyłki oraz wysokość opłaty za dokonanie transakcji automatycznie pobierana przez PayPal. Na podstawie złożonych zamówień sporządzane będzie dzienne zestawienie sprzedaży, które zawierać będzie: datę sprzedaży, nr transakcji PayPal, do której odnosi się sprzedaż, informacje dotyczące danych nabywcy (imię, nazwisko, adres) i wartość zakupionych towarów. Płatności gromadzone będą na koncie PayPal i po jakimś czasie środki zostaną wypłacone z konta PayPal na konto bankowe firmowe.

Ze złożonego wniosku nie wynika, aby planowana sprzedaż miała dotyczyć towarów wymienionych w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r.

W świetle powołanych przepisów, w przypadku, gdy zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży utraci swą moc na podstawie zapisu § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę - jak wynika z opisu sprawy - będzie jednoznacznie wynikało, jakiej konkretnie czynności ta zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana i wszystkie płatności za dostawę towarów będą w całości następować za pośrednictwem poczty lub banku, jak również za pośrednictwem kont internetowych typu PayPal na rachunek bankowy Pani firmy, to w okresie do dnia 31 grudnia 2014 r. może Pani korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, stosownie do zapisu § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 36 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r., przy założeniu, że przedmiotem planowanej dostawy nie będą towary wymienione w § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska Nr 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl