Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 27 września 2011 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-943b/11/IK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 lipca 2011 r. (data wpływu 7 lipca 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży udziału w nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2011 r. został złożony wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży udziału w nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Przez wiele lat był Pan wspólnikiem spółki cywilnej, zajmującej się handlem hurtowym. W 2010 r. spółka została rozwiązana, a Pan przeszedł na emeryturę. Razem ze wspólnikiem i żonami, wybudował budynek, który należał do majątków osobistych budujących. Nie odliczał Pan "żadnych podatków" podczas budowy. Budynek nie został objęty ewidencją środków trwałych. Jednakże w ww. budynku znajdowała się hurtownia. Spółka użytkowała budynek bezumownie za zgodą żon. Obecnie w związku z zakończeniem działalności, zamierza Pan sprzedać udział we współwłasności nieruchomości. Dodatkowo wskazał Pan, iż nie jest i nigdy nie był jak osoba fizyczna podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż udziału w nieruchomości, która służyła działalności gospodarczej spółki, ale nie należała do majątku spółki tylko majątku osobistego wspólników i ich żon, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Pana zdaniem, pomimo iż w przeznaczonym do sprzedaży budynku była prowadzona działalność gospodarcza, to nigdy nie był on częścią majątku firmy. Stanowił on część Pana majątku osobistego i żony oraz wspólnika z małżonką. Nigdy nie był Pan podatnikiem VAT. Z faktu używania przez spółkę budynku nie miał Pan żadnych przychodów jako osoba fizyczna, prowadząca osobiście działalność gospodarczą. W związku z przejściem na emeryturę zamierza Pan sprzedać wszystkie niepotrzebne składniki majątku, w tym również udział we współwłasności budynku. A więc sprzedaż ta również nie może być uznana za przejaw prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ po zbyciu wszystkich składników majątkowych nie zamierza Pan dokonywać żadnych transakcji. Wobec tego sprzedaż ww. budynku nie będzie podlegać podatkowi VAT. Przedmiotowa dostawa ma charakter incydentalny, a uzyskane przychody będą przeznaczone na cele osobiste, a nie do działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Artykuł 7 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 powołanej wyżej ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem był podatnikiem podatku od towarów i usług

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Pojęcia "podatnik" i "działalność gospodarcza", na potrzeby podatku od towarów i usług, zostały określone w art. 15 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy. Podatnikami - wg zapisu ust. 1 tego artykułu - są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza, zgodnie z ust. 2 powyższego artykułu, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl do art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy o VAT stawka podatku w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wynosi 23% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 oraz art. 146f.

Powyższe oznacza, że dostawa towarów, w tym także gruntów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonana będzie przez podmiot mający status podatnika tj. prowadzącego samodzielną działalność gospodarczą w rozumieniu powołanej wyżej definicji.

W kontekście powyższego należy stwierdzić, iż nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej.

Z treści wniosku wynika, iż wraz ze wspólnikiem spółki cywilnej wybudował Pan budynek, w którym za zgodą obu małżonek prowadził Pan ze wspólnikiem działalność gospodarczą (hurtownia). W związku z budową nie odliczał Pan "żadnych podatków", jak również budynek ten nie została objęty ewidencją środków trwałych spółki. Obecnie w związku z zakończeniem działalności zamierza Pan sprzedać swój udział we współwłasności nieruchomości.

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, iż przedmiotowy budynek był wykorzystywany w działalności gospodarczej spółki, a nie przez Pana jako osobę fizyczną. W związku z tym, planowaną dostawę udziału we współwłasności należy uznać za dokonaną z majątku osobistego, tym samym za niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie można w tym zakresie uznać Pana za podatnika podatku VAT, a okolicznościom dokonania transakcji zbycia udziału we współwłasności nie można przypisać znamion działalności gospodarczej. Powyższe oznacza zatem działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania.

Reasumując, planowana transakcja dostawy udziału we współwłasności nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl