ITPP1/443-784/08/KM - Korekta VAT w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 25 listopada 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-784/08/KM Korekta VAT w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2008 r. (data wpływu 10 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości dokonania na podstawie art. 89a korekty podatku należnego w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości dokonania na podstawie art. 89a korekty podatku należnego w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadząc firmę "L" dokonał dostawy towarów i usług na rzecz firmy "J" Spółka z o.o. z siedzibą w P. na kwotę 182.563,20 zł brutto, wykazując ją w deklaracjach VAT -7 jako obrót opodatkowany. W momencie dostaw odbiorca był czynnym podatnikiem VAT i nie znajdował się w trakcie postępowania upadłościowego ani w likwidacji, natomiast w maju 2008 r. Sąd Rejestrowy ogłosił jego upadłość i zatwierdził układ zawarty z wierzycielami. Jednocześnie wskazano, iż między Wnioskodawcą a kontrahentem nie istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4 ustawy o podatku od towarów i usług, wierzytelności na dzień złożenia wniosku nie zostały uregulowane w jakiejkolwiek formie, ani nie zostały zbyte, od daty wystawienia faktur, będących podstawą do odpisania wierzytelności nie upłynęło 5 lat, licząc od początku roku, w którym zostały wystawione.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma możliwość zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności tj. dokonania na podstawie art. 89a korekty podatku należnego z tytułu transakcji opisanych we wniosku...

Zdaniem Wnioskodawcy, powołującego się na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, iż kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 14 do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 3 ww. ustawy, w sytuacji, gdy dokona odpisów aktualizacyjnych wartość należności i zaliczy je do kosztów uzyskania przychodów, to po spełnieniu wszystkich pozostałych warunków określonych w art. 89a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług może dokonać korekty podatku należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, stanowiących koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 2-7. Korekta podatku dotyczy również kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalna.

Natomiast na podstawie ust. 2, przepis ust. 1 stosuje się w przypadku, gdy spełnione są następujące warunki:

1.

dostawa towarów lub świadczenie usług jest dokonywane na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

2.

wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny,

3.

wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty, o której mowa w ust. 1, są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,

4.

wierzytelności nie zostały uregulowane w jakiejkolwiek formie, ani nie zostały zbyte,

5.

od daty wystawienia faktury, będącej podstawą do odpisania wierzytelności, nie upłynęło 5 lat licząc od początku roku, w którym została wystawiona faktura,

6.

wierzyciel zawiadomił dłużnika o odpisaniu wierzytelności jako nieściągalnych, a dłużnik w ciągu 28 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie.

Powyższy zapis oznacza, że aby wierzyciel mógł dokonać korekty podatku należnego od powstałej wierzytelności musi być ona odpisana jako nieściągalna i stanowić koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym oraz dotyczyć dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium Polski. Ponadto wierzyciel musi dopełnić warunków, o których mowa w pkt 1-6.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756) postanowiono, że przepisy art. 89a i art. 89b mają zastosowanie do wierzytelności powstałych od dnia wejścia w życie tej ustawy, tj. od dnia 1 czerwca 2005 r.

Odnosząc powyższe do zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę stwierdzić należy, iż przedmiotowe wierzytelności - dotyczące dostaw towarów i usług na rzecz zarejestrowanego czynnego podatnika - powstały po dniu 1 czerwca 2005 r. i zostały wykazane w deklaracji jako obrót, od którego zadeklarowano podatek należny. W stosunku do dłużnika ogłoszono upadłość i zatwierdzono układ zawarty z wierzycielami. Ponadto zgodnie z oświadczeniem Wnioskodawcy na powyższą wierzytelność dokonane zostaną odpisy aktualizujące zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie ust. 3 pkt 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W tym miejscu wskazać należy, iż możliwość skorzystania "z ulgi za złe długi" powstaje wówczas, gdy spełniony jest szereg warunków dotyczących zarówno samej wierzytelności, warunków jej powstania, jak i osoby dłużnika i wierzyciela.

Obrót, od którego powstaje podatek należny, mający podlegać korekcie, ma stanowić wierzytelność odpisaną jako nieściągalną zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

W związku z powyższym, w przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym, skoro zostaną dokonane wyłącznie odpisy aktualizujące, zaliczone w momencie, w którym nieściągalność wierzytelności jest jedynie uprawdopodobniona, do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie odpisano samej wierzytelności jako nieściągalnej, to mimo spełnienia pozostałych warunków określonych w cyt. przepisie nie jest możliwa korekta podatku należnego od przedmiotowej wierzytelności na podstawie przepisu art. 89a ustawy o podatku VAT.

Jednocześnie wskazać należy, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga prawidłowości zastosowania przez Wnioskodawcę przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania za stanowiące koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizujących wartości przedmiotowych należności. W przypadku wątpliwości odnośnie interpretacji przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych należy zwrócić się do tut. organu z odrębnym wnioskiem w tym zakresie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej datowania.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl