Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 marca 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-723/07/MM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki, przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2007 r. (data wpływu 20 grudnia 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 stycznia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu wydatków poniesionych w związku z planowanym procesem przejęć innych spółek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 grudnia 2007 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z planowanym procesem przejęć innych spółek.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z dnia 16 stycznia 2007 r., przedstawiono następujący stan faktyczny.

Jednostka przygotowuje się do planowanego procesu przejęcia innych spółek. Celem planowanego procesu łączenia się przez przejęcie (inkorporację), zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, jest skoncentrowanie w jednej spółce zarządzania rynkiem mięsa białego, gdyż rozproszenie nie sprzyja rozwojowi i ekspansji na rynku, a dodatkowo generuje koszty, które Grupa "A" pragnie minimalizować. W związku z wskazaną wyżej operacją Jednostka poniosła najrozmaitsze wydatki na: wycenę wartości przedsiębiorstwa, wycenę majątku do celów połączenia Spółki, usługi prawnicze (rejestracja i zmiana siedziby Spółki), opłaty za wnioski za nabycie zakładów, opłaty za zmiany w KRS, opłatę notarialną (uchwała WZA o zmianie siedziby Spółki), opłatę za wyznaczenie przez Sąd biegłego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym Jednostka prawidłowo odliczyła podatek naliczony wynikający z otrzymanych faktur.

Zdaniem Wnioskodawcy Spółka prawidłowo odliczyła podatek naliczony z faktur dokumentujących jej wydatki na organizację planowanych połączeń. Warunkiem dla odliczenia podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług jest to, by wydatki na ich nabycie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego (art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT). Jeżeli zatem poniesione koszty związane z operacją połączeń zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nie ma przeszkód do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach otrzymanych przez Jednostkę.

Ponadto w piśmie z dnia 16 stycznia 2008 r., uzupełniając własne stanowisko w sprawie, Spółka wskazuje, że przesłanki, o których mowa w treści art. 86 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, uprawniające do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z połączeniem Jednostki z innymi spółkami są spełnione. Wnioskodawca wskazuje, że wykonuje opodatkowaną działalność gospodarczą, jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a operacja połączenia mieści się w strategicznym i zaplanowanym schemacie działań związanym z restrukturyzacją Grupy "A" i nierozerwalnie wiąże się z wykonywaniem przez Jednostkę jej działalności gospodarczej. Jednocześnie Spółka podnosi, iż operacji połączenia nie przeprowadzała dla idei, lecz w konkretnie określonym i wyznaczonym odpowiednimi analizami celu leżącym u podstaw decyzji o jej wykonaniu.

Podsumowując Spółka wskazuje, iż ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z operacją połączenia, gdyż prawo do odliczenia tego podatku przysługuje także wówczas, gdy związek pomiędzy podatkiem naliczonym, z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi ma charakter pośredni.

Na poparcie swojego stanowiska Jednostka przywołała wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości: w sprawie C-37/95 (orzeczenie z dnia 15 stycznia 1998 r. "B" vs "G") i w połączonych sprawach (orzeczenie z dnia 19 września 2000 r. "A" SA vs. "D" oraz "S" vs. "Di") oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lutego 2002 r. sygn. akt III SA 7776/98.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zasady obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego reguluje art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z powyższego przepisu wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikowi podatku od towarów i usług i dotyczy podatku naliczonego wynikającego z zakupów towarów i usług wykorzystywanych do dokonywania czynności opodatkowanych. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika.

Ponadto, w myśl art. 88 ust. 1 pkt 2 wskazanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Ponieważ wydatki, o których mowa w złożonym wniosku, które zostały poniesione w związku z planowanym procesem przejęć innych spółek, stanowią koszt uzyskania przychodu, o ile nie będą związane z podwyższeniem kapitału zakładowego Jednostki, co zostało przesądzone w interpretacji Ministra Finansów znak ITPB3/423-230/07/MK z dnia 17 marca 2008 r., oraz - jak wskazuje Jednostka - będą związane z Jej sprzedażą opodatkowaną, z uwagi na brzmienie powołanych wyżej przepisów, podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących te wydatki pomniejsza podatek należny.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl