ITPP1/443-642/09/IK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 26 sierpnia 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-642/09/IK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 5 czerwca 2009 r. (data wpływu 8 czerwca 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 lipca 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 czerwca 2009 r. został złożony wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka posiada osobowość prawną i działa na podstawie statutu. Spółka posiada grunty wspólne o pow. 12,5375 ha, położone na terenie miasta B., w tym:

* 0,8313 ha działka oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zielone,

* 0,1963 ha i 0,0166 ha - działki przeznaczone pod budownictwo,

* 0,8525 ha działka przeznaczona na cele handlowo-usługowe,

* 3,5781 ha działka przeznaczona na cele produkcyjno-usługowe,

* 0,2058 ha działka oznaczona jako tereny zielone,

* 6,8569 ha działka oznaczona jako tereny zielone.

Na ogólnym zebraniu członków Spółki w dniu 30 maja 2009 r. podjęto uchwały nr 4 i 5, dotyczące sprzedaży działek przeznaczonych na cele: budowlane, produkcyjne, handlowe i usługowe. W przyszłości czynione będą również starania w sprawie zbycia (zamiany) pozostałych działek. Środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży działek przeznaczonych na cele handlowe, produkcyjne i usługowe, zgodnie z uchwałą nr 4, mają być przeznaczone do podziału między członków wg wielkości udziału członka wspólnoty (po odliczeniu wszelkich opłat związanych ze sprzedażą).

Natomiast pieniądze uzyskane ze sprzedaży działki budowlanej, po odliczeniu opłat członkowie wspólnoty zamierzają przeznaczyć na budowę kościoła parafialnego.

W skład wspólnoty gruntowej wchodzi około 300 udziałowców, w tym również Skarb Państwa.

W piśmie uzupełniającym Spółka wskazała, iż darowizna na budowę kościoła parafialnego dokonana będzie przez zarząd spółki. Ponadto nadmieniono, że ziemia wchodząca w skład wspólnoty gruntowej była wykorzystywana na pastwiska, łąki itp. i należała od kilkudziesięciu lat do dziadków, rodziców (również jako wspólnota). Za datę powstania Spółki należy uznać datę podpisania statutu tj. 28 marca 1980 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka dokonując sprzedaży ww. działek powinna naliczyć podatek VAT.

Zdaniem Spółki przy sprzedaży działek podatek VAT nie wystąpi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z definicji zawartej w art. 2 pkt 6 ustawy, za towary uważa się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Pojęcia "podatnik" i "działalność gospodarcza", na potrzeby podatku od towarów i usług, zostały określone w art. 15 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy. Podatnikami - wg zapisu art. 15 ust. 1 - są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza, zgodnie z ust. 2 tego artykułu, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności, polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określaną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Ponadto podatnikiem staje się również ten, kto wykonał czynność, podlegającą opodatkowaniu, jednorazowo, ale w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Chociaż ustawa nie definiuje pojęcia "częstotliwości", przez zamiar wykonywania danej czynności w sposób częstotliwy należy rozumieć chęć, wolę powtarzalnego, a nie jednorazowego wykonania określonych czynności, składających się na istotę prowadzenia działalności. O kwestii częstotliwości nie decyduje czasookres wykonania czynności (rok, dwa czy pięć) ani ilość dokonanych transakcji.

Z cyt. art. 15 ust. 2 ustawy wynika, iż pod pojęciem działalności gospodarczej należy rozumieć również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. W tym przypadku decydujące znaczenie ma nie częstotliwość lecz stałość, ciągłość wykorzystywania majątku. Przez ciągłość wykorzystywania składników majątku należy rozumieć wykorzystanie majątku, które charakteryzuje się powtarzalnością lub długim okresem trwania.

Dodatkowo należy wskazać, iż z brzmienia art. 15 ust. 1 ww. ustawy wynika, że uznanie aktywności danego podmiotu za działalność gospodarczą nie jest uzależnione od celów takiej działalności ani od jej rezultatu. W szczególności działalność gospodarcza nie musi być prowadzona w celu osiągnięcia zysku. Pozwala to w szczególności na uznanie za podatników różnego rodzaju organizacji non-profit, organów administracji publicznej czyli wszelkich podmiotów, które nie działają w celu uzyskania zysku. Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług nie musi być bowiem działalnością o charakterze zarobkowym. Działalność gospodarcza nie jest również uzależniona od jej rezultatu. Zatem działalność gospodarcza ma miejsce także wówczas gdy nie przyniosła żadnych widocznych efektów.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, iż działki gruntu, pozostające własnością wspólnoty gruntowej były wykorzystywane jako pastwiska, łąki itp. Obecnie Spółka zamierza sprzedać część posiadanych nieruchomości gruntowych, w tym działki przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele handlowe, produkcyjne i usługowe, a uzyskane ze sprzedaży środki pieniężne przeznaczyć (po odliczeniu wszelkich opłat) na rzecz członków wspólnoty gruntowej wg posiadanych udziałów. Natomiast środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży działek budowlanych Wnioskodawca zamierza (po odliczeniu opłat) przeznaczyć (darować) na budowę kościoła parafialnego. Spółka zamierza również w przyszłości dokonać zbycia (zamiany) pozostałych działek gruntu.

Z treści art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169) wynika, iż osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej powinny utworzyć spółkę do sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład tej wspólnoty. Powołana spółka ma charakter osoby prawnej, działa na podstawie statutu, który m.in. powinien określać prawa i obowiązki członków spółki oraz organy spółki, sposób powoływania i zakres ich działania (art. 15 i 16 ustawy). Istotny jest również przepis art. 19 ustawy, w myśl którego przy podejmowaniu uchwały na zebraniach członków każdy członek ma prawo tylko do jednego głosu bez względu na wielkość jego udziału w tej wspólnocie.

Przepisy te wskazują na to, że powołanymi do zarządu, reprezentowania wspólnoty na zewnątrz, a więc również występowania w sprawach dotyczących nieruchomości wchodzących w skład wspólnoty, są wyłącznie przewidziane w statucie organy spółki.

Skoro więc uprawnienie do działania na zewnątrz należy do statutowych organów spółki, zatem dostawy gruntów, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ww. ustawy, dokonuje spółka będąca podatnikiem podatku VAT, zaś zbywane nieruchomości gruntowe stanowią składnik majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

A zatem należy przyjąć, iż dostawy gruntów, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ww. ustawy, dokonuje Spółka, będąca podatnikiem podatku VAT, zaś zbywane nieruchomości gruntowe stanowią składnik majątku związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Co do zasady stawka podatku - na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy - wynosi 22%. Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienia od podatku.

I tak zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Regulacja ta oznacza, że zwolnieniem przedmiotowym nie jest objęta dostawa terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę, a co za tym idzie podlegają one opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług.

Jak wynika z treści opisu zdarzenia przyszłego teren, na którym znajdują się przedmiotowe działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego został przeznaczony pod budowę oraz na cele handlowe, produkcyjne i usługowe.

W konsekwencji powyższego należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie zachodzą przesłanki warunkujące zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, a zatem dostawa działek gruntu opodatkowana będzie 22% stawką podatku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Krajowe Biuro Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl