ITPP1/443-609a/13/MN - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy - OpenLEX

ITPP1/443-609a/13/MN

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 24 września 2013 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-609a/13/MN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2013 r. (data wpływu 1 lipca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku rozliczenia podatku przez Gminę z tytułu otrzymania udziałów w spółce - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. obowiązku rozliczenia podatku przez Gminę z tytułu otrzymania udziałów w spółce.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - Gmina oraz Powiat zamierzają przeprowadzić restrukturyzację organizacyjno-własnościową Szpitala. Strony ustaliły, że w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych dokonany zostanie podział Szpitala. Ww. podział nastąpi poprzez wydzielenie i utworzenie nowozawiązanej Spółki, do której zostanie wniesiona zorganizowana część przedsiębiorstwa Szpitala w postaci aktualnie działającego Pionu. Następnie Powiat przekaże nieodpłatnie wszystkie udziały w nowozawiązanej spółce na rzecz Gminy.

Gmina otrzymać ma 100% udziałów w nowozawiązanej spółce. Zatem przedmiotem przekazania będzie de facto przedsiębiorstwo w rozumieniu z art. 55 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) tj. zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Nieodpłatne przekazania Gminie 100% udziałów w nowoutworzonej spółce, powstałej w wyniku podziału przez wydzielenie, jest zbyciem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu cywilnego, który podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy ww. transakcja, której przedmiotem będzie nieodpłatne przekazanie udziałów na rzecz Gminy będzie podlegać opodatkowaniu VAT.

Czy można przyjąć, iż nieodpłatne otrzymanie tych udziałów jest dla Gminy neutralne podatkowo i nie wiąże się z obowiązkiem rozliczenia podatku od towarów i usług od tej transakcji.

Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne przekazanie Gminie 100% udziałów w nowoutworzonej spółce, powstałej w wyniku podziału przez wydzielenie należy uznać za zbycie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu cywilnego, który podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. W konsekwencji nieodpłatne otrzymanie tych udziałów jest dla Gminy neutralne podatkowo i nie wiąże się z obowiązkiem rozliczenia podatku od towarów i usług od tej transakcji.

W analizie zaprezentowanego stanowiska, Wnioskodawca cytując treść art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług, wskazuje, że definicja podatnika ma charakter uniwersalny, pozwalający za objęcie tym pojęciem tych wszystkich podmiotów, które prowadzą działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Przedmiotowy przepis kładzie nacisk na wykonywanie zdefiniowanej na potrzeby ustawy o VAT działalności gospodarczej. Zatem aby doszło do opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności, musi zostać ona dokonana przez podatnika w wykonaniu działalności gospodarczej. Przepis ten przewiduje konieczność istnienia pewnej ciągłości i powtarzalności wykonywania czynności opodatkowanych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Innymi słowy, zgodnie z art. 15 ustawy, status podatnika uzależniony jest od prowadzenia przezeń działalności gospodarczej. Przekazanie udziałów stanowi czynność rozporządzania majątkiem i z wyjątkiem sytuacji, gdy jest dokonywana w ramach obrotu profesjonalnego, nie jest traktowana jako działalność gospodarcza.

Nabywanie, posiadanie i sprzedaż akcji nie stanowią same w sobie działalności gospodarczej. W transakcjach tych nie wykorzystuje się bowiem własności dóbr w celu uzyskania stałego dochodu, a jedyną korzyść z tych transakcji stanowi ewentualny zysk ze sprzedaży tych akcji. Transakcja zbycia udziału jest czynnością nieobjętą zakresem ustawy o podatku od towarów i usług. Sprzedaż bądź nieodpłatne przekazanie udziałów są traktowane jako czynność polegająca na zarządzaniu własnym majątkiem, a niejako czynność wykonana w ramach działalności gospodarczej. Wykonywanie uprawnień właścicielskich nie stanowi działalności gospodarczej udziałowca. Wnioskodawca, powołując art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, wskazuje, że przypadku sprzedaży udziałów przedmiotem transakcji nie będzie więc towar, lecz usługa.

Następnie powołując art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE Rady dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Wnioskodawca wskazuje, że państwa członkowskie nie są zobligowane do implementacji art. 19 Dyrektywy, a ich transpozycja do porządku krajowego uzależniona jest od woli ustawodawcy danego państwa. Polski ustawodawca skorzystał jednak z takiej możliwości. Przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia przedsiębiorstwa. Przez pojęcie to, zgodnie z art. 55 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) należy rozumieć zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

W analizowanym przypadku Powiat planuje przekazać 100% posiadanych przez siebie udziałów w spółce. W wyniku tej transakcji przeniesie na Gminę prawa do korzystania, rozporządzania i pobierania pożytków w stosunku do spółki. Zbycie 100% posiadanych udziałów w spółce z o.o. można zatem zrównać z przekazaniem całości przedsiębiorstwa tej spółki. Planowane nieodpłatne przekazania Gminie 100% udziałów należy zatem uznać za dostawę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu cywilnego, który podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

W orzeczeniu z dnia 29 października 2009 r. w sprawie C-29/08 Skatteverket przeciwko AB SKF Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, iż "zbycie przez spółkę dominującą całości akcji spółki zależnej, w której posiada 100% udziałów, oraz udziału pozostałego w spółce powiązanej, w której wcześniej posiadała 100% udziałów, a na rzecz których świadczyła usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT stanowi działalność gospodarczą objętą zakresem stosowania rzeczonych dyrektyw. Jednakże w zakresie, w jakim zbycie akcji można zrównać z przekazaniem całości łub części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5 ust. 8 Szóstej Dyrektywy lub art. 19 akapit pierwszy Dyrektywy 2006/112 oraz pod warunkiem, że zainteresowane państwo członkowskie skorzystało z możliwości przewidzianej w tych przepisach, transakcja ta nie stanowi działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT".

Wnioskodawca podkreśla przy tym, iż organy podatkowe oraz sądy administracyjne dokonując wykładni przepisów prawa podatkowego mają obowiązek uwzględniania orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Co warte zaznaczenia, pogląd Trybunału wyrażony przy rozpatrywaniu ww. sprawy C-29/08 znalazł już odzwierciedlenie na gruncie rozstrzygnięć wydawanych przez organy krajowe. W interpretacji indywidualnej z dnia 29 września 2009 r. (sygn. IPPP2/443-773/09-2/BM) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, iż "z punktu widzenia podatku VAT transakcję zbycia całości udziałów w spółce prawa handlowego, należy traktować jak transakcję zbycia przedsiębiorstwa". W konsekwencji zdaniem tego organu, "sprzedaż przez Wnioskodawcę 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest wyłączona od opodatkowania VAT na podstawie ort. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług".

Aktualność tego poglądu potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 13 października 2011 r. (sygn. IPPP1-443-1085/11-2/JL). W ocenie tego organu, "Państwo Polskie w art. 6 pkt 1 cyt. ustawy o VAT skorzystało z możliwości wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT transakcji dotyczących zbywania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Zbycie (aport) przez Wnioskodawcę 100% posiadanych udziałów w spółce z o.o. można zatem zrównać z przekazaniem całości przedsiębiorstwa tej spółki".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie stwierdzić należy, iż przedmiotowa interpretacja dotyczy oceny stanowiska wyłącznie w części dotyczącej braku obowiązku rozliczania przez Gminę podatku od towarów i usług z tytułu otrzymania od Powiatu udziałów w spółce, natomiast wniosek w części odnoszącej się do kwestii braku opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania przez Powiat na rzecz Gminy udziałów w spółce został załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem - postanowieniem znak ITPP1/443-609b/13/MN.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Natomiast, przez świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 2 cyt. ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1.

użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;

2.

nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z opisanych we wniosku okoliczności wynika, iż Gmina otrzyma nieodpłatnie od Powiatu 100% udziałów w nowozawiązanej spółce z o.o.

Analiza opisanego zdarzenia przyszłego na tle zacytowanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług prowadzi do wniosku, że opisana czynność otrzymania przez Gminę udziałów w nowoutworzonej spółce z o.o. nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym Gmina nie będzie zobowiązana do rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu planowanej transakcji.

W świetle powyższego stanowisko Gminy, że nieodpłatne otrzymanie udziałów nie wiąże się dla Gminy z obowiązkiem rozliczenia podatku od towarów i usług uznano za prawidłowe.

Podkreślić należy, że w niniejszej interpretacji nie dokonano oceny stanowiska odnoszącego się do ewentualnych obowiązków Powiatu z tytułu planowanej transakcji nieodpłatnego przekazania 100% udziałów w nowopowstałej spółce z o.o., gdyż jak wcześniej wskazano w odniesieniu do tej części wniosku wydano postanowienie, jak również nie oceniono stwierdzenia "...nieodpłatne otrzymanie tych udziałów jest dla Gminy neutralne podatkowo...", bowiem analiza całej transakcji pod kątem wszelkich obowiązków podatkowych Gminy wykracza poza zakres żądania. Złożony wniosek dotyczy bowiem wyłącznie podatku od towarów i usług i w tym zakresie został rozpatrzony.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl