Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 22 stycznia 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-601/07/BK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki, przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2007 r. (data wpływu 9 listopada 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 31 grudnia 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach wystawionych na poczet należnej premii pieniężnej z tytułu uzyskanego poziomu obrotów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2007 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach wystawionych na poczet należnej premii pieniężnej z tytułu uzyskanego poziomu obrotów.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka będzie realizować program motywacyjny, w którym uczestniczyć będą jej autoryzowani dealerzy. Przedmiotowy program będzie polegać na tym, że dokonanie zakupów wyrobów Spółki na poziomie powyżej zakładanego minimum będzie uprawniało dealerów do otrzymania tzw. premii pieniężnej z tytułu osiągniętego poziomu obrotów. Po rozliczeniu wyników sprzedaży dokonanych po ustalonym w programie motywacyjnym okresie rozliczeniowym, Spółka poinformuje dealerów o wysokości wypracowanej premii pieniężnej. Powyższe informacje będą podstawą do wystawienia przez dealerów faktur VAT z kwotą netto przysługującej premii pieniężnej powiększonej o należny podatek według stawki 22%. Nabycie usług udokumentowanych fakturami VAT związane jest wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną oraz nie dotyczy konkretnych transakcji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółce przysługiwać będzie od 1 stycznia 2008 r. prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych przez dealerów na poczet należnej premii pieniężnej z tytułu uzyskanego przez nich poziomu obrotów.

Zdaniem Wnioskodawcy charakter przedmiotowej premii pieniężnej jest tożsamy ze stanowiskiem zawartym w piśmie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2004 r. nr PP3-812-1222/2004/AP/4026, z treści którego wynika, że "premie pieniężne są wypłacane z tytułu dokonywania przez nabywcę np. nabyć określonej wartości, czy ilości towarów w określonym czasie (...) i premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą. W takich przypadkach należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonym zachowaniem nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych".

Równocześnie zdaniem Spółki zasady obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego reguluje art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Stosownie natomiast do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a), kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Spółka wskazuje, że zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ww. ustawy, w brzmieniu, które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2008 r. nie będą stanowić podstawy do odliczenia podatku faktury dokumentujące czynności niepodlegające lub zwolnione z podatku od towarów i usług. Wobec okoliczności, że premie pieniężne podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych (co potwierdził Minister Finansów w cyt. piśmie), to należy stwierdzić, iż Spółka będąca odbiorcą przedmiotowych usług świadczonych przez dealerów będzie miała prawo do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z otrzymanych faktur VAT dokumentujących premie pieniężne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zasady obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego reguluje art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego wskazuje, że nabycie usług udokumentowanych fakturami VAT związane jest wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną.

Zatem biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz cytowane przepisy stwierdzić należy, iż Spółce przysługiwać będzie prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach potwierdzających nabycie przedmiotowych usług, o ile oczywiście poniesione wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym i nie zachodzą wyłączenia, o których mowa w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Krajowe Biuro Informacji Podatkowej ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl