Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 3 stycznia 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-548A/07/JJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2007 r. (data wpływu 22 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania odpłatnego udostępniania informacji publicznych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2007 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania odpłatnego udostępniania informacji publicznych

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

"S" w K. jako jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego zobowiązane jest do udostępniania informacji publicznej (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej). "S" udziela informacji publicznej na wniosek zainteresowanego podmiotu pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach. Udostępnienie informacji publicznej następuje w sposób i w formie które są zgodne ze złożonym wnioskiem. Dostęp do informacji jest co do zasady bezpłatny. "S" pobiera jedynie opłatę, która stanowi równowartość kosztów jej druku oraz przekazania. Stawki opłat pobieranych za wykonanie kopii dokumentów zawierających informacje publiczne określa Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 25 czerwca 2002 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług odpłatne udostępnianie na wniosek informacji publicznych.

Zdaniem Wnioskodawcy jeżeli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek, są ponoszone dodatkowo koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, to można pobierać opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Opłata ta jest opodatkowana stawką 22%. Sama czynność udostępniania informacji publicznej nie mieści się w katalogu czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i jest bezpłatna. Jednakże faktyczny koszt wykonania dokumentów zawierających informacje publiczne (tj. koszty kopiowania informacji lub jej wydruku), traktowany jest jako odpłatna dostawa towarów, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności organy władzy publicznej. Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub możliwość przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji (art. 12). Natomiast art. 15 ust. 1 cyt. ustawy stanowi, że jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Oznacza to, że czynności, wykonywane przez organy władzy publicznej (oraz urzędy obsługujące te organy) w ramach realizacji swoich zadań, są - co do zasady - wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Jeśli jednak czynności te wykonywane są na podstawie umów cywilnoprawnych podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych. Innymi słowy, jeśli organ władzy wykonuje określone czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej, jest w tym zakresie uważany za podatnika VAT. Jeśli natomiast podstawą jego działań nie jest umowa cywilnoprawna (np. decyzja administracyjna), działania takie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednocześnie zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Czynności udostępnienia informacji publicznej na wniosek zainteresowanego poprzez sporządzenie kserokopii dokumentu, za którą pobrana jest opłata, która stanowi zwrot kosztów związanych z udostępnieniem dokumentów, związane są z wykonywaniem zadań publicznych przez "S".

W niniejszej sprawie zastosowanie więc będzie miało zwolnienie przewidziane w § 8 ust. 1 pkt 13 cyt. rozporządzenia. Zatem należy uznać, że przedstawione we wniosku stanowisko podatnika jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl