ITPP1/443-489/07/BJ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 25 października 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-489/07/BJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu w B., przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2007 r. (data wpływu 4 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług, w związku z realizacją projektu pod nazwą "Modernizacja budynku wraz z otoczeniem, położonego przy ul. P. w B." nie związanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z zrealizowanym projektem, który nie jest związany ze sprzedażą opodatkowaną.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Miasto B. zgodnie z umową z dnia 29 września 2006 r. nr pomiędzy Wojewodą a miastem B. realizuje projekt nr "Modernizacja budynku wraz z otoczeniem, położonego przy ul. P. w B." współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Priorytet 3 - Rozwój Lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 -Mikroprzedsiębiorstwa). Zakres projektu to usługi związane z promocją projektu i roboty budowlane. W zakres rzeczowy robót budowlanych wchodzą: wykonanie nadbudowy budynku i remont istniejących pomieszczeń. Realizowany projekt nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do realizowanego przez Miasto B. projektu "Modernizacja budynku wraz z otoczeniem, położonego przy ul. P. w B." istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części od przedmiotowego zadania.

Zdaniem wnioskodawcy, w związku z realizowaną inwestycją Miastu nie przysługuje prawo do odliczenia w całości lub w części podatku od towarów i usług ze względu na fakt, iż realizowany projekt nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl