ITPP1/443-485/09/BJ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 19 sierpnia 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-485/09/BJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2009 r. (data wpływu 25 maja 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 sierpnia 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu realizacji projektu niezwiązanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2009 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 10 sierpnia 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu realizacji projektu niezwiązanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych -

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina ubiegała się o dofinansowanie zadania pn.: "Dokończenie procesu budowy sieci kanalizacji sanitarnej" ze środków Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2007-2013 działanie 8.2- Lokalna infrastruktura ochrony środowiska. W ramach zadań własnych gmina zbuduje infrastrukturę składającą się z sieci kanalizacji sanitarnej w ilości ok. 51 km wraz z przepompowniami ścieków (28 szt.). Infrastrukturą objętych będzie ok. 1047 osób. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2009-2011. Głównymi celami projektu jest zmniejszenie dysproporcji wyposażenia Gminy w sieć wodociągową w stosunku do sieci kanalizacyjnej, jak również poprawa jakości wód powierzchniowych (rzek). Wykonanie inwestycji umożliwi właścicielom nieruchomości włączenie się do systemu sanitarnego.

Po zakończeniu zadania, infrastruktura będąca własnością gminy zostanie przekazana do eksploatacji nieodpłatnie eksploatatorowi gminnych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych - spółce, która działa na podstawie uchwały Rady Gminy określającej zasady zarządzania infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjna na terenie Gminy. Spółka będzie pobierać opłaty za dokonanie podłączenia do sieci kanalizacyjnej oraz docelowo za zrzut ścieków do systemu. Spółka jest odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina jako podatnik od towarów i usług nie będzie osiągać żadnych przychodów związanych ze świadczeniem usług, którym ma służyć realizacja przedmiotowego projektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy Gminie, mającej zrealizować przedmiotowy projekt przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, gmina, będąc jednostką samorządu terytorialnego, realizując przedmiotową inwestycję zaspokaja zbiorowe potrzeby wspólnoty, w szczególności zadania własne z zakresu zaopatrzenia w wodę oraz usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych wynikające z ustawy samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Ponadto Wnioskodawca powołując się na rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336) wskazuje, iż czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych są zwolnione od podatku. Jednocześnie na mocy art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonania czynności opodatkowanych.

Zatem Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług dotyczącego realizowanej inwestycji, ponieważ wydatki te nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl