ITPP1/443-479/07/MN - Jakie zakupy należy ujmować w rejestrze zakupów VAT - czy tylko te, od których odlicza się VAT, czy wszystkie udokumentowane fakturami VAT?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 6 grudnia 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-479/07/MN Jakie zakupy należy ujmować w rejestrze zakupów VAT - czy tylko te, od których odlicza się VAT, czy wszystkie udokumentowane fakturami VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2007 r. (data wpływu 1 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji zakupu dla potrzeb podatku od towarów i usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji nabycia dla potrzeb podatku od towarów i usług.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie usług prawniczych. Podatek dochodowy rozlicza Pani na zasadach ogólnych, natomiast dla potrzeb podatku od towarów usług prowadzi rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT. W rejestrze zakupów wpisuje Pani wyłącznie zakupy udokumentowane fakturami VAT, niezależnie czy w związku z ich nabyciem przysługiwało Pani prawo do odliczenia podatku VAT w nich zawartego, czy też nie. W związku z takim sposobem prowadzenia ewidencji wpisuje Pani np. zakup paliwa do samochodu w kwocie brutto w rubryce dotyczącej zakupów, od których nie przysługuje odliczenie podatku. Kwota wynikająca z tak zaewidencjonowanej faktury zakupu nie jest uwzględniana w sporządzanej deklaracji VAT-7, mimo, iż zakup ten wpisany jest w rejestrze zakupów. Ponadto nie wpisuje Pani, ani do rejestru zakupów ani do deklaracji VAT-7 zakupów udokumentowanych innymi dokumentami niż faktura np. rachunkami czy dowodami wpłaty.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jakie zakupy należy ujmować w rejestrze zakupów VAT, czy tylko te, od których odlicza się VAT, czy wszystkie udokumentowane fakturami VAT?

Zdaniem wnioskodawcy prawidłowe jest prowadzenie ewidencji w taki sposób, że do rejestru wpisuje się wszystkie zakupy udokumentowane fakturami, niezależnie od tego czy istnieje prawo do odliczenia podatku w nich zawartego, natomiast w związku z tym, że nie przewidziano w rejestrze zakupu odpowiednich rubryk do ewidencjonowania innych dowodów niż faktura VAT, nie powinno się ich wpisywać.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 109 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Powołany przepis nie nakłada na podatnika obowiązku prowadzenia ewidencji w sposób sformalizowany, wskazuje natomiast, że musi ona być prowadzona w taki sposób, aby zawierała dane służące prawidłowemu sporządzeniu deklaracji podatkowej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż przyjęty przez Panią sposób prowadzenia ewidencji umożliwi prawidłowe sporządzenie deklaracji podatkowej, co prowadzi do wniosku, iż prowadzona przez Panią ewidencja spełnia wymogi określone art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl