ITPP1/443-472A/07/BS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 25 października 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-472A/07/BS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007 r. (data wpływu 1 października 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 października 2007 r. (data wpływu 15 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług związanego z realizacją inwestycji "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości S..., Gmina Ś..." - niezwiązanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług związanego z realizacją inwestycji.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości S..." w ramach działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006". Remont świetlicy w miejscowości S... polegał będzie na wymianie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej z wymianą blacharki, wymianie rynien i rur spustowych, malowaniu elewacji, pracach wewnętrznych, wymianie stolarki okiennej, zamontowaniu drzwi antywłamaniowych, ułożeniu na podłodze paneli podłogowych, remontu instalacji elektrycznej - wymiana przewodów, gniazd i opraw oświetleniowych, zamontowaniu krat w oknach świetlicy. Przeprowadzenie remontu jest niezbędne w celu zapewnienia mieszkańcom wsi nowoczesnego i funkcjonalnego miejsca służącego zaspokajaniu potrzeb nie tylko społecznych i kulturalnych, ale także edukacyjnych oraz informacyjnych. Po realizacji zadanie zostanie nieodpłatnie przekazane do użytkowania dla mieszkańców miejscowości S....

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Urząd Gminy może odzyskać podatek od towarów i usług po realizacji zadania.

Zdaniem wnioskodawcy nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizowaną inwestycją.

W uzupełnieniu do wniosku Urząd Gminy oświadczył, iż przedmiotowa inwestycja nie będzie generowała dochodu, nie będzie związana z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a uzyskane środki na realizację projektu nie są środkami, o których mowa w rozdziale 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, tj. nie są środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl