ITPP1/443-382/09/IK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 3 lipca 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-382/09/IK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21 kwietnia 2009 r. (data wpływu 24 kwietnia 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia wkładu niepieniężnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2009 r. został złożony wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia wkładu niepieniężnego

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W Spółce, w której 100% udziałów posiada Gmina Miasto, w wyniku podjętej uchwały Zgromadzenia Wspólników, opartej o postanowienia umowy spółki, dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostaną objęte w całości przez Gminę Miasto, a wkładem do Spółki będzie wkład niepieniężny (aport) w postaci nieruchomości należących do Udziałowca.

Z tytułu wniesienia aportu do Spółki Gmina Miasto będzie zobowiązana, na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, do zapłaty podatku VAT. Wobec powyższego, z tytułu dokonania czynności opodatkowanej, polegającej na przeniesieniu na Spółkę prawa rozporządzania nieruchomościami jak właściciel, zostanie wystawiona faktura VAT wskazująca Spółkę jako nabywcę towaru w rozumieniu powołanej ustawy.

Podwyższenie wysokości kapitału zakładowego dokonane w wyniku wniesienia przedmiotowego aportu odpowiadać będzie wartości brutto wnoszonego wkładu, który stanowi wartość rynkową rzeczy odpowiadającą cenom przedmiotu transakcji tego rodzaju. W zamian za wniesiony wkład Gmina obejmie odpowiednią ilość udziałów w Spółce, która otrzymując fakturę VAT potwierdzającą dostawę nie będzie zobligowana do zapłaty na rzecz udziałowca jakiejkolwiek kwoty. Odpłatnością uzyskaną za wnoszony aport będą udziały w Spółce i wynikające z nich prawa korporacyjne Udziałowca. Spółka jest podatnikiem i dokonuje czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Z powyższych względów Wnioskodawca realizuje w pełni prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka otrzymując wkład rzeczowy (aport) będzie uprawniona na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy do odliczenia podatku naliczonego, wykazanego na fakturze z tytułu czynności wniesienia wkładu niepieniężnego, będącej dostawą towaru w rozumieniu powołanej ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie własności rzeczy wnoszonej do Spółki w wyniku objęcia udziałów w zamian za wkład rzeczowy (aport) uprawnia do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli aport jest obciążony tym podatkiem. Udziałowiec obejmujący udziały w zamian za aport jest zobligowany do zapłacenia należnego podatku od towarów i usług, a nabywcą przedmiotu aportu staje się Spółka. Zachodzą zatem przesłanki do potwierdzenia przedmiotowej transakcji fakturą VAT, wystawioną zgodnie z treścią art. 2 pkt 22, art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 1 i art. 106 ust. 1. Realizując zasadę neutralności podatku od towarów i usług Spółka uzyskująca wkład niepieniężny potwierdzony fakturą VAT, ze względu na opodatkowanie tej czynności, staje się uprawniona do odliczenia podatku naliczonego, którego ekonomicznym wyrazem staje się wysokość objętych przez Udziałowca udziałów. Dokonanie z jednej strony czynności opodatkowanej i traktowanej jako odpłatne rozporządzanie towarem musi, zdaniem Wnioskodawcy, rodzić po stronie nabywcy (podmiotu uzyskującego prawo do rzeczy i przyznającego prawa korporacyjne) prawo odliczenia podatku naliczonego, gdyż ma on związek z działalnością opodatkowaną Wnioskodawcy. Podstawą odliczenia przedmiotowego podatku jest zaistnienie przesłanek przewidzianych przepisem art. 86 ust. 1 ustawy i odpowiednie udokumentowanie zdarzenie, zgodnie z treścią powołanych wyżej przepisów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione warunki określone w przepisach tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Kwotę podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

* z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

W treści art. 88 ustawy, ustawodawca wskazał przypadki, w których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego.

I tak, wg art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z treści wniosku wynika, iż Spółka otrzyma w drodze aportu nieruchomości, które będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych, o których mowa art. 86 ust. 1 ustawy.

Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionych okoliczności we wniosku stwierdzić należy, iż Spółce przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającą z faktury dokumentującej wniesienie aportu, w zakresie, o którym mowa w treści art. 86 ust. 1 ustawy, pod warunkiem jednak, że nie wystąpią wyłączenia, o których mowa w art. 88 ustawy (np.: transakcja nie jest objęta zwolnieniem od podatku).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Krajowe Biuro Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl