ITPP1/443-343/14/AP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 26 czerwca 2014 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-343/14/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 marca 2014 r. (data wpływu 1 kwietnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości, w tym określenia terminu, od którego możliwe będzie skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia terminu, od którego możliwe będzie skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym. Działalność gospodarcza prowadzi od 23 kwietnia 1999 r. Zgodnie z wpisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przeważającą działalnością gospodarczą Wnioskodawcy jest (kod PKD): 47.79.Z sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, wykonywaną działalnością gospodarczą (wg kodów PKD) jest: 47.79.Z, 46.15.Z, 46.16.Z, 46.18.Z, 46.19.Z, 47.51.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 81.10.Z, 82.92.Z, 82.99.Z. Wnioskodawca dotychczas "nie korzystał ze zwolnienia sprzedaży od VAT", gdyż jego sprzedaż przekraczała limity ustawowe. Wnioskodawca, w związku ze zmniejszeniem sprzedaży - zamierza w najbliższym możliwym terminie (najlepiej w trakcie 2014 r.) - wybrać zwolnienie sprzedaży od podatku od towarów i usług, gdyż wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 150.000 zł.

W związku z powyższym opisem, zadano następujące pytania:

1. Czy Wnioskodawca, ze względu na wyżej przedstawiony zakres przedmiotowy działalności gospodarczej (wg kodów PKD), jest uprawniony do wybrania zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług, jeżeli jest podatnikiem VAT czynnym, nie korzystał dotychczas ze zwolnienia podmiotowego od VAT, a wartość sprzedaży Wnioskodawcy w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 150.000 zł.

2. Czy Wnioskodawca będzie mógł wybrać zwolnienie sprzedaży od podatku od towarów i usług w trakcie roku 2014 r.

3. Jeżeli nie jest dopuszczalne skorzystanie ze zwolnienia w trakcie 2014 r., to jaki jest najbliższy możliwy termin wybrania przez Wnioskodawcę zwolnienia podmiotowego od VAT ze względu na nieprzekroczenie limitu sprzedaży w poprzednim roku wynoszącego 150.000 zł.

Ad 1)

Zdaniem Wnioskodawcy jest on uprawniony do wyboru zwolnienia od VAT, gdyż nie wykonuje usług i nie dokonuje dostaw towarów wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług oraz w załączniku nr 12 do tej ustawy, a wartość jego sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku limitu 150.000 zł.

Ad. 2)

W ocenie Wnioskodawcy jest on uprawniony do wybrania zwolnienia sprzedaży od VAT od początku dowolnego miesiąca 2014 r., gdyż nie przekroczył w 2013 r. limitu sprzedaży wynoszącego 150.000 zł. Wnioskodawca na potwierdzenie trafności swojego stanowiska powołuje się na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, tj.:

* wyrok NSA z dnia 23 stycznia 2014 r., sygn. akt I FSK 280/13,

* wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2013 r., sygn. akt I SA/Wr 350/13,

* wyrok WSA w Krakowie z dnia 19 czerwca 2013 r., sygn. akt I SA/Kr 548/13.

Jeżeli możliwy jest powrót do zwolnienia w trakcie roku podatkowego, to w ocenie Wnioskodawcy dopuszczalny jest również wybór takiego zwolnienia w trakcie roku podatkowego, jeżeli wcześniej ze zwolnienia nie korzystał, a w poprzednim roku sprzedaż Wnioskodawcy zmniejszyła się i nie przekroczyła limitu 150.000 zł.

Ad. 3)

W ocenie Wnioskodawcy jest on uprawniony do wybrania zwolnienia sprzedaży od VAT od początku dowolnego miesiąca 2014 r. - jest to najbliższy możliwy termin skorzystania z wyboru zwolnienia sprzedaży od VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do brzmienia art. 8 ust. 1 tej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl art. 113 ust. 1 ustawy, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r., zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Artykuł 113 ust. 2 ustawy stanowi, że do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

1.

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;

2.

odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

a.

transakcji związanych z nieruchomościami,

b.

usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,

c.

usług ubezpieczeniowych

* jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3.

odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Stosownie do art. 113 ust. 11 cyt. ustawy podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

Stosownie zaś do art. 113 ust. 13 cyt. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

1.

dokonujących dostaw:

a.

towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,

b.

towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

* energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),

* wyrobów tytoniowych,

* samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

c.

budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,

d.

terenów budowlanych,

e.

nowych środków transportu;

2.

świadczących usługi:

a.

prawnicze,

b.

w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

c.

jubilerskie;

3.

nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

W świetle powyższych przepisów, co do zasady, podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia może ponownie skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy spełnione zostaną następujące warunki:

* od końca roku, w którym nastąpiła utrata prawa do zwolnienia od podatku lub rezygnacja z tego zwolnienia, musi upłynąć co najmniej rok,

* wartość sprzedaży u podatnika w poprzednim roku podatkowym nie może przekroczyć określonej wartości sprzedaży, wskazanej w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT,

* podatnik nie może wykonywać czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT i od 23 lipca 1999 r. prowadzi działalność gospodarczą, polegającą głównie na sprzedaży detalicznej artykułów używanych, prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach. Wnioskodawca dotychczas nie korzystał ze zwolnienia od podatku, gdyż sprzedaż przekraczała limity ustawowe. W związku ze zmniejszeniem sprzedaży, Wnioskodawca zamierza w trakcie 2014 r. wybrać zwolnienie od podatku od towarów i usług, gdyż wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 150.000 zł. Ponadto Wnioskodawca dodał, że nie wykonuje usług i nie dokonuje dostaw towarów wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług oraz w załączniku nr 12 do tej ustawy.

Jak wynika z powyższych przepisów, podatnik może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie i według zasad określonych przepisami art. 113 ust. 1-12, pod warunkiem, że nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług. Zwolnienie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT ma swój początek od dnia 1 stycznia danego roku i podatnik nie może skorzystać ze zwolnienia od początku innego miesiąca w tym roku. Zatem zwolnienie podmiotowe jest określane na cały rok. Oznacza to, że powrót do zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT możliwy jest wyłącznie od początku danego roku podatkowego, tj. od dnia 1 stycznia, tym samym nie jest możliwy wybór zwolnienia od dowolnego miesiąca w danym roku podatkowym. Przy czym, w przepisie art. 113 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca wyznacza początkowy moment powrotu do zwolnienia. O wyborze zwolnienia podatnik powinien poinformować właściwego naczelnika urzędu skarbowego deklarując zmianę w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R, zgodnie z przepisem art. 96 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle przywołanych przepisów i przedstawionych okoliczności sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie może wybrać ponownie zwolnienia przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług od dowolnego miesiąca 2014 r. Skorzystanie ze zwolnienia na podstawie tego przepisu możliwe jest wyłącznie od początku danego roku podatkowego, tj. od dnia 1 stycznia, pod warunkiem spełnienia przez Wnioskodawcę wszystkich warunków wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów.

W związku z powyższym, o ile wartość sprzedaży opodatkowanej w 2014 r. nie przekroczy kwoty 150.000 zł, Wnioskodawca od 1 stycznia 2015 r. będzie mógł wybrać zwolnienie, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

W konsekwencji, nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że "jest uprawniony do wybrania zwolnienia sprzedaży od VAT od początku dowolnego miesiąca 2014 r., gdyż nie przekroczył w 2013 r. limitu sprzedaży wynoszącego 150.000 zł".

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii nie mogą wpłynąć również powoływane przez Wnioskodawcę orzeczenia sądów administracyjnych, bowiem zapadają one w odniesieniu do indywidualnych i właściwych tylko im stanów faktycznych. W związku z powyższym, nie negując takiego orzecznictwa, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy zauważyć, że moc obowiązująca wyroków zamyka się w obrębie spraw, w których zostały wydane.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl