ITPP1/443-326/09/JJ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 lipca 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-326/09/JJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2009 (data wpływu 8 kwietnia 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży podręczników szkolnych z płytami CD-ROM - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2009 r. został złożony wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży podręczników szkolnych z płytami CD-ROM.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Podatnik prowadzi sprzedaży podręczników szkolnych z dołączonymi do nich płytami CD-ROM, które zawierają treści nieodłącznie związane z książką, zarówno pod względem merytorycznym, jak i funkcjonalnym. Nie ma możliwości dokonania zakupu osobno samej książki, ani też samej płyty CD-ROM, jako, że stanowią one nierozłączny zestaw, który posiada klasyfikację wg PKWiU 22.11.10 i jeden numer ISBN. Spółka na wystawianych fakturach VAT wydziela osobno sprzedaż podręcznika (książki) ze stawką 0% i osobno płytę CD-ROM ze stawką 22%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przy sprzedaży całego zestawu (podręcznik + płyta CD-ROM) Spółka może zastosować stawkę 0%, a na fakturze VAT sprzedaży wykazywać zestaw jako jedną pozycję opatrzoną PKWiU 22.11.10 i numerem ISBN.

Zdaniem Spółki, w przypadku, gdy książka wraz z płytą tworzą komplet, to należałoby zastosować stawkę podatku 0%, pod warunkiem, że według PKWiU komplet ten jest sklasyfikowany pod symbolem ex 22.11 (właściwym dla książek). Spółka wskazuje ponadto na interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 grudnia 2008 r., sygnatura IPPP//443-1698/08-2/AZ, z której wynika, iż w przypadku kiedy produkty są ze sobą związane i nie mogą funkcjonować prawidłowo bez siebie, to można uznać, że sprzedaż zestawu należy traktować jako jedną transakcję sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem od towarów i usług określa przepis art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami, jak stanowi art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Co do zasady stawka podatku - na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy - wynosi 22%, jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

I tak, stosownie do ust. 2 tego artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W poz. 48 tego załącznika wymieniono książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), nuty, mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym, lokalnym; książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10) i ulotek, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU ex 22.11.

W świetle objaśnienia nr 2 do powołanego załącznika nr 3 do ustawy, wykaz ten nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług lub opodatkowanych stawką 0% i 3%.

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), 0% stawkę podatku stosuje się do dostaw w kraju i wewnątrzwspólnotowego nabycia:

a.

książek (PKWiU ex 22.11) - z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek - oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN,

b.

czasopism specjalistycznych;

Zatem w odniesieniu do dostaw określonych kategorii książek, dla których mocą ww. przepisów przewidziano różne stawki, stosuje się regulacje korzystniejsze dla podatnika (tu: przepisy wynikające z aktu wykonawczego).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, sprzedaje podręczniki szkolne z dołączonymi do nich płytami CD-ROM, które zawierają treści nieodłącznie związane z książką, zarówno pod względem merytorycznym, jak i funkcjonalnym. Całość produktu, tj. książka oraz płyta stanowią nierozłączny zestaw, który posiada jeden numer ISBN i jest sklasyfikowany wg PKWiU 22.11.10, a odrębne nabycie książki i płyty nie jest możliwe.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego na tle powołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, iż w przypadku dostawy produktów, które są ze sobą funkcjonalnie i merytorycznie związane i które nie mogą funkcjonować prawidłowo bez siebie, dochodzi w istocie do sprzedaży jednego produktu. Sprzedaż kompletu należy traktować jako jedną transakcję - transakcję sprzedaży (dostawy) produktu, jakim jest książka z płytą. Nie dochodzi tutaj do nieodpłatnego przekazania (odrębnej sprzedaży) płyt CD-ROM, nabywca otrzymuje płytę jako składową część towaru.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług sprzedawane przez Spółkę przedmiotowe komplety (podręczniki szkolne z dołączonymi do nich płytami CD -ROM) sklasyfikowane są pod symbolem 22.11.10, ich dostawa korzysta ze stawki 0%, na podstawie § 9 ust. 1 pkt 10 lit. a) ww. rozporządzenia Ministra Finansów, (z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów - PKWiU 22.11.20-60.10, nut, map i ulotek - oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN). Książka wraz z dołączoną do niej płytą stanowią bowiem jednolity przedmiot dostawy. A zatem w treści faktury dokumentującej sprzedaż podręcznika szkolnego wraz z płytą CD-ROM należy wykazywać przedmiotowy zestaw jako jedną pozycję opodatkowaną 0% stawką podatku.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów.

Biorąc pod uwagę przytoczoną regulację, organ nie dokonywał klasyfikacji wyrobów, przyjmując klasyfikację wskazaną we wniosku przez Podatnika.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl