Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-300/13/TS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2013 r. (data wpływu 29 marca 2013 r.), uzupełnionym w dniach 13, 20 i 27 czerwca 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług budowlano-montażowych wraz z dostawą materiałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 marca 2013 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniach 13, 20 i 27 czerwca 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług budowlano-montażowych wraz z dostawą materiałów.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od dnia 6 marca 1997 r. i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotem wykonywanej działalności wg PKD 2007 jest:

* 47.52.Z - sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

* 47.78.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

* 46.90.Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

* 43.22.Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

* 43.31.Z - tynkowanie,

* 43.32.Z - zakładanie stolarki budowlanej,

* 43.33.Z - posadzkarstwo; tapetowanie i licowanie ścian,

* 43.34.Z - malowanie i szklenie,

* 43.39.Z - wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych,

* 43.99.Z - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane,

* 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi,

* 49.41.Z - transport drogowy towarów,

* 77.32.Z - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na montażu u zleceniodawcy zakupionych materiałów. Na wykonanie usługi budowlano-montażowej zawierana jest ze zleceniodawcą umowa, opisująca szczegółowo zakres zamawianej usługi, zawierająca elementy kalkulacji ceny. Wystawiona faktura VAT zawiera jedną pozycję, w której zostaje wykazana pełna wartość świadczonej usługi.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wyjaśnił, iż postawione pytanie oraz własne stanowisko obejmuje materiały zakupione ze stawką podstawową do wykonania poniższych usług:

* wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych wewnątrz budynków i mieszkań - montaż rur, zaworów, kranów, urządzeń pomiarowych z zastosowaniem materiałów własnych;

* tynkowania nowych oraz remontowanych powierzchni ściennych z zastosowaniem materiałów własnych;

* zakładania okien, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach nowo wybudowanych oraz remontowanych z zastosowaniem materiałów własnych;

* posadzkarstwa, tapetowania i licowania ścian (wyrównywania ścian poprzez szpachlowanie, wyrównywania posadzek przed położeniem posadzek i podłóg, kładzenia tapet z zastosowaniem materiałów własnych);

* malowania ścian oraz solarki okiennej i drzwiowej, szklenia ubytków w stolarce drzwiowej i okiennej z zastosowaniem materiałów własnych;

* wykonywania pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych.

Zakres ten obejmuje roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego) oraz obejmują prace, polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego (budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego). Roboty ogólnobudowlane obejmują budowę kompletnych budynków mieszkalnych. Prace polegające na rozbiórce dotyczą rozbiórki wewnętrznych elementów pokrycia ścian lub ich elementów. Preferencyjne stawki podatku od towarów i usług stosowane są wyłącznie dla usług mieszczących w limitach powierzchniowych określonych w art. 41 ust. 12b ustawy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może stosować stawkę podatku VAT 8% dla dostawy materiałów i robót budowlano-montażowych dla klientów indywidualnych, wykonanych w obiekcie budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowanego w PKOB w dziale 11 (budynki mieszkalne, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2).

Zdaniem Wnioskodawcy, uzasadnione jest stosowanie stawki 8% dla usług dostawy materiałów, podlegających montażowi oraz usług budowlano-montażowych w budynkach mieszkalnych (PKOB 11), ponieważ są to roboty budowlano-montażowe i mieszczą się w pojęciach wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Świadczeniem usług, w myśl art. 8 ust. 1 wskazanej ustawy, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi przepis art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku - stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy - wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się - w myśl art. 41 ust. 12 ustawy - do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się, w myśl art. 41 ust. 12a ustawy, obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Zgodnie z ust. 12b ww. art. 41, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w ust. 12a, nie zalicza się:

1.

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,

2.

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa, remont modernizacja, termomodernizacja, przebudowa oraz roboty budowlane, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Natomiast przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (pkt 7 ww. artykułu).

Z kolei zgodnie z pkt 7a tego artykuł przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Natomiast definicję remontu zawarto w pkt 8 tego artykułu. Zgodnie z jego brzmieniem przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Pojęcie "modernizacja" - według słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 474, kol. 2) - oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś.

Wskazać należy, że z uwagi na to, iż obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych. Preferencyjna stawka podatku ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności związanych z budownictwem mieszkaniowym, jednakże nie do wszystkich usług dotyczących samego instalowania, czy montażu różnych towarów.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na montażu u zleceniodawcy zakupionych materiałów. W zakres świadczonych usług wchodzi wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych wewnątrz budynków i mieszkań (montaż rur, zaworów, kranów, urządzeń pomiarowych z zastosowaniem materiałów własnych), tynkowanie nowych oraz remontowanych powierzchni ściennych z zastosowaniem materiałów własnych, zakładanie okien, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach nowo wybudowanych oraz remontowanych z zastosowaniem materiałów własnych, posadzkarstwo, tapetowanie i licowanie ścian (wyrównywanie ścian poprzez szpachlowanie, wyrównywanie posadzek przed położeniem posadzek i podłóg, kładzenie tapet z zastosowaniem materiałów własnych), malowanie ścian oraz solarki okiennej i drzwiowej, szklenie ubytków w stolarce drzwiowej i okiennej z zastosowaniem materiałów własnych, wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. Na wykonanie usługi budowlano-montażowej zawierana jest ze zleceniodawcą umowa, opisująca szczegółowo zakres zamawianej usługi, zawierająca elementy kalkulacji ceny.

Przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Podkreślić jednak należy, iż sama usługa montażu czy też instalacja poszczególnych towarów nie może być traktowana jako remont lub modernizacja. Dopiero w połączeniu z zespołem innych czynności, w wyniku których podnosi się bądź też przywraca poprzedni stan faktyczny czy wartość użytkową budynku lub lokalu, usługę taką można traktować jako usługę budowy, remontu, modernizacji lub przebudowy, o których mowa w ustawie.

Strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. W przypadku świadczenia konkretnej usługi nie powinno się wyodrębniać poszczególnych elementów, które złożyły się na tę usługę i opodatkowywać ich osobno, ponieważ usługodawca sprzedaje określoną usługę, a nie elementy (koszty).

Jak wskazano we wniosku przedmiotowe czynności obejmują dostawę towarów wraz z wykonaniem usług budowlano-montażowych w obiektach budownictwa mieszkaniowego.

Mając zatem na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, iż o ile opisane we wniosku roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą materiałów wykonywane będą w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy w obiektach budownictwa mieszkaniowego lub ich częściach objętych społecznym programem mieszkaniowym, to korzystają z opodatkowania preferencyjną stawką podatku 8%, stosownie do art. 41 ust. 12 ustawy, przy uwzględnieniu warunku określonego w ust. 12c.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl