ITPP1/443-280B/07/KM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 28 listopada 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-280B/07/KM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2007 r. (data wpływu 6 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wykazywania przy ustalaniu proporcji sprzedaży, obrotu związanego z usługą udzielenia pożyczki zagranicznej osobie prawnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 września 2007 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wykazywania przy ustalaniu proporcji sprzedaży, obrotu związanego z usługą udzielenia pożyczki zagranicznej osobie prawnej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Fundacja na podstawie umowy zawartej w dniu 21 czerwca 2007 r. udzieliła Funduszowi "Wspierania Organizacji Samopomocy Finansowej" z siedzibą w Federacji Rosyjskiej oprocentowanej pożyczki w kwocie 250.000 USD. Spłata ostatniej raty pożyczki wraz z odsetkami ma nastąpić w dniu 25 czerwca 2009 r. Fundacja jest czynnym podatnikiem podatku VAT prowadzącym zarówno działalność opodatkowaną jak i zwolnioną, jednak udzielanie pożyczek jako działalność w zakresie pośrednictwa finansowego nie należy do zakresu prowadzonej przez nią działalności. Pożyczki udzielono z własnych, wolnych środków finansowych i jest to druga pożyczka udzielona zagranicznej osobie prawnej, pierwszej udzielono krajowej osobie prawnej w 1996 r. W chwili obecnej jednostka nie planuje udzielania kolejnych pożyczek. Od udzielonej pożyczki pożyczkobiorca opłacił podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% kwoty otrzymanej pożyczki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy odsetki uzyskane przez jednostkę od udzielonej pożyczki podlegają uwzględnieniu w całkowitym obrocie o jakim mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem wnioskodawcy udzielenie pożyczki, o której mowa we wniosku jest niewątpliwie sporadyczną transakcją finansową, zatem zgodnie z postanowieniami art. 90 ust. 6 cyt. ustawy do ustalania proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu tej czynności dokonanej sporadycznie. Na poparcie swego stanowiska powołano orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawie C-306/94 oraz z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-77/01, z których wynika, że transakcja nie może być uznana za sporadyczną jeśli stanowi bezpośrednią stałą i istotną część działalności gospodarczej podatnika. Transakcje sporadyczne to takie, które wiążą się z użyciem niewielkich zasobów przedsiębiorstwa i nie stanowią jego działalności pobocznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W art. 90 ust. 2 ustawy wskazano, iż jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Na podstawie regulacji art. 90 ust. 3 ustawy, proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy w poz. 3, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie - art. 90 ust. 6 ustawy.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że Jednostka ze środków własnych, nie mając wyszczególnionych w zakresie swojej działalności usług pośrednictwa finansowego, udzieliła oprocentowanej pożyczki pieniężnej zagranicznej osobie prawnej. Zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy była to druga pożyczka udzielona od 1996 r..

Udzielanie pożyczek przez podatnika podatku od towarów i usług spełnia przesłanki uznania tych czynności za podlegające opodatkowaniu tym podatkiem, niezależnie od częstotliwości i celu ich udzielenia czy statusu nabywcy. Udzielanie bowiem pożyczek przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w związku z jej prowadzeniem, można identyfikować i zaliczać do zawodowej płaszczyzny jednostki, a więc uznać za rodzącą obowiązki w podatku od towarów i usług, nawet gdy te czynności nie znajdują się w jej zakresie przedmiotowym.

Ponadto czynności polegające na udzielaniu pożyczek pieniężnych świadczone poza systemem bankowym zaliczane są do grupy usług pośrednictwa finansowego, sklasyfikowanego w sekcji J. dział 65 PKWiU, i wymienione zostały w poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż świadczona przez Fundację usługa w zakresie udzielenia zagranicznej osobie prawnej pożyczki to czynność sporadyczna, w związku z czym zgodnie z wyżej powołanym przepisem art. 90 ust. 6 ustawy, nie należy jej uwzględniać przy wyliczaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl