ITPP1/443-278A/07/MS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 30 listopada 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-278A/07/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2007 r. (data wpływu 6 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług zaklasyfikowanych wg PKWiU do grupowania 63.30.11-00.00 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 września 2007 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług zaklasyfikowanych wg PKWiU do grupowania 63.30.11-00.00.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest koncesjonowanym biurem podróży, obsługującym głównie klientów korporacyjnych. Spółka zamierza rozszerzyć swoją działalność o świadczenie usług polegających na organizowaniu wycieczek - imprez integracyjnych kilkudniowych z zapewnieniem transportu, zakwaterowania, wyżywienia, części rozrywkowej sklasyfikowanych przez Urząd Statystyczny w Łodzi wg PKWiU do grupowania 63.30.11-00.00 "Usługi organizowania wycieczek z kompleksowym programem imprez".

Dla opisanych usług Spółka zapewnia koordynatorów w miejscu świadczenia usługi, którzy zagwarantują jej prawidłowe wykonanie. Koordynatorami będą etatowi pracownicy Spółki lub osoby wynajęte na czas trwania usługi.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w ramach opisanej usługi sklasyfikowanej przez Urząd Statystyczny w Łodzi wg PKWiU do grupowania 63.30.11-00.00 prawidłową będzie 22% stawka podatku VAT, czy należy stosować inną stawkę.

Zdaniem wnioskodawcy, w odniesieniu do tak sklasyfikowanych usług Spółka powinna stosować 22% stawkę podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.

Należy zauważyć, iż obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania świadczonej usługi do właściwego grupowania statystycznego spoczywa wyłącznie na wykonawcy usługi.

Co do zasady stawka podatku - na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 - 12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku.

Jak wynika z wniosku Spółka zamierza wykonywać usługi zaklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w Łodzi do grupowania PKWiU 63.30.11-00.00 - "usługi organizowania wycieczek z kompleksowym programem imprez". Powyższe usługi nie zostały wymienione w ustawie o VAT i w przepisach wykonawczych ani jako zwolnione, ani też jako korzystające z preferencyjnej stawki VAT, dlatego opodatkowane są stawką 22% zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy.

Wskazuje się, że Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji usług w związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o wskazane w stanie faktycznym grupowania.

Nadmienia się, iż w niniejszej interpretacji nie odniesiono się do szczególnych zasad opodatkowania przy świadczeniu usług turystyki, o których mowa w art. 119 ust. 1, jako że nie było to przedmiotem zapytania Spółki.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Krajowe Biuro Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl