ITPP1/443-265/07/JK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 20 listopada 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-265/07/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2007 r. (data wpływu 3 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących dodatkowej opłaty za odprowadzenie ścieków - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2007 r. został złożony ww. wniosek (uzupełniony dnia 17 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących dodatkowej opłaty za odprowadzenie ścieków.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie utylizacji odpadów zwierzęcych, przy czym usługi te opodatkowane są w stawce 7% VAT. Ubocznym produktem są także mączki kostne oraz tłuszcz utylizacyjny opodatkowane odpowiednio w stawce 3% i 22%.

Wnioskodawca podpisał umowę z miejscowym "P" o świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków w ściśle określonych ilościach. W umowie określona została także dopuszczalna wartość wskaźnika zanieczyszczeń. Za odprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków niespełniających ustalonych warunków naliczane są dodatkowe opłaty, których wysokość wynika ściśle z treści załącznika do umowy. Przedmiotowa opłata potwierdzana jest każdorazowo fakturą VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy podatek VAT wykazany na otrzymanej fakturze wystawionej w związku z dodatkową opłatą za odprowadzanie ścieków podlega odliczeniu w zakresie podatku od towarów i usług.

Zdaniem wnioskodawcy podatek zawarty w wystawionej fakturze VAT podlega odliczeniu na mocy art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

W oparciu o art. 86 ust. 1 ww. ustawy w zakresie w jakim towary i usługi wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zasady określone przez ustawodawcę w powołanych wyżej regulacjach prawnych w odniesieniu od zaprezentowanego stanu faktycznego dają prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w ww. fakturach. W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydanej w imieniu Ministra Finansów znak ITPB1/415-190/07/MR z dnia 23 października 2007 r. potwierdzono, że ponoszone opłaty dodatkowe za ścieki stanowią koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto elementem przedstawionego stanu faktycznego jest, że wnioskodawca dokonuje dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Skoro opłaty dodatkowe za odprowadzanie ścieków są ściśle powiązane z czynnościami opodatkowanymi wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w tych opłatach, o ile nie wystąpią inne wyłączenia dotyczące obniżenia kwoty podatku należnego zawarte w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl