ITPP1/443-172/10/IK, Możliwość opodatkowania podatkiem VAT usług polegających na wydawaniu nieodpłatnych biletów wstępu do... - OpenLEX

ITPP1/443-172/10/IK - Możliwość opodatkowania podatkiem VAT usług polegających na wydawaniu nieodpłatnych biletów wstępu do muzeum.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 4 maja 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-172/10/IK Możliwość opodatkowania podatkiem VAT usług polegających na wydawaniu nieodpłatnych biletów wstępu do muzeum.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku z dnia 16 lutego 2010 r. (data wpływu 18 lutego 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług, polegającego na wydawaniu nieodpłatnych biletów wstępu do Muzeum - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2010 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług, polegającego na wydawaniu nieodpłatnych biletów wstępu do Muzeum.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Jednostka jest samorządową instytucją kultury podległą Gminie Miejskiej, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta. Muzeum działa na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Miasta oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. Muzeum osiąga przychody z tytułu otrzymywanej dotacji z Gminy Miejskiej. Istotnym źródłem przychodów są też opłaty za wstęp do Muzeum wraz z usługami dodatkowymi, np.: zgoda na filmowanie i fotografowanie, przewodnik itp. Usługi wstępu do Muzeum wraz z usługami dodatkowymi zostały zaklasyfikowane wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług do grupowania 92.52.11 jako "usługi muzealnictwa". Bilety wstępu do Muzeum oraz usługi dodatkowe są opodatkowane stawką podatku 7% na podstawie treści poz. 157 zał. Nr 3) do ustawy o podatku od towarów i usług, stanowiącego "wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%" oraz interpretacji indywidualnej sygn. ITPP1/443-960/KM wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o muzeach, jeden dzień w tygodniu wstęp do muzeów jest nieodpłatny. W związku z tym Dyrektor Muzeum ustanowił poniedziałek dniem bezpłatnego wstępu do Muzeum. W tym dniu zwiedzający mogą zwiedzać obiekt za darmo. Analiza przepisu art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje na to, że wstęp wolny w poniedziałek nie powinien być traktowany jako odpłatne świadczenie usług, a zatem nie powinien być naliczany podatek VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Jednostka prawidłowo interpretuje zapis art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie naliczając podatku VAT od darmowych biletów wstępu do Muzeum...

Zdaniem Wnioskodawcy, powołując się na treść art. 29 ust. 1, 41 ust. 2, art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, należy stwierdzić, że jeżeli wydanie bezpłatnych biletów wstępu jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, powyższa nieodpłatna czynność nie wypełnia przesłanek określonych w art. 8 ust. 2 ww. ustawy, w związku z czym nie podlega opodatkowaniu. Nie ulega wątpliwości, że udostępnianie obiektu zwiedzającym jest związane ściśle z prowadzeniem Muzeum, w związku z czym, stanowisko Jednostki w sprawie nienaliczania podatku VAT od tych wstępów jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 wskazanej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, poprzez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Powyższe oznacza, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, usługi o charakterze nieodpłatnym, jako niemieszczące się w zakresie opodatkowania tym podatkiem - nie podlegają opodatkowaniu. Jednak tak jak w przypadku dostawy towarów (art. 7 ust. 2 ustawy), również w przypadku świadczenia usług określono wyjątki od tej zasady, zgodnie z którymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega również świadczenie usług niemające charakteru odpłatnego.

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy, nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jako odpłatne świadczenie usług.

Z powyższego wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, muszą być spełnione łącznie dwa warunki:

*

brak związku świadczonych usług z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem,

*

istnienie prawa podatnika do odliczenia - w całości lub w części - podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami.

Za usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej. Niedopełnienie któregokolwiek z warunków określonych w art. 8 ust. 2 ustawy, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), w jednym dniu tygodnia wstęp na wystawy stałe muzeów jest nieodpłatny.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, iż Dyrektorowi Muzeum nadano ustawowe upoważnienie do udzielenia zwolnienia od opłat za wstęp do Muzeum w określony dzień tygodnia. Usługa nieodpłatnego wstępu związana jest zatem z prowadzeniem przedsiębiorstwa, bowiem udzielana jest tylko w zakresie wstępu do tego obiektu.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności oraz cytowane wyżej przepisy prawa, należy stwierdzić, iż nieodpłatne wydawanie biletów ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą Jednostki, w związku z czym nie może być traktowane jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji, w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania ww. przepis ustawy, a czynności te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl