ITPP1/443-170/07/AP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 września 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-170/07/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2007 r. (data wpływu 24 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowaną inwestycją pn. "Podniesienie standardu usług medycznych NZOZ "..." w... poprzez inwestycje" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w fakturach dokumentujących zakupy inwestycyjne związane z doposażeniem Stacji Dializ.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca uzyskał dofinansowanie w ramach ZPORR w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Podniesienie standardu usług medycznych NZOZ "..." w... poprzez inwestycje". Inwestycja była realizowana w 2005 r. i dotyczyła doposażenia i modernizacji Stacji Dializ.

W ramach dofinansowania podatnik wystąpił o objęcie kosztami kwalifikowanymi podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu: 5 szt. aparatów do hemodializy, 7 szt. foteli do dializoterapii, 4 szt. paneli przyłączeniowych MSC Double, 1 kpl urządzeń do bezpośredniego monitorowania sal zabiegowych, usługi opracowania studium wykonalności dla projektu.

NZOZ "... " Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie ochrony zdrowie ludzkiego klasyfikowane wg PKWiU pod symbolem 85.11 - usługi świadczone przez szpitale. Usługi te są zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 (pozycja 9 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług).

Podatek naliczony od zakupionych w ramach projektu towarów i usług nie został odliczony w deklaracji VAT-7, ponieważ są one wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wnioskodawca prawidłowo uznał, iż nie ma prawa do odzyskania podatku naliczonego w fakturach dokumentujących zakupy inwestycyjne związane z doposażeniem Stacji Dializ w ramach wymienionego projektu.

Zdaniem wnioskodawcy zgodnie z art. 86 ust. 1 prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikom tylko w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z tym prawidłowo uznano, iż nie ma podstaw do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług związanych z realizacją zadania pn. "Podniesienie standardu usług medycznych NZOZ "... " w... poprzez inwestycje" wymienionych we wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione warunki: odliczenia dokonuje podatnik VAT oraz towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W przypadku wnioskodawcy towary i usługi nabyte w ramach zrealizowanego projektu nie służą czynnościom opodatkowanym - w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 1 Spółka korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w zakresie czynności związanych ze świadczeniem usług w zakresie ochrony zdrowia sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 85.11, które wymienione zostały pod poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem Spółka nie ma możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na doposażeniu Stacji Dializ poprzez obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu towarów i usług nabytych w ramach projektu pn. "Podniesienie standardu usług medycznych NZOZ "... " w... poprzez inwestycje".

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl