ITPP1/443-1531/14/JP, Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu. - Pismo wydane... - OpenLEX

ITPP1/443-1531/14/JP - Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 9 stycznia 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-1531/14/JP Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2014 r. (data wpływu 5 grudnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 29 grudnia 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn.: "XXX" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2014 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 29 grudnia 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zawarł umowę w dniu 29 grudnia 2009 r. na współfinansowanie projektu "XXX". Umowa dobiega końca, środki przyznane i wykorzystane. Przeprowadzono wielokrotnie stosowne kontrole co do prawidłowości wykorzystania środków zgodnie z warunkami umowy numer XXX. W ww. umowie podatek VAT z faktur zakupowych ujęto jako wydatek kwalifikowany, gdyż działalność usługowa - usługi stomatologiczne są zwolnione od podatku VAT zgodnie z art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług. W dniu XXX roku Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, w sprawie możliwości odzyskania podatku VAT od realizowanego projektu na podstawie art. 14-14d ustawy - Ordynacja podatkowa. W 2011 r. została wydana interpretacja, w tej sprawie Wnioskodawca nie posiada możliwości odzyskania podatku VAT i zgodnie z tym zakwalifikowano kwoty podatku VAT w części sfinansowanej jako koszt kwalifikowany. Przez cały okres finansowania i do chwili obecnej Wnioskodawca świadczy tylko usługi stomatologiczne.

Z uzupełnienia wniosku wynika, że przez cały okres finansowania i do chwili obecnej Wnioskodawca świadczy tylko usługi stomatologiczne, które są zwolnione od podatku zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, co powoduje, iż nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od poniesionych zakupów zgodnie z projektem o współfinansowanie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy jest możliwość odliczenia i odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją ww. projektu, prowadząc tylko działalność w postaci usług stomatologicznych, które polegają zwolnieniu od tego podatku.

Zdaniem Wnioskodawcy w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia umowy o dofinansowanie projektu w dniu XXX r. XXX żąda pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, stwierdzającej brak możliwości odzyskania podatku VAT na podstawie art. 14-14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, również za okres zakończenia okresu trwałości projektu. Wnioskodawca wnosi o wydanie stosownej interpretacji. Zdaniem Wnioskodawcy nie było i nie ma możliwości odliczenia i odzyskania podatku od towarów i usług od poniesionych zakupów zgodnie ze zrealizowanym projektem o współfinansowanie, jeśli prowadzi się tylko działalność w postaci usług stomatologicznych, podlegających zwolnieniu zgodnie z art. "43 ust. 1 pkt 1 poz. 9" ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Uprzednio powyższe kwestie były uregulowane w analogiczny sposób w:

1.

rozdziale 10 oraz § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336 z późn. zm.), które obowiązywało od dnia 1 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r.;

2.

rozdziale 9 oraz § 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 z późn. zm.), które obowiązywało od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.;

3.

rozdziale 9 oraz § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 z późn. zm.), które obowiązywało od dnia 1 stycznia 2011 r. do 5 kwietnia 2011 r.;

4.

rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.), które obowiązywało od dnia 6 kwietnia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że skoro jak wskazano we wniosku, zakupy dokonane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie służą sprzedaży opodatkowanej, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki, jak również nie przysługuje zwrot podatku, gdyż środki, opisane we wniosku nie są środkami, o których mowa w powołanych rozporządzeniach.

Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Końcowo zauważyć należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii prawidłowości podstawy prawnej do zastosowania zwolnienia od podatku z tytułu wykonywanych usług, ponieważ kwestia ta nie była przedmiotem zapytania.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl