ITPP1/443-151/07/JK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 9 listopada 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-151/07/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2007 r. (data wpływu 21 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wpływu na rozliczenie podatku VAT udziału w systemie cash pooling - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek (uzupełniony dnia 5 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wpływu na rozliczenie podatku VAT udziału w systemie cash pooling.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka zamierza przystąpić do oferowanego przez bank systemu zarządzania płynnością finansową zwanego cash pooling, w którym będą uczestniczyć inne spółki powiązane. System ten jest produktem stworzonym przez bank dla grupy firm rozumianej jako dwa lub więcej podmiotów, które uznały swoje interesy za zbieżne w stopniu umożliwiającym przystąpienie do systemu. Podstawowym celem systemu jest zwiększenie efektywności krótkoterminowego zarządzania środkami pieniężnymi i dostępnymi kredytami poprzez optymalizację przychodów i kosztów odsetkowych, efektywne finansowanie bieżących potrzeb uczestników systemu w zakresie kapitału obrotowego oraz poprawienie płynności finansowej poszczególnych uczestników jak również optymalizacja wykorzystania dostępnych środków całej grupy.

Umowa dotycząca systemu cash pooling, którą Spółka zamierza podpisać będzie oparta na następujących zasadach. Bank dla każdego uczestnika otworzy odrębny rachunek bieżący (rachunek główny), który będzie wykorzystywany do dokonywania bieżących rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Na swoim rachunku głównym każdy uczestnik systemu będzie mógł deponować środki finansowe lub zadłużyć się w formie tzw. kredytu dziennego. Kredyt taki jest udzielany na początku każdego dnia i musi zostać spłacony do końca dnia. W przypadku gdyby dłużnik nie był w stanie spłacić kredytu dziennego, bank obciąża rachunek innego uczestnika systemu posiadającego nadwyżkę wolnych środków kwotą niespłaconego kredytu dziennego zaciągniętego na rachunku innego uczestnika systemu. Uczestnik systemu spłacający kredyt dzienny zaciągnięty przez innego uczestnika systemu wstępuje w prawa zaspokojonego wierzyciela kredytobiorcy (wstępuje wobec kredytobiorcy w prawa banku). W efekcie nabywa on prawo do żądania od dłużnika zwrotu środków pieniężnych wykorzystanych przez bank do spłaty kredytu dziennego oraz odsetek, jakie przysługiwałyby pierwotnie bankowi w związku z udzielonym kredytem. Bank zatem w danym dniu sprzedaje swoje wierzytelności z tytułu udzielonego kredytu, które następnie odkupuje na początku dnia następnego po tej samej cenie, przy czym z tytułu świadczenia opisanej usługi pobiera wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przystąpienie Spółki do systemu cash pooling nie będzie miało wpływu na wysokość i sposób naliczania podatku od towarów i usług.

Zdaniem wnioskodawcy transakcje zawarte w ramach Systemu Zarządzania Środkami Pieniężnymi i Kredytem Dziennym w Grupie Rachunków nie wpłyną na rozliczenie podatku od towarów i usług przez Spółkę jako uczestnika tego systemu. Z uwagi na fakt, iż nie wystąpi obrót z tytułu tych transakcji Spółka nie uwzględni ich przy wyliczeniu wskaźnika proporcji, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem proporcję ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy.

Artykuł 29 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

Z powołanych przepisów wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług (z wyjątkiem ściśle określonych przypadków w art. 7 ust. 2 i 3 oraz art. 8 ust. 2 ustawy) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jedynie wówczas gdy wykonywane jest odpłatnie. Ponadto czynność wykonana odpłatnie może zostać opodatkowana jedynie wówczas gdy pomiędzy świadczącym usługę, a jej odbiorcą istnieje jawny lub dorozumiany stosunek prawny, w ramach którego spełnione są świadczenia wzajemne.

Biorąc pod uwagę ww. regulacje prawne, a także przedstawiony stan faktyczny należy zauważyć, iż uczestnictwo w systemie cash pooling nie będzie miało żadnego wpływu na rozliczenia Spółki w zakresie podatku od towarów i usług, a zatem nie zostanie uwzględnione w składanych deklaracjach VAT-7. Podstawowe znaczenie ma bowiem fakt, że w roli usługodawcy występuje bank, a nie Spółka jako uczestnik systemu. Usługa ta opiera się na umożliwianiu uczestnikom systemu zaciągania oraz spłaty kredytów, przy czym stroną obu tych transakcji jest bank, który za koordynowanie przepływu środków finansowych w obrębie grupy pobiera swoje wynagrodzenie. Zasady systemu cash pooling powodują, że uczestnik umowy, który posiada wolne środki nie wie czy zostaną one wykorzystane, a jeżeli tak to w jakiej wysokości i przez który podmiot. W rezultacie bank jako koordynator w ramach świadczonych usług wykorzystuje dostępne środki dowolnego uczestnika systemu do spłaty zadłużenia niespłaconego przez innego uczestnika, przy czym każdorazowo obciążenie rachunków następuje automatycznie bez konieczności zawierania odrębnych umów między podmiotami, które przystąpiły do systemu.

Reasumując, podmiotem u którego wystąpi obrót z tytułu wykonania usługi cash pooling jest bank, a nie uczestnik ww. systemu (przyjmując, że nie nastąpi import takiej usługi). Jednocześnie z uwagi na fakt, iż nie wystąpi obrót z tytułu sprzedaży, Spółka nie uwzględni jej przy wyliczeniu wskaźnika proporcji, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl