ITPP1/443-12/08/MN - Czy samorząd działający zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt 7 ustawy o systemie oświaty ma prawo do otrzymania numeru identyfikacji podatkowej?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 2 kwietnia 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-12/08/MN Czy samorząd działający zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt 7 ustawy o systemie oświaty ma prawo do otrzymania numeru identyfikacji podatkowej?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku z dnia 3 stycznia 2008 r. (data wpływu 7 stycznia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 3 stycznia 2008 r. złożonym w dniu 1 lutego 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej prawa do otrzymania numeru identyfikacji podatkowej przez Samorząd - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 stycznia 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej prawa do otrzymania numeru identyfikacji podatkowej przez Samorząd.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W "N" w B. działa Samorząd, który zawiązał się 29 maja 1991 r. Samorząd działa zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt 7 ustawy o systemie oświaty oraz § 11 Statutu, a także na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli. Samorząd działa w oparciu o Regulamin Samorządu z dnia 15 listopada 1996 r., znowelizowany w dniu 10 marca 2005 r. Zgodnie z regulaminem Samorząd ma prawo do pobierania od słuchaczy składek na cele socjalno-oświatowe. Składki wpłacane są na wyznaczony rachunek bankowy. Przeznaczenie składek reguluje § 10 Regulaminu Samorządu, m.in. finansowana jest obsługa finansowa i księgowa konta, na którym gromadzone są fundusze ze składek słuchaczy. W dniu 10 marca 2005 r. Samorząd zwrócił się z prośbą do Urzędu Statystycznego o nadanie numeru Regon, jednak otrzymał odpowiedź odmowną. W odpowiedzi Urzędu Statystycznego zawarto, iż Samorząd jest powołany do wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki oświatowej, nie jest natomiast podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą. Samorząd zwrócił się również do Urzędu Skarbowego w B. o nadanie numeru NIP dla Samorządu, jako jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. W tym przypadku także spotkano się z odmową, gdyż Samorząd, wg aktualnej interpretacji przepisów nie jest jednostką nie posiadającą osobowości prawnej i nie ma prawa do otrzymania własnego numeru NIP. Kroki te podejmowane są w celu wydzielenia konta bankowego Samorządu i umożliwienia Samorządowi posługiwania się własną pieczątką na dokumentach finansowych oraz zawierania umów cywilno-prawnych w celu obsługi finansowo-księgowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Samorząd działający przy "N" w B. ma prawo otrzymać numer identyfikacji podatkowej?

Zdaniem Wnioskodawcy nadanie numeru NIP Samorządowi, działającemu przy "N" w B. jest zasadne, gdyż w piśmie z dnia 10 września 2007 r., Urząd w T. wyjaśnił, że san€kcjonowanie działalności Samorządu "N" w B. nie leży w kompetencji organu prowadzącego. Ponadto Samorząd posiada środki finansowe pochodzące ze składek słuchaczy, wydatkowane zgodnie z regulaminem. Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej pozwoli na gromadzenie środków Samorządu na koncie bankowym, jak również na zawieranie umów cywilno-prawnych w celu obsługi finansowo-księgowej i posiadanie własnej pieczątki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.), osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numery identyfikacji podatkowej (NIP). Stosownie do ust. 2 i 3 cyt. wyżej przepisu, obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, a w szczególności zakłady (oddziały) osób prawnych, płatnicy podatków oraz płatnicy składek ubezpieczeniowych - podmioty te również otrzymują numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Powyższe oznacza, że obowiązek dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego dotyczy podmiotów, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami lub płatnikami podatków.

Samorząd utworzony przez uczniów szkoły (placówki), jako ich reprezentant, na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy o systemie oświaty jest wyłącznie wewnętrznym organem w systemie oświaty. W kontekście powyższego samorząd, jako wewnętrzny organ szkoły, nie może samodzielnie występować w obrocie prawnym, nie ma osobowości prawnej i nie jest odrębną od szkoły jednostką organizacyjną.

Cytowany przepis art. 2 ust. 1-3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników enumeratywnie wymienia podmioty podlegające obowiązkowi ewidencyjnemu. Wśród tych podmiotów zostały wymienione wyłącznie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami oraz inne podmioty, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, a w szczególności zakłady (oddziały) osób prawnych, płatnicy podatków oraz płatnicy składek ubezpieczeniowych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego nie wynika, aby Samorząd był podatnikiem, czy też płatnikiem, co prowadzi do wniosku, iż nie podlega obowiązkowi ewidencyjnemu i nie jest uprawniony do otrzymania numeru identyfikacji podatkowej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl