Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 2 lutego 2015 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-116/14/15-S/DM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów, wykonując wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 4 listopada 2014 r. sygn. akt I SA/Bd 875/14 stwierdza - że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2014 r. (data wpływu 3 lutego 2014 r.), uzupełnionym w dniu 2 kwietnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem usług doradztwa prawnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony w dniu 2 kwietnia 2014 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem usług doradztwa prawnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Gmina jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Gmina zawarła z Kancelarią prawną umowę na świadczenie usług doradztwa prawnego, polegających na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego, w ramach której kancelaria prawna (odpowiednie osoby ją reprezentujące), działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, uczestniczy w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług i innych postępowaniach związanych z rozliczeniami VAT. Prace prowadzone przez Kancelarię poprzedzane są odpowiednimi analizami co do zasadności roszczeń w zakresie VAT w każdym odpowiednim przypadku.

W ramach szerokiego zakresu prac Kancelarii świadczonych przez nią na rzecz Gminy usługi prawnicze dotyczyły lub będą dotyczyć między innymi kwestii związanych z:

a.

odliczeniem podatku naliczonego związanego z budową krytej pływalni na terenie Gminy,

b.

budową infrastruktury Parku Przemysłowego,

c.

inwestycjami w zakresie budowy, rozbudowy i remontów Świetlic wiejskich.

Nabycie przedmiotowych usług jest dla Gminy niezwykle istotne z perspektywy prawidłowości jej rozliczeń w zakresie VAT, przy czym Gmina postanowiła skorzystać z pomocy Kancelarii prawnej ze względu na złożoność kwestii prawnych i podatkowych związanych z zarządzaniem majątkiem gminnym.

A. Odliczenie podatku naliczonego związanego z budową krytej pływalni na terenie Gminy.

W latach 2009-2012 Gmina realizowała inwestycję w zakresie budowy krytej pływalni wraz z zapleczem oraz zjeżdżalnią (dalej Pływalnia).

W związku z realizacją inwestycji budowy Pływalni, Gmina poniosła szereg wydatków na zakup towarów i usług służących celom inwestycji, które to wydatki udokumentowane były przez dostawców towarów/usługodawców wystawieniem stosownych faktur VAT, w których wykazany był podatek VAT.

W lipcu 2012 r. Gmina przekazała na podstawie umowy, powstały środek trwały, w dzierżawę spółce prawa handlowego, tj. N Sp. z o.o. (dalej Spółka), w której Gmina posiada 100% udziałów. Zadaniem Spółki jest zarządzanie majątkiem gminnym w zakresie nieruchomości.

Pływalnia jest wykorzystywana przez Spółkę wyłącznie do działalności opodatkowanej VAT. W szczególności nie jest wykorzystywana do działalności zwolnionej z VAT.

Gmina uzyskała interpretację indywidualną prawa podatkowego wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy. W interpretacji tej organ potwierdził stanowisko Gminy, w świetle którego w przypadku oddania Pływalni w dzierżawę do Spółki, po zakończeniu jej budowy, Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami w zakresie tej inwestycji.

B. Budowa infrastruktury Parku przemysłowego.

Gmina jest właścicielem położonych na terenie Gminy (na obszarze przeznaczonym na tereny przemysłowe i przemysłowo-rzemieślnicze), niezagospodarowanych działek inwestycyjnych.

W ramach rozwoju posiadanych terenów budowlanych Gmina określiła plan utworzenia Parku Przemysłowego.

W ramach inwestycji Gmina przewiduje wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenu Parku przemysłowego w niezbędną infrastrukturę. Uzbrojenie terenu Parku przemysłowego obejmuje w szczególności wydatki na prace przygotowawcze, roboty budowlane (obejmujące budowę sieci wodno-kanalizacyjnej, sieci energetycznej, sieci telekomunikacyjnej, sieci drogowej oraz drogi dojazdowej do terenu Parku przemysłowego), nadzór inwestorski, promocję projektu, a nadto wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu.

Wszystkie ww. działania zmierzające do kompleksowego uzbrojenia terenu Parku przemysłowego Gmina traktuje jako dotyczące jednej kompleksowej inwestycji, mającej na celu utworzenie Parku przemysłowego, który w przyszłości będzie wykorzystywany w sposób komercyjny.

Po zakończeniu Projektu, Gmina rozważa odpłatną dzierżawę działek na rzecz przedsiębiorców, nie wyklucza też ewentualnej ich sprzedaży za wynagrodzeniem na rzecz potencjalnych inwestorów.

C. Inwestycje w zakresie budowy, rozbudowy i remontów Świetlic.

Na terenie Gminy znajduje się szereg świetlic wiejskich (dalej Świetlice). Świetlice pozostają na stanie składników majątkowych Gminy, jakkolwiek część zadań w zakresie zarządzania infrastrukturą Świetlic sprawuje N (dalej N). Gmina obecnie realizuje kolejne inwestycje w zakresie rozbudowy/budowy Świetlic. Gmina będzie ponosić również wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Świetlic, w tym np. na nabycie węgla na potrzeby ogrzania Świetlic.

Gmina podkreśliła, że czynności doradcze świadczone przez Kancelarię na rzecz Gminy w ramach realizacji ww. inwestycji (oznaczonych powyżej literami A, B oraz C), są związane wyłącznie w wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych. W szczególności nie są one związane z wykonywaniem czynności zwolnionych z opodatkowania VAT.

Zakres usług Kancelarii.

Usługi Kancelarii prawnej polegały/polegają/będą podlegać w szczególności na:

* Przeprowadzeniu prawnopodatkowej analizy umowy dzierżawy krytej pływalni, zawartej pomiędzy Gminą a Spółką, w tym konsekwencji na gruncie VAT należnego i VAT naliczonego (w szczególności ocena, czy ww. usługi te podlegają opodatkowaniu VAT i tym samym czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego), przygotowaniu formularzy deklaracji korygujących VAT-7 w związku z korektą podatku VAT naliczonego i należnego, przygotowaniu korekty rejestrów sprzedażowych i nowych rejestrów zakupowych Gminy, przygotowaniu wzorów pism do organów podatkowych: wyjaśnień do korekty, wniosków o stwierdzenie nadpłaty, wniosków o zwrot podatku VAT, a także przygotowaniu metodologii korekty.

* Ocenie, czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego związanego z budową Parku Przemysłowego, przygotowaniu formularzy deklaracji korygujących VAT-7 w związku z korektą podatku VAT naliczonego i należnego, przygotowaniu korekty rejestrów sprzedażowych i nowych rejestrów zakupowych Gminy, przygotowaniu wzorów pism do organów podatkowych: wyjaśnień do korekty, wniosków o stwierdzenie nadpłaty, wniosków o zwrot podatku VAT, a także przygotowaniu metodologii korekty.

* Przygotowaniu wniosków o indywidualne interpretacje w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego (i) wydatków inwestycyjnych odnośnie świetlic oraz (ii) przyszłych wydatków bieżących związanych z ich utrzymaniem.

Z uwagi na liczne wątpliwości związane z właściwym stosowaniem przepisów ustawy o VAT w działalności opodatkowanej Gminy, w szczególności w zakresie korzystania z prawa do odliczenia VAT naliczonego, nabycie usług prawniczych jest dla Gminy niezwykle istotne i potrzebne, bowiem pomogło jej w dokonywaniu rozliczeń w sposób prawidłowy, zgodny z obowiązującymi regulacjami prawa podatkowego. Dotychczas Gmina, w przypadkach gdy działała w charakterze podatnika VAT i wykonywała czynności opodatkowane VAT, zasadniczo nie dokonywała obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, pomimo że co do zasady przysługiwało jej prawo do odliczenia.

Gmina nie korzystała w pełni ze swoich uprawnień w zakresie odliczania podatku naliczonego, co skutkowało zawyżaniem zobowiązań podatkowych na gruncie VAT.

W związku z wyświadczeniem powyższych usług, Gmina otrzymała/otrzyma od Kancelarii prawnej faktury VAT, z wykazanymi na nich kwotami podatku. Gmina będzie w stanie określić, w jakim zakresie wynagrodzenie Kancelarii związane jest z poszczególnymi kwestiami.

W uzupełnieniu wniosku Gmina wskazała, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej realizowała/realizuje sprzedaż zwolnioną, w szczególności jest to najem lokali mieszkalnych czy dzierżawa gruntów rolnych. Tym niemniej w ramach prowadzonej przez Gminę działalności związanej z krytą pływalnią, budową infrastruktury Parku Przemysłowego oraz świetlicami wiejskimi sprzedaż zwolniona nie występuje. Kwestia ta została wskazana w opisie sytuacji, który jest elementem wniosku.

Wynagrodzenie Kancelarii z tytułu świadczenia przez nią usług ustalono jako określony procent zmniejszenia VAT należnego lub zwiększenia VAT naliczonego faktycznie odzyskanego przez Gminę w związku z usługą świadczoną przez Kancelarię oraz określoną kwotę stałą.

W przedmiotowych przypadkach kwota wynagrodzenia ustalona jest na podstawie wykazanej dodatkowo kwoty podatku naliczonego, wskazanej jako kwota do odliczenia ze względu na jej powiązanie z czynnościami opodatkowanymi, dającymi prawo do odliczenia.

Gmina wskazała, że jak wskazano w treści wniosku świetlice pozostają na stanie składników majątkowych Gminy, jakkolwiek część zadań w zakresie zarządzania infrastrukturą świetlic sprawuje N (dalej N). W ramach opisanego we wniosku modelu wykorzystania świetlic (modelu, który został przyjęty w ramach konsultacji z Kancelarią), Gmina występuje jako podmiot świadczący usługi w zakresie odpłatnego udostępniania świetlic w celach komercyjnych przy wsparciu administracyjnym N. Oznacza to, że to Gmina byłaby stroną umów z korzystającymi z infrastruktury świetlic. Wynagrodzenie za przedmiotowe usługi trafiałoby do Gminy i to ona wykazywałaby je w deklaracjach VAT-7 i odprowadzałaby VAT należny z tego tytułu.

Gmina zauważyła, że kwestia zakresu prawa do odliczenia w odniesieniu do świetlic będzie przedmiotem oddzielnej indywidualnej interpretacji.

Przy czym, w opinii Gminy, nawet jeśli Gminie nie przysługiwałoby pełne prawo do odliczenia podatku VAT związanego z inwestycjami, których przedmiotem są świetlice, powyższe nie powinno mieć wpływu na zakres odliczenia z faktury dokumentującej wynagrodzenie Kancelarii. Wynika to z uzależnienia kwoty wynagrodzenia kancelarii od kwoty podatku VAT, którą efektywnie odliczy Gmina. W szczególności będzie ono zawsze pochodną kwoty podatku, który zostanie uznany za związany z czynnościami opodatkowanymi, dającymi prawo do odliczenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma prawo/będzie miała prawo do pełnego odliczenia kwot podatku wykazanych na fakturach związanych z wykonywaniem przez Kancelarię czynności doradczych w zakresie inwestycji: budowy krytej pływalni na terenie Gminy, budowy infrastruktury Parku Przemysłowego oraz inwestycji w zakresie budowy, rozbudowy i remontów Świetlic wiejskich.

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina ma prawo do pełnego odliczenia kwot podatku wykazanych na fakturach związanych z wykonywaniem przez Kancelarię czynności doradczych w zakresie inwestycji, budowy Pływalni, budowy infrastruktury Parku Przemysłowego oraz inwestycji w zakresie budowy, rozbudowy i remontów Świetlic wiejskich.

UZASADNIENIE

Ad. 1. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm., dalej ustawa o VAT), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ww. ustawy nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z włączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jako że jednostki samorządu terytorialnego są wyposażone w osobowość prawną oraz w określonym zakresie wykonują samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, należy uznać, iż spełniają zawartą w tym przepisie definicję podatnika VAT. Oznacza to, że w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nawet, gdy dotyczą one zadań własnych gmin, podmioty te powinny być uznawane za podatników VAT.

Zatem w przypadku, gdy Gmina realizuje należące do niej zadania na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. na warunkach i w okolicznościach właściwych również dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - powinna być ona traktowana jako podatnik VAT, gdyż w przedmiotowym zakresie działa ona de facto w sposób analogiczny do tych podmiotów. Stosownie do treści art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jednocześnie, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Gmina wskazała, że z uwagi na liczne wątpliwości związane z właściwym stosowaniem przepisów ustawy o VAT w działalności opodatkowanej Gminy, w szczególności w zakresie korzystania z prawa do odliczenia VAT naliczonego, związanego z inwestycjami w zakresie budowy krytej pływalni, budowy infrastruktury Parku Przemysłowego oraz rozbudowy i remontów świetlic wiejskich, nabycie usług prawniczych jest dla Gminy niezwykle istotne i potrzebne, bowiem pomogło jej w dokonywaniu rozliczeń w sposób prawidłowy, zgodny zobowiązującymi regulacjami prawa podatkowego. W konsekwencji, w ocenie Gminy, należy uznać, że czynności doradcze świadczone przez Kancelarię związane z:

a.

odliczeniem podatku naliczonego związanego z budową krytej pływalni na terenie Gminy,

b.

budową infrastruktury Parku Przemysłowego,

c.

inwestycjami w zakresie budowy, rozbudowy i remontów Świetlic wiejskich,

stanowią czynności opodatkowane VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z treści wskazanej powyżej regulacji wynika zatem, że prawo do odliczenia VAT naliczonego przysługuje przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek, tj.:

* nabywcą towarów/usług jest podatnik VAT, oraz

* nabywane towary/usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Zdaniem Gminy, w analizowanym przypadku powyższe przesłanki będą spełnione i tym samym, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego od usługi prawniczej.

W ocenie Gminy, za bezsporny należy uznać fakt, że ponoszenie wskazanych powyżej wydatków jest związane z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi. Wchodzące w zakres nabytych przez Gminę usług prawnych konsultacje prawne z zakresu VAT, analizy i weryfikacje dotyczyły bowiem możliwości odliczenia VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z budową krytej pływalni na terenie Gminy, budową infrastruktury Parku Przemysłowego oraz inwestycjami w zakresie budowy, rozbudowy i remontów Świetlic wiejskich oraz deklarowania przez Gminę podatku należnego w związku z wyżej wskazanymi inwestycjami/wydatkami w sposób zgodny z regulacjami ustawy o VAT.

Przedmiotowe usługi prawnicze są dla Gminy niezwykle istotne i potrzebne. Jak bowiem Gmina wskazała w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, postanowiła skorzystać z pomocy Kancelarii prawnej ze względu na złożoność kwestii prawnych i podatkowych związanych z zarządzaniem majątkiem gminnym. Gmina korzysta z doświadczenia i wiedzy Kancelarii prawniczej, która dokonuje odpowiednich analiz i udziela Gminie wsparcia w realizacji świadczenia przedmiotowych usług od strony prawnopodatkowej (w tym kwestii rozliczenia VAT należnego i naliczonego).

Gmina ma świadomość, że podstawowymi wydatkami w przypadku pływalni, budową infrastruktury Parku Przemysłowego oraz inwestycjami w zakresie budowy, rozbudowy i remontów Świetlic wiejskich, są koszty ich budowy/remontu.

Niemniej jednak, w kontekście brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, uprawniające do odliczenia są również inne, ponoszone przez podatników wydatki, związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT, w tym np. wsparcie prawne, usługi doradcze, usługi szkoleniowe, remonty, obsługa biurowa, etc. Usługi te mają wprawdzie pośredni, aczkolwiek niewątpliwe klarowny, konkretny oraz istotny związek z czynnościami opodatkowanymi VAT.

Gmina podkreśliła, że jednolite stanowisko prezentowane w interpretacjach indywidualnych wydawanych w imieniu Ministra Finansów potwierdza, że podatnicy mają prawo do odliczania VAT naliczonego od wydatków związanych z nabyciem usług prawniczych. Przykładowo stanowisko takie zostało wyrażone w analogicznym stanie faktycznym w interpretacji indywidualnej z dnia 23 października 2012 r. znak ILPP1/443-697/12-2/MK, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wskazał, że Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach od kancelarii prawnej dotyczących nabytych usług prawniczych polegających na dokonaniu analizy prawnej oraz weryfikacji rozliczeń VAT Gminy związanych z budową krytej pływalni i jej wydzierżawieniem, z uwagi na związek poniesionych wydatków z czynnościami opodatkowanymi z uzyskiwaniem obrotów z tytułu dzierżawy - z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy.

Ponadto Gmina wskazała, że stanowisko odmienne od przestawionego powyżej pozostawałoby w sprzeczności z fundamentalną zasadą opodatkowania VAT, jaką jest zasada neutralności tego podatku, podkreślana wielokrotnie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polskich sądów administracyjnych. Przykładowo, Gmina pragnie przytoczyć orzeczenie TSUE w sprawie C-37/95 Ghent Coal, w którym Trybunał stwierdził, że "prawo do odliczenia zostało wprowadzone, aby całkowicie uwolnić przedsiębiorcę od kosztów VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w toku jego działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej konsekwentnie zapewnia, że każda działalność gospodarcza, niezależnie od jej celu i efektu, pod warunkiem, że sama podlega VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny".

Zdaniem Gminy, nie powinna być ona traktowana inaczej/mniej korzystnie niż inne podmioty gospodarcze, dokonujące sprzedaży opodatkowanej VAT i korzystające w związku z tym z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów/usług niezbędnych w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Gminy, ma ona prawo do odliczenia w całości kwot podatku wykazanych na fakturach od Kancelarii prawnej w zakresie wskazanym w niniejszym wniosku.

W interpretacji indywidualnej z dnia 16 kwietnia 2014 r. znak ITPP1/443-116/14/DM organ uznał jako nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku.

Nie zgadzając się z treścią wydanej interpretacji Gmina, po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.

W dniu 24 listopada 2014 r. do tut. organu wpłynął wyrok wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy z dnia 4 listopada 2014 r. sygn. akt I SA/Bd 875/14, uchylający zaskarżoną interpretację.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy powołując art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 15 ust. 1, 2 i 6, art. 86 ust. 1, art. 90 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wskazał, że odliczenie podatku naliczonego wyliczonego z zastosowaniem proporcji możliwe jest dopiero w sytuacji, gdy zostanie wykazane, że nabyty towar lub usługa jest wykorzystywany do wykonywania zarówno czynności opodatkowanych, jak i zwolnionych z podatku, a przy tym nie jest możliwe ustalenie kwoty podatku, jaką można przypisać do czynności opodatkowanych.

WSA stwierdził, że z zaskarżonej interpretacji wynika, że organ ocenił, że skoro porady musiały oprzeć się o analizę całokształtu działalności Gminy, co oznacza poprawienie całego rozliczenia sprzedaży i zakupów, to nie można ich wiązać tylko z działalnością opodatkowaną, tak jak zrobił to Wnioskodawca. Zdaniem Sądu takie stanowisko jest nieprawidłowe. Sąd wskazał, że oczywistym jest, że aby dokonać rzetelnej i pełnej oceny zakresu prawa do odliczenia podatku VAT, konieczna była analiza całości działalności gospodarczej Gminy, w tym również działalności zwolnionej z opodatkowania VAT. Co więcej doradcy prawni muszą brać pod uwagę jak najszerszy kontekst problemu osoby, której doradzają. Tym niemniej chcąc prawidłowo ocenić stan faktyczny co do art. 86 ust. w zw. z art. 90 ust. 1 ustawy należy odnieść się do celu zasadniczego. W sprawie, zasadniczym celem zakupionej usługi doradczej, było odliczenie podatku VAT w związku z działalnością Skarżącej, tj. trzema opisanymi inwestycjami, które były działalnością opodatkowaną VAT, czego w żaden sposób nie zakwestionowano. Wobec tego nieuprawnione jest stanowisko, że zachodzi rzeczywiste wykorzystanie zakupu usługi doradczej na potrzeby działalności Skarżącej, skutkujące zastosowaniem art. 90 ust. 1 ustawy. Zatem, w ocenie składu orzekającego, istnienie związku z opodatkowaną VAT działalnością, przy jednoczesnym braku związku z działalnością zwolnioną z VAT uzasadnia pełne prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej świadczenie usługi doradczej przez spółkę na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy.

W dniu 23 stycznia 2015 r. do tutejszego organu wpłynął prawomocny wyrok wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy z dnia 4 listopada 2014 r. sygn. akt I SA/Bd 875/14, uchylający zaskarżoną interpretację.

W świetle obowiązującego stanu prawnego - biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w ww. wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy - stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl