ITPP1/443-1151/09/BJ - Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą „Optymalizacja Procesów Kształcenia w Szkołach Wszystkich Typów w Gminie – Kompleksowe Wyposażenie w Sprzęt i Pomoce Naukowe”.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 13 stycznia 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-1151/09/BJ Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą „Optymalizacja Procesów Kształcenia w Szkołach Wszystkich Typów w Gminie – Kompleksowe Wyposażenie w Sprzęt i Pomoce Naukowe”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2009 r. (data wpływu 26 listopada 2009 r.) uzupełniony w dniu 7 stycznia 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług, z tytułu realizacji projektu niezwiązanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2009 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 7 stycznia 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług, z tytułu realizacji projektu niezwiązanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca będący gminną samorządową jednostkę organizacyjną aplikował w 2009 r. o dofinansowanie ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2007-2013, na realizację projektu pn.: "Optymalizacja Procesów Kształcenia w Szkołach Wszystkich Typów w Gminie - Kompleksowe Wyposażenie w Sprzęt i Pomoce Naukowe". Projekt obejmuje zakup wyposażenia i pomocy naukowych do czterech pracowni: nauczania języka obcego i przyrodniczej, który ma służyć podnoszeniu jakości nauczania i wyrównywaniu szans edukacyjnych w szkołach na terenie gminy.

Wyposażenie i pomoce naukowe dla szkół zakupione ze środków unijnych i wkładu własnego nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany w trwały zarząd dyrektorom szkół.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w całości lub w części naliczonego od nabywanych usług i towarów związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie posiada statusu podatnika VAT czynnego i w odniesieniu do realizowanego projektu nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego. Wyposażenie i pomoce naukowe dla szkół zakupione ze środków unijnych i własnych nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Ponadto pozyskane środki nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212 poz. 1336)

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W rozdziale 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212 poz. 1336), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 10 tego rozporządzenia.

Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, iż Wnioskodawca realizuje projekt pn.: "Optymalizacja Procesów Kształcenia w Szkołach Wszystkich Typów w Gminie - Kompleksowe Wyposażenie w Sprzęt i Pomoce Naukowe", który nie jest związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Zatem w świetle powołanego art. 86 ust. 1 ustawy, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od poniesionych wydatków na zrealizowanie przedmiotowego projektu, albowiem zakupione wyposażenie i pomoce naukowe nie służą czynnościom opodatkowanym. Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo do zwrotu podatku przy opisanych zakupach, gdyż środki otrzymane na jego realizację nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl